PETÍCIA I. - JUDr. Adriana Krajníková - COVIDOVÝ TRESTNÝ TRIBUNÁL - zodpovednosť POLITIKOV a ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV za COVIDOVÉ ZLOČINY

PETÍCIA Generálnemu prokurátorovi SR na prijatie trestných oznámení na označených politikov a štátnych úradníkov, a v prípade naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1, ods. 4 písm. c) Trestného zákona na vyvodenie ich trestno-právnej a majetkovej zodpovednosti.  

 Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.  

Čl. 149 Ústavy SR: Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.  

§ 15 Trestného zákona:  Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo 
b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.  

§ 326 ods. 1, ods. 4 písm. c) Trestného zákona: Verejný činiteľ, ktorý za krízovej situácie v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na desať až dvadsať rokov, ak
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
 cov1.jpg

Prezidentka Zuzana Čaputová, bývalý a súčasný predseda vlády  Igor Matovič a Eduard Heger, členovia vlády - ministri Jaroslav Naď, Roman Mikulec, Mária Kolíková, Marek Krajči a ďalší, hlavný hygienik Ján Mikas, predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan,  

títo ľudia spáchali postupne v čase od 11.3.2020, a páchajú ďalej zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.  

Svojim koordinovaným nátlakovým konaním, odporujúc článku 2 ods. 3 Ústavy SR,  priamo alebo nepriamo prinútili občanov Slovenskej republiky konať to, čo v slovenskom právnom poriadku neukladá žiaden zákon:  

  ·  prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti, vrátane pri pôrode a pri ochoreniach osôb s dychovou nedostatočnosťou, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu, teda aj následku smrti,
  ·  odovzdanie biologického materiálu občanov na testovanie ako vynútená podmienka prístupu k základným právam a slobodám (práva na prácu, na vzdelanie, na zdravotnú starostlivosť, sociálne práva, spotrebiteľské práva ...)
  ·  nútená izolácia občanov v štátnom zariadení po vstupe na domovské územie Slovenskej republiky,
  ·  elektronické evidovanie sa občanov do elektronického systému štátu po vstupe na domovské územie Slovenskej republiky, 
  ·  uzatvorenie prevádzok zariadení, 
  ·  obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase núdzového stavu,
  ·  povinnosť očkovania občanov.  

Konkrétne Ján Mikas, ako hlavný hygienik SR, vydával nariadenia, ktorými nútil osoby konať, čo im zákon neukladá. Následne označení politici a úradníci povyšovali tieto nariadenia jednej osoby, na všeobecne záväzné právne predpisy, čím všetci spoločne nasledovali ideológiu nacistického Nemecka, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd, kde povinnosti ukladá jedna osoba v postavení štátneho úradníka.

Pre neplnenie týchto nehumánnych a ponižujúcich príkazov, ktoré zákon neukladá, bola občanom odopretá zdravotná starostlivosť - a to aj akútna, čo u mnohých zapríčinilo zhoršenie zdravotného stavu, ba aj smrť. Voči občanom bolo zo strany policajných orgánov používané tiež fyzické násilie, občania boli zatváraní do ciel predbežného zadržania, súdy ich (aj) väzobne stíhali a odsudzovali na tresty odňatia slobody.

Enormne nehumánnym a dehonestujúcim spôsobom boli matky nútené rodiť v pote vlastných výlučkov, pod prekrytými dýchacími orgánmi a bez možnosti riadneho dýchania, pred pôrodom museli strpieť odobratie im vzorky na Covid-19 výškrabom z lebky, a po pôrode aj dieťaťu, kde v prípade odopretia súhlasu im boli deti odňaté za účelom ich “ochrany” pred potencionálne infekčnou matkou. Pri nesúhlase aj s týmto zasahovali na pôrodnej sále na podnet lekárov orgány Policajného zboru.

V „lepšom“ prípade boli občania "iba" šikanovaní a postihovaní pokutami, výpoveďami zo zamestnania, pozastavením výkonu ich činností a funkcií, zrážkami zo mzdy, odoberaním živnostenských oprávnení, vylučovaním zo škôl, zhoršenými známkami zo správania a pod.  

Vynucovanie týchto zvráteností prešlo do medziľudských vzťahov, kde kolega udával kolegu a ľudia sa navzájom klamali o iracionálnych nezmysloch, ktoré od seba navzájom, pod hrozbou nahlásenia na políciu, vyžadovali.  

Odporcovia tohto COVIDO-FAŠISTICKÉHO REŽIMU tak boli vylúčení zo spoločenského života, nebol im dokonca predaný ani chlieb ani lieky ... Rodiny sa rozbili a spoločnosť v dôsledku tohto režimu aj skutočne telesne, psychicky, morálne a ekonomicky ochorela. 

 

Iba vďaka Vášmu podpisu pod petíciu bude možné postaviť politikov a štátnych úradníkov pred súd a vyvodiť voči nim trestnú zodpovednosť za spáchané zločiny. Aby slovenskí občania už nikdy neslúžili na pokusy ani iné manévre v rozpore s ich ľudskými právami a slobodami.    

pet1bn.jpg

My, podpísaní občania Slovenskej republiky,

vyzývame Vás, pán generálny prokurátor,
aby ste prijali trestné oznámenia na označených politikov a štátnych úradníkov, v prípade naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1, ods. 4 písm. c) Trestného zákona, aby voči nim boli vznesené obvinenia a zákonným spôsobom vedené trestné konania s vyvodením trestnej zodpovednosti.
 

Vyzývame Vás, pán generálny prokurátor,
aby ste v rámci svojho ústavného poslania a povinnosti podľa č
l. 149 Ústavy SR dohliadali nad zákonnosťou tohto procesu, chránili práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a Slovenskej republiky.  

K petícii Vám pripájame kópie podaných trestných oznámení.

podpis_cerveny_(1).jpg


Občianske združenie OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD, JUDr. Adriana Krajníková - predseda    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Občianske združenie OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD, JUDr. Adriana Krajníková - predseda bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...