Petícia za vy/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici

Petícia sa týka vy/dobudovania chodníka na Ukrajinskej ulici (parcela č. 8039/2) v mestskej časti Krásna a to v úseku od čerpacej stanice PHM – Pollova ulica (1) a úseku od Goldírova ulica – Urbárska ulica (motorest) resp. Východná ulica (2). V prvom uvedenom úseku (1) jestvujúci provizórny chodník (voľne položené betónové štvorce) je v havarijnom stave a vôbec nezodpovedá bezbariérovosti (napr. pre rodičov s kočiarom, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie). Navyše bez určeného vlastníka/správcu. V druhom úseku (2) absentuje chodník úplne a to aj napriek skutočnosti, že v danom úseku je zvýšený pohyb miestnych obyvateľov a chodcov (napr. MHD zastávka "Motorest"). Zároveň úplne chýbajú priechody pre chodcov a dopravné značenie. Vzhľadom na prevádzky autoservisu, motorestu, požičovne náradia a stavebnín taktiež chýba aj jednoznačné vymedzenie možností parkovania a odstavných plôch. Na tento účel je využívaný tzv. zelený pás, ktorý je zdevastovaný a na tento účel v nevhodnom stave. Podľa verejne dostupných informácií sú uvedené úseky na Ukrajinskej ulici vo vlastníctve a v správe mesta Košice. Preto sme toho názoru, že v nadväznosti na ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto Košice má zabezpečiť vy/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici.  

A preto, my podpísaní obyvatelia mesta Košice podpisujeme túto petíciu za vy/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici v mestskej časti Krásna. Touto petíciou žiadame, aby Mestské zastupiteľstvo mesta Košice v nadväznosti na § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice zaviazalo uznesením Magistrát mesta Košice k vypracovaniu projektovej dokumentácie (najneskôr v termíne do konca roka 2025) a aby boli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu vy/dobudovania chodníka na Ukrajinskej ulici rešpektujúc ustanovenia o spolupráci mesta a mestských častí v zmysle § 20a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

Situácia_11.png

Situácia_2.png

20231214_120155.jpg

Zostavovateľ petície a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Mgr. Lukáš Kunca, Urbárska 23, 040 18 Košice – Krásna

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Lukáš Kunca na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...