Obmedzovali Vám telekomunikační operátori v rozpore so zákonom prístup na určité webové stránky, ktoré boli protizákonne označované ako dezinformačné weby v rokoch 2021-2023?

Obmedzovali Vám telekomunikační operátori v rozpore so zákonom prístup na webové stránky v rokoch 2021-2023, ktoré boli v rozpore so zákonom označované ako dezinformačné weby? Chcete operátorov žiadať za toto obdobie vrátiť paušálne platby, keďže týmto nezákonným spôsobom Vám neposkytovali kompletné služby, na ktoré ste mali nárok podľa zmluvných podmienok? Ak sa cítite týmto dotknutý, podpíšte petíciu pre hromadnú žalobu.

Odôvodnenie:

Poskytovatelia/operátori telekomunikačných služieb svojim konaním porušovali ako dodávatelia týchto služieb zmluvy tým, že nezákonným spôsobom blokovali webové stránky, o čom hovorí aj rozsudok z 29. februára 2024, kedy Mestský súd v Prahe konštatoval, že konanie poskytovateľov internetových služieb, ktorí blokovali niekoľko desiatok webových stránok, ktoré štát označil za “dezinformačné stránky”, bolo nezákonné. Na všetkých operátorov sa v tejto súvislosti vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015_2120 o opatreniach týkajúcich sa prístupu k otvorenému internetu. V súlade s týmto nariadením má používateľ definované právo na prístup k online obsahu a službám, ktoré chce a právo na ich šírenie. Poskytovateľ internetu nesmie blokovať, spomaľovať ani diskriminovať nijaký obsah, aplikácie ani služby, s výnimkou troch osobitých prípadov, ktoré:
– ak musia dodržiavať právne záväzky, napríklad príkaz súdu blokovať konkrétny nelegálny obsah,
– ak musia chrániť bezpečnosť a integritu siete, napríklad pri boji proti vírusom alebo malvéru,
– ak potrebujú riešiť výnimočné alebo dočasné preťaženie siete.
Aktivistickí operátori, zakrytí autoritou vládnej moci zablokovali konkrétny vymedzený obsah internetu. Operátori porušili týmto aj zákaz cenzúry stanovený článkom 17 odst. 3 Listiny základných práv a slobôd. Už dnes sú podané stovky žalôb v tejto súvislosti s blokovaním politicky motivovanej aktivistickej svojvôle.
Nariadenie EP o prístupe k otvorenému internetu hovorí jasne. Koncový používateľov má právo “na prístup k informáciám a obsahu, právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom ich služby prístupu k internetu“., tak ako je to uvedené v článku 3. Nariadenia EP. Išlo o neo­dô­vod­ne­ný zá­sah pod­ľa člán­ku 10 ods. 2 Do­ho­vo­ru, na­koľ­ko nes­le­do­val žiad­ny le­gi­tím­ny cieľ a ne­bol ne­vyh­nut­ný v de­mok­ra­tic­kej spo­loč­nos­ti. ESĽP ďa­lej vo svo­jom roz­hod­nu­tí, s pou­ka­zom na vý­bor OSN pre ľud­ské prá­va, zdô­raz­nil, že pos­ti­ho­va­nie webo­vých strá­nok blo­kač­ný­mi opat­re­nia­mi z dô­vo­du, že sú kri­tic­ké k vlá­de ale­bo po­li­tic­ké­mu sys­té­mu, ne­mož­no nik­dy po­va­žo­vať za ne­vyh­nut­né ob­me­dzenie slo­bo­dy pre­ja­vu.
Keďže spoločnosti dodávajúce telekomunikačné a internetové služby, ktoré boli spoplatnené, porušovali zmluvné podmienky o poskytovaní týchto služieb, tak spotrebiteľ má právo za dané obdobie žiadať navrátenie paušálnych výdavkov za danú službu, ktorá mu nebola poskytnutá, o čom pojednáva aj legislatíva EU o ochrane spotrebiteľa.
Pa­ra­doxom je, že ob­sa­ho­vo ob­dob­ný zá­kon tý­ka­jú­ci sa blo­ko­va­nia webo­vých strá­nok je aj sú­čas­ťou rus­ké­ho prá­va a prá­ve ob­sah toh­to rus­ké­ho práv­ne­ho pred­pi­su a je­ho vy­uží­va­nie v praxi rus­kým te­le­ko­mu­ni­kač­ným re­gu­lač­ným úra­dom Ros­kom­na­dzor bo­li pred­me­tom pres­kú­ma­va­nia v ne­dáv­nom roz­hod­nu­tí Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va vo ve­ci OOO Fla­vus a ďal­ší pro­ti Rus­ku zo dňa 23.06.2020 so zá­ve­rom o po­ru­še­ní člán­ku 10 Do­ho­vo­ru (prá­vo na slo­bo­du pre­ja­vu a prá­vo na ší­re­nie in­for­má­cií.


Vladimír Čajkovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Vladimír Čajkovič bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...