Petícia za vy/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici

Petícia sa týka vy/dobudovania chodníka na Ukrajinskej ulici (parcela č. 8039/2) v mestskej časti Krásna a to v úseku od čerpacej stanice PHM – Pollova ulica (1) a úseku od Goldírova ulica – Urbárska ulica (motorest) resp. Východná ulica (2). V prvom uvedenom úseku (1) jestvujúci provizórny chodník (voľne položené betónové štvorce) je v havarijnom stave a vôbec nezodpovedá bezbariérovosti (napr. pre rodičov s kočiarom, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie). Navyše bez určeného vlastníka/správcu. V druhom úseku (2) absentuje chodník úplne a to aj napriek skutočnosti, že v danom úseku je zvýšený pohyb miestnych obyvateľov a chodcov (napr. MHD zastávka "Motorest"). Zároveň úplne chýbajú priechody pre chodcov a dopravné značenie. Vzhľadom na prevádzky autoservisu, motorestu, požičovne náradia a stavebnín taktiež chýba aj jednoznačné vymedzenie možností parkovania a odstavných plôch. Na tento účel je využívaný tzv. zelený pás, ktorý je zdevastovaný a na tento účel v nevhodnom stave. Podľa verejne dostupných informácií sú uvedené úseky na Ukrajinskej ulici vo vlastníctve a v správe mesta Košice. Preto sme toho názoru, že v nadväznosti na ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto Košice má zabezpečiť vy/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici.  

A preto, my podpísaní obyvatelia mesta Košice podpisujeme túto petíciu za vy/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici v mestskej časti Krásna. Touto petíciou žiadame, aby Mestské zastupiteľstvo mesta Košice v nadväznosti na § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice zaviazalo uznesením Magistrát mesta Košice k vypracovaniu projektovej dokumentácie (najneskôr v termíne do konca roka 2025) a aby boli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu vy/dobudovania chodníka na Ukrajinskej ulici rešpektujúc ustanovenia o spolupráci mesta a mestských častí v zmysle § 20a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

Situácia_11.png

Zostavovateľ petície a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Mgr. Lukáš Kunca, Urbárska 23, 040 18 Košice – Krásna

Vami uvedené osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a vlastnoručný podpis sú spracúvané zostavovateľom tejto petície a osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Osobné údaje sú spracúvané za účelom odovzdania petície obyvateľov mesta Košice na vybavenie príslušným orgánom územnej samosprávy mesta Košice (Mestské zastupiteľstvo). Osobné údaje budú spracúvané len po nevyhnutnú dobu pre dosiahnutie účelu ich spracúvania. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím stranám okrem subjektov, ktorým má byť petícia predložená podľa osobitných predpisov. Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol naplnený účel ich spracúvania, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.