P E T Í C I A NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch

ĎAKUJEME všetkým, ktorí svojim podpisom podporili našu petíciu. Naše úsilie nebolo márne. V decembri 2021 bola naša občianska iniciatíva informovaná, že konatelia spoločnosti BTT evo s.r.o. ustúpili od svojho zámeru realizovať vo Veľkých Levároch zneškodňovanie nebezpečných odpadov kontaminovaných ropnými látkami. Vďaka patrí všetkým občanom, ktorí podporili úsilie našej občianskej iniciatívy NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch, a všetkým, ktorí na ministerstvo životného prostredia tiež doručili svoje nesúhlasné stanoviská.
  Za iniciatívu:
Ing. Alexandra Horecká (splnomocnená osoba za Občiansku iniciatívu),
Ing. Zuzana Bartošková,
 Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (zástupca petičného výboru).     
 

 

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vyjadrujeme my, dolupodpísaní občania, svoj nesúhlas so zámerom firmy BTT evo, s.r.o. na prevádzku zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov kontaminovaných ropnými látkami v Recyklačnom stredisku vo Veľkých Levároch a  obraciame sa týmto na orgány Obce Veľké Leváre a všetky príslušné orgány štátnej moci.  

My, občania, hovoríme vyššie spomínanému zámeru jednoznačné NIE. Žijeme, a naďalej chceme žiť so svojimi rodinami a deťmi na vidieku a v prostredí, ktoré nie je zaťažované prevádzkami podobného charakteru. Zastávame si ochranu životného prostredia a prírody, ktorá sa nachádza v okolí našej obce, aj v tesnej blízkosti areálu, v ktorom plánuje BTT evo, s.r.o. realizovať svoju prevádzku. Prírody, ktorá ponúka domácim aj cezpoľným oddych v okolitých lesoch pri zbere húb, s bohatou faunou i flórou. Prírody, ktorá nie je v ohrození kontamináciou nebezpečnými látkami.   Nemôžme nechať nepovšimnutý fakt, že zámer nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a výrazne zanedbáva a podhodnocuje významné nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti.

Uvádzame nasledovné dôvody nášho nesúhlasu:
V blízkosti areálu navrhovateľa sa nachádza územie európskeho významu - rieka Rudava a jej alúvium, ktorá je súčasťou chránených území európskeho významu NATURA 2000. Považujeme za opodstatnené uchovávať a chrániť toto územie pre nás a budúcu generáciu, pre zachovanie európskeho prírodného bohatstva, najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov.   V bezprostrednom susedstve areálu, kde chce BTT evo, s.r.o. nakladať s nebezpečnými odpadmi sa nachádzajú trvalo obývané rodinné domy (č. d. 1515, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 a ďalšie rodinné domy, ktorých výstavba ešte nebola ukončená) a reedukačné centrum pre mládež, ktoré funguje ako internátna škola. Spomínané rodinné domy využívajú ako jediný zdroj pitnej vody svoje studne, vzhľadom na výskyt málo humóznych piesčitých pôd a vysokej hladiny podzemnej vody, je na mieste obava občanov pred možnou kontamináciou podzemnej vody a preto prípadnú kontamináciu a zníženie kvality vody v tejto lokalite považujeme za neprípustné a vysoko rizikové nielen pre obyvateľov priľahlých domov, ale aj pre blízke prevádzky na chov zvierat. Chovná stanica psov sa nachádza cca 91m od areálu, cca 324 m farma s chovom koní a oviec, kde sa nachádza aj rodinný dom č.d. 1112, a prevádzka chovu Pstruha potočného, ktorej areálom preteká rieka Rudava. Rieka je vzdialená od areálu plánovanej prevádzky cca 431 m.   Zámer nie je v súlade s platným územným plánom obce Veľké Leváre, ktorý smeruje ku stabilizácii danej lokality a výstavbe obytnej zóny v tesnom susedstve. Areál pôvodne slúžil na výrobu betónových prefabrikátov, nebol určený na nakladanie s nebezpečným odpadom.   Vzniká obava z narušenia kvality života tým, že sa prevádzkovanie bude sprevádzané výrazným zápachom, zvýšením prašnosti a hlučnosti počas dopravy a prevádzky. Pri príjazde do areálu je nevyhnutné, aby dopravné prostriedky prechádzali priamo cez centrum obce Veľké Leváre, čo bude spôsobovať zvýšenie dopravnej záťaže. Nezanedbateľné je potenciálne riziko vzniku havarijnej situácie počas prepravy - a následnej kontaminácie životného prostredia.   Nakoľko v Bratislavskom a Trnavskom kraji už existujú zariadenia, ktoré majú platné povolenia na vykonávanie biodegradácie nebezpečných odpadov, občania nevidia odôvodnenie potreby vytvorenia nového zariadenia v lokalite, kde sa nenachádza významný zdroj nebezpečných odpadov, ktoré by sa v prevádzke mohli upravovať.   Občanov zaujíma tiež upresnenie riešenia výrubu nelesnej krovitej a stromovej zelene nachádzajúcej sa v areáli, pričom bude zohľadnená povinnosť ochrany drevín zmysle § 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   V zámere sa uvádza, že po vykonaní záverečnej analýzy, ktorá preukáže splnenie limitov pre obsah nebezpečných látok a splnenie kvalitatívnych vlastností odpadov, bude odpad premiestnený na vonkajšie manipulačné plochy: na asfaltové plochy a spevnenú štrkovú plochu. Preto sa pýtame, ako budú odoberané vzorky na účel vykonania záverečnej analýzy, aby sa zabezpečila objektivita získanej vzorky? A ako bude ďalej nakladané so vzniknutým stabilizovaným odpadom?   Nakoľko vzniká obava občanov z možnosti vzniku budúcej environmentálnej záťaže, požadujeme zábezpeku  vo forme finančného krytia zodpovednosti za škodu, ktorú by mohla spoločnosť BTT evo, s.r.o. spôsobiť. Požadujeme, aby sa v prípade ukončenia činnosti prevádzky v areáli spoločnosti nenachádzal žiadny nebezpečný odpad, ani iné látky nebezpečné pre životné prostredie. Žiadame doplniť dokumentáciu tak, aby bolo zrejmé akým spôsobom navrhovateľ zabezpečí do budúcnosti plnenie podmienok povolenia a aké opatrenia bude potrebné prijať, aby neprichádzalo k porušovaniu povolenia a k zhoršeniu životného prostredia. Zároveň trváme na prísnom dodržiavaní povinnosti prevádzkovateľa zariadenia a pôvodcu odpadu v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.   Preto dôrazne apelujeme, aby nad komerčné záujmy súkromnej firmy bol postavený život občanov – ľudí, ktorí tu žijú a chcú naďalej žiť v zdravom prostredí.

Žiadame:

1.     Vykonanie skúšok tesnosti jestvujúcich podláh, nakoľko ide o dlhodobo opustený areál, na ktorom sa zrejme nevykonávali žiadne udržiavacie stavebné práce, ani rekonštrukcia hydroizolačnej vrstvy.

2.     Zapracovanie spôsobu zamedzenia rizika ohrozenia útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd v súlade s vyhláškou č. 200/2018 Z. z. pre zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.

3.     doplniť štúdiu, ktorá vyhodnotí zdravotné riziká vo vzťahu k obyvateľstvu, predovšetkým hodnotenie vplyvu znečistenia ovzdušia (prašnosť, zápach a znečistenie) a vplyv hluku a emisií z dopravy a iné podľa vyhlášky č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, odborne spôsobilou osobou podľa § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.     Vyžadujeme pravidelné Monitorovanie kvality podzemnej vody vzhľadom na skutočnosť, že je zdrojom pitnej vody pre priľahlú zástavbu rodinných domov.

5.     Vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti s platným územným plánom obce Veľké Leváre.

6.     Predložiť dopravno-kapacitné posúdenie od vstupnej brány do areálu až po napojenie na cestu I. triedy č. 2 vrátane križovatky v obci Veľké Leváre.

7.     Vlastníkmi pozemkov pod budovou sú viaceré fyzické osoby, preto požadujeme, aby vyjadrili súhlasné stanovisko k zmene spôsobu užívania stavby.

8.     Upresnenie riešenia výrubu nelesnej krovitej a stromovej zelene v zmysle § 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zapracovanie návrhu opatrení proti hluku a prašnosti prostredníctvom vytvorenia prirodzenej bariéry – sadových úprav pozdĺž oplotenia areálu prevádzky.

9.     Aby bola vykonaná poprojektová analýza v zmysle § 39 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 10.  Žiadame doplniť dokumentáciu tak, aby bolo zrejmé akým spôsobom navrhovateľ zabezpečí do budúcnosti plnenie podmienok povolenia a aké opatrenia bude potrebné prijať, aby neprichádzalo k porušovaniu povolenia.

11.  Prísne dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a pôvodcu odpadu.

12.  Žiadame, aby bol pri získavaní vzorky pre účely vykonania analýzy odpadu, prítomný zástupca Slovenskej inšpekcie životného prostredia a aby bolo stanovené, na aké množstvo odpadu bude odoberaná 1 referenčná výstupná vzorka.  

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy (podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve): Podpis zástupcu petičného výboru: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. v.r.     

Petičný výbor  (podľa § 3 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb.):

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., zástupca petičného výboru; adresa: 908 73 Veľké Leváre č. 1303 

Ing. Alexandra Horecká, 908 73 Veľké Leváre č. 794, člen petičného výboru

Ing. Zuzana Bartošková, 908 73 Veľké Leváre č. 1158, člen petičného výboru

Ing. Peter Bartošek, 908 73 Veľké Leváre č. 1158, člen petičného výboru

Vo Veľkých Levároch dňa 09.03.2021   

My, dolupodpísaní občania, vyjadrujeme svojim podpisom nesúhlas so zámerom firmy BTT evo, s.r.o. na na prevádzku zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov kontaminovaných ropnými látkami v Recyklačnom stredisku vo Veľkých Levároch. Podporujeme požiadavky sformulované v tejto petícii (znenie petície na www.iniciativalevare.weebly.com) a  obraciame sa na orgány Obce Veľké Leváre a všetky príslušné orgány štátnej moci.

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s touto petíciou.


Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. ( Občianska iniciatíva NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch )    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. ( Občianska iniciatíva NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch ) bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...