PETÍCIA ZA ZÁCHRANU PAGAŠTANOV

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU PAGAŠTANOV NA ULICI TOMÁŠIKOVA – KISDYHO DVOR V KOŠICIACH

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  

gastany_veja_32.jpg

Touto petíciou  žiadame príspevkovú organizáciu Mesta Košice:

Správa mestskej zelene v Košiciach, IČO: 17078202  

a príslušné orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, a to najmä:  Mesto Košice (ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody), Mestská časť Košice - Sever, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna ochranu prírody Slovenskej republiky,  

(ďalej spoločne len ako „dotknuté organizácie“),  

zachovať súčasný stav zelene a stromového porastu na ulici Tomášikova – Kisdyho dvor v Košiciach, najmä nesúhlasíme s výrubom pagaštanov konských na ulici Tomášikova – Kisdyho dvor v Košiciach.  

http://kosicednes.sk/dennik/clanky/podla-znalca-vyrub-nie-je-potrebny/

Nesúhlasíme s odstránením súčasných porastov z tejto oblasti a s ich výrubom.  

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky.  

Apelujeme na príslušné dotknuté organizácie, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov ulice Tomášikova a ulice Kisdyho v Košiciach, ale aj pre celú mikroklímu Košíc.  

Súčasne týmto žiadame príslušné dotknuté organizácie aby si plnili svoje zákonné povinnosti a urýchlene ošetrili poškodené pagaštany konské nachádzajúce sa vo vnútrobloku - ulica Kisdyho medzi ulicami Tomášikova- Komenského- Tolstého v Košiciach.

 

Petičný výbor:

JUDr. Ján Ferenci, trvale bytom: Tomášikova 5, 040 01 Košice

JUDr. Ladislav Rovinský, trvale bytom: Ul. Pokroku 7, 040 11 Košice

Zuzana Tobakošová, trvale bytom: číslo domu 82, 044 55 Veľká Ida  

 

osoba z petičného výboru poverená zastupovaním v styku s orgánmi verejnej moci a zastupovaním v styku s orgánmi verejnej moci:  

JUDr. Ladislav Rovinský

trvale bytom: Ul. Pokroku 7, 040 11 Košice,0905 384171

rovinsky.ladislav@gmail.com

(predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice)


JUDr. Ján Ferenci    Kontaktujte autora petície