Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie - hromadná pripomienka LP/2022/138

*Po podpísaní hromadnej pripomienky vám príde potvrdzovací mail, ktorým je nutné POTVRDIŤ SVOJ PODPIS. Ďakujeme.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/138

Oceňujeme zvyšovanie finančných príspevkov na osobnú asistenciu a opatrovanie, aj to, že sa to deje včas, ale žiadame a vyzývame zodpovedné inštitúcie, aby súčasne so zvyšovaním finančného príspevku na jednu hodinu osobnej asistencie a so zvyšovaním príspevku na opatrovanie riešili aj sociálne poistenie

1. ľudí vykonávajúcich výlučne osobnú asistenciu a umožnili im zabezpečiť si aj nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti;

2. ľudí zabezpečujúcich starostlivosť o svojich blízkych prostredníctvom peňažného príspevku na opatrovanie, ktorí si síce môžu privyrobiť do výšky dvojnásobku životného minima, ale v tej chvíli a za obdobie, kedy to robia, prichádzajú o poistenie štátom a poistenie majú len z príjmu mimo opatrovania, aby im poistenie štátom ostávalo (majú limitovaný príjem) a tiež mali zabezpečené aj nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti;

v opačnom prípade je takéto finančné ohodnotenie podhodnotené a hrozí, že aj títo ľudia, ktorí preberajú na seba celú zodpovednosť za starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím a odbremeňujú štát, budú výrazne ubúdať, resp. sami budú potrebovať pomoc sociálneho systému.

Inak navrhujeme:

1. v § 1 nahradiť sumu “5,20” sumou “7,21”

2. Prílohu nariadenia vlády upraviť nasledovne:

Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8  zákona

 

      Druh peňažného príspevku na opatrovanie

Výška peňažného príspevku na opatrovanie mesačne

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

921,98 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

 1226,23 eura

Peňažný príspevok na opatrovaniepodľa § 40 ods. 8 písm. a) zákona

460,99 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. b) zákona

613,12 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. c) zákona

405,67 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona

576,24 eura

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. e) zákona

599,29 eura

 

Zdôvodnenie:

Oba finančné príspevky predstavujú najlacnejšiu a najdostupnejšiu formu starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím.

Oba finančné príspevky pomáhajú zotrvávať v prirodzenom domácom prostredí, čo je v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Osobní asistenti/osobné asistentky a opatrovatelia/opatrovateľky nemajú vôbec nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti  a nie je možné si ich doplácať samostatne.

Výška kompletného balíka sociálneho poistenia je vzhľadom k výške odmien z týchto príspevkov pre jednotlivé osoby, ktoré ich dostávajú, neprimerane vysoká.

Keď sa s osobnou asistenciou na Slovensku začínalo bola hodinová sadzba o 183 % vyššia ako minimálna mzda (v roku 1999 bola osobná asistencia 55 Sk a minimálna hodinová mzda bola 19,40 Sk).

Osoby so zdravotným postihnutím, osoby poberajúce príspevok na opatrovanie, ako aj osoby vykonávajúce osobnú asistenciu sú oveľa viac zasiahnuté  nepriaznivým vývojom ekonomickej situácie (patria medzi nízkopríjmové skupiny), väčšinou bez možnosti sa z tejto situácie sami dostať.

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2021 dosiahla 1211 eur, čo je čistá mesačná mzda na úrovni 921,98 eur (tak ako pri hrubej minimálnej mzde 646 eur je výška čistej mzdy 525,65 eur). Navrhovatelia síce vychádzajú z čistej minimálnej mzdy, ale nezohľadňujú, že zamestnanec má nárok na dovolenku, iné dodatočné dni voľna (tzv. paragrafy), má hradené všetky sociálne odvody a iné benefity, preto navrhujeme sumu adekvátne zvýšiť. Priemerná mzda na hodinu z priemernej mzdy v národnom hospodárstve vychádza na 7,21 eur.

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Mgr. Silvia Shahzad, Štúrova 643/34, 972 13 Nitrianske Pravno 

Mgr. Ján Podhájecký, Gerlachovská 872/23, 040 01 Košice

V prípade, že hromadná pripomienka nebude akceptovaná, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr. Silvia Shahzad, Štúrova 643/34, 972 13 Nitrianske Pravno

Mgr. Ján Podhájecký, Gerlachovská 872/23, 040 01 Košice


Silvia Shahzad    Kontaktujte autora petície