Obnovenie vlakovej dopravy na trati 172 (Brezno - Červená Skala)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

Petícia

za obnovenie vlakovej dopravy na trati 172 (Brezno – Červená Skala a späť) minimálne do stavu pred zavedením nového grafikonu vlakovej dopravy platného od 14.12.2014 a za otvorenie diskusie o riešení železničnej dopravy na tejto trati.

 

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, obyvatelia ako aj zamestnanci pracujúci v obci Pohorelá, miestna časť Pohorelská Maša, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obnovenie vlakovej dopravy na trati 172 (Brezno – Červená Skala a späť) do pôvodného stavu, t.j. minimálne  do stavu pred zavedením nového grafikonu vlakovej dopravy (GVD) platného od 14.12.2014 a za otvorenie diskusie o riešení železničnej dopravy na tejto trati. Cieľom tejto petície je zmierniť diskriminačný charakter prijatého balíčka (Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 530 z 22. októbra 2014 k Návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej osobnej doprave) a obnoviť železničnú osobnú dopravu na železničnej trati 172 do stavu, ktorý platil počas platnosti GVD do 14.12.2014. Obsahom prijatého balíčka je bezplatná preprava detí do dovŕšenia 15 rokov veku, bezplatná doprava žiakov a študentov denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov veku, bezplatná prepravu osôb, ktoré dovŕšili vek 62 rokov a všetkých poberateľov dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Cieľom petície je obnovenie železničnej osobnej dopravy na trati 172 v úseku Brezno – Červená Skala a späť, kde skupiny obyvateľstva, ktorých sa opatrenia uvedeného balíčka bezprostredne týkajú, bývajú, dochádzajú do zamestnania alebo študujú. Cieľom petície je zároveň aj otvorenie diskusie o riešení železničnej dopravy na uvedenej trati a teda v neposlednom rade aj podpora rozvoja železničnej osobnej dopravy, čo je v súlade so schválenými vládnymi opatreniami.

 

Touto petíciou vyjadrujeme absolútny nesúhlas s novým GVD platným od 15.12.2014 a v súvislosti s prijatým sociálnym balíčkom ho považujeme za zlý a diskriminačný. Vďaka spomínanému balíčku mnohí občania síce dostali možnosť bezplatného cestovania vlakom, no z dôvodu veľmi zle nastaveného nového GVD, v ktorom došlo k radikálnemu zníženiu vlakových spojov na trati 172 v úseku Brezno – Červená Skala a späť, je táto možnosť obyvateľom upretá a občania takéto riešenie považujú za diskriminačné. Dovoľujeme si pripomenúť, že v obciach, ktorých sa tento problém týka, žije veľa obyvateľov v dôchodcovskom veku (ktorí do mesta Brezna dochádzajú za lekármi a na úrady) a v neposlednom rade do okresného mesta Brezna denne dochádza aj veľa študentov a zamestnancov. Touto petíciou zároveň požadujeme aby všetky vlaky osobnej železničnej dopravy zastavovali aj v stanici „Pohorelská Maša“.

 

Pre argumentáciu opodstatnenosti tejto petície uvádzame prehľad vlakových spojov na uvedenej trati (odchody vlakov zo stanice Pohorelská Maša / späť s odchodom zo stanice Brezno):

 

- smer Pohorelská Maša – Brezno (Banská Bystrica):

04:46 vlak 7726 (len v pracovné dni)

06:24 vlak 7728 (len v dni školského vyučovania)

08:49 vlak REX 780 (vlak stojí len v stanici Pohorelá, nezastavuje v stanici Pohorelská Maša)

16:51 vlak REX 782 (vlak stojí len v stanici Pohorelá, nezastavuje v stanici Pohorelská Maša)

 

Zo zastávky Pohorelská Maša do okresného mesta Brezna je možné cestovať len dvoma spojmi a to zavčasu ráno a len v pracovné dni a len v dni školského vyučovania. Zo zastávky Pohorelá medzi 08:49 a 16:51 neexistuje počas 8 hodín žiadne vlakové spojenie

 

- smer (Banská Bystrica) Brezno – Pohorelská Maša:

06:24 vlak REX 781 (vlak stojí len v stanici Pohorelá, nezastavuje v stanici Pohorelská Maša)

08:35 vlak REX 785 (len v sobotu a nedeľu a vlak stojí len v stanici Pohorelá, nezastavuje v stanici Pohorelská Maša)

14:25 vlak REX 783 (vlak stojí len v stanici Pohorelá, nezastavuje v stanici Pohorelská Maša)

15:00 vlak 7735 (len v pracovné dni)

16:08 vlak 7737 (len v pracovné dni)

 

Do zastávky Pohorelská Maša z okresného mesta Brezna je možné sa dopraviť len dvoma spojmi a to len v neskorých poobedných hodinách a len v pracovné dni. Do stanice Pohorelá medzi 08:35 a 14:25 nie je možné počas 6-tich hodín sa vlakom dostať.

 

Z uvedených dôvodov žiadame požiadavkám v tejto petícii vyhovieť.

 

V Pohorelskej Maši, dňa 5.1.2015

 

Petíciu podávajú: Miroslav Gandžala, Pohorelská Maša 29, 976 69 Pohorelá
– poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu

 

Počet priložených podpisových hárkov:                         Počet podpisov v priložených podpisových hárkoch: 


Miroslav Gandžala    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Miroslav Gandžala na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook