PETÍCIA za vybudovanie cyklochodníka a chodníka medzi časťami obce Miloslavov

My podpísaní občania podpisujeme túto petíciu za bezodkladné vybudovanie cyklochodníka a chodníka v úseku medzi Jabloňovou ulicou  v časti Miloslavov a Lesnou ulicou v časti Alžbetin Dvor, a to s poukazom na nižšie uvedené dôvody:  

  • zámer výstavby cyklochodníka a chodníka v uvedenom trasovaní bol riadne schválený obecným zastupiteľstvom obce Miloslavov na zasadnutí dňa 27.03.2014 a verejne oboznámený v obecnom časopise „Spravodajca č. 45“ (na strane č. 4), 
  • napriek skutočnosti, že zámer výstavby cyklochodníka a chodníka v uvedenom trasovaní bol samotnou obcou deklarovaný ako plne realizovateľný „do leta 2014“, obec doposiaľ nezabezpečila výstavbu cyklochodníka a chodníka v dotknutom úseku,
  • obec Miloslavov je dlhodobo fyzicky rozdelená na 2 časti, pričom v každej časti sa nachádzajú iné služby vrátane školských a predškolských zariadení. Medzi časťami obce pritom neexistuje bezpečné prepojenie pre peších a cyklistov a obyvatelia obce, ktorých počet sa od schválenia zámeru výstavby cyklochodníka a chodníka obecným zastupiteľstvom obce v roku 2014 viac ako zdvojnásobil, sú tak odkázaní len na automobilovú dopravu,
  • prepojenie oboch častí obce Miloslavov sa v danom úseku javí ako najefektívnejšie a najúčelnejšie, keďže medzi ukončením existujúcej komunikácie na Jabloňovej ulici v časti Miloslavov a ukončením existujúcej komunikácie na Lesnej ulici v časti Alžbetin Dvor je vzdialenosť len cca 500 m a dotknuté pozemky sú vo vlastníctve len dvoch vlastníkov.  

Na základe hore uvedeného žiadame obec Miloslavov, aby v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva obce Miloslavov č. 40 a 41 zo dňa 27.03.2014 bezodkladne začala s realizáciou všetkých potrebných úkonov smerujúcich k výstavbe cyklochodníka a chodníka medzi oboma časťami obce Miloslavov, a to v úseku medzi Jabloňovou ulicou  v časti Miloslavov a Lesnou ulicou v časti Alžbetin Dvor.

prepojenie1.jpg

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Pavol Štugel na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...