PETÍCIA „KAĎA A PRAMEŇ TEPLICA DO RÚK OBČANOV LIPTOVSKÉHO JÁNA“

 My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, využijúc svoje právo podľa č. 27 Ústavy SR  a Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame zástupcov obce Liptovský Ján, aby obec Liptovský Ján, ako jediný akcionár spoločnosti Svätojánske kúpele, a.s. (IČO: 48 146 226), nepreviedla na tretiu osobu/osoby žiadne akcie obce Liptovský Ján zo spoločnosti Svätojánske kúpele, a.s. (IČO: 48 146 226) so žiadnou menovitou hodnotou zo základného imania tejto spoločnosti a žiadame o zastavenie akýchkoľvek rokovaní týmto smerom. Máme za to, že daná lokalita „Kade“ a prameňa Teplica si zaslúži, aby natrvalo zostala pod celkovou, teda 100 %- tnou správou obce a jej občanov a aby títo tiež mali možnosť rozhodovať o jej budúcnosti. Uvedením svojich identifikačných údajov, vlastnoručného podpisu sa touto cestou obraciame na kompetentné orgány obce Liptovský Ján so žiadosťou o zmenu príslušných uznesení tak, aby lokalita „Kade“ a prameňa Teplica zostala v trvalom a výhradnom vlastníctve obce Liptovský Ján a jej občanov.


Mgr. Katarína Grežová Droppová, Starojánska ulica 9/9, 032 03 Liptovský Ján    Kontaktujte autora petície