O t v o r e n ý l i s t o b č a n o v Slovenskej republiky

O t v o r e n ý   l i s t   

o b č a n o v   Slovenskej republiky  

vláde Slovenskej republiky a Karolovi Hirmanovi, ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky, s výzvou občanov Slovenskej republiky na neodkladné   s y s t é m o v é  riešenie cien elektrickej energie.  

My, občania Slovenskej republiky vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne riešila umelo vyvolanú situáciu s neprimeranou cenou elektrickej energie ako pre slovenských občanov, tak aj pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky. Situácia spojená so zvyšovaním cien energií priamo ohrozuje občanov Slovenskej republiky, slovenský priemysel a podnikateľov do takej miery, že hrozí kolaps celej slovenskej ekonomiky a jej hospodárstva. Vysoké ceny energií spôsobujú hromadné zatváranie fabrík, veľkých, stredných aj malých podnikov, likvidovanie výroby, služieb - vrátane živnostníkov a obchodu, čo už dnes výrazne cítime na raste nezamestnanosti, výrazne znižuje kúpyschopnosť obyvateľstva a podnikateľských subjektov, dôsledkom čoho vzniká platobná neschopnosť, vrátane neschopnosti splácať hypotéky a vôbec vykonávať podnikateľskú činnosť. Nedostatok a zdražovanie základných výrobkov, historicky a zákonite vyvolá sociálne nepokoje.   

Neochota a neschopnosť vlády Slovenskej republiky riešiť energetické potreby Slovenska reálnymi cenami elektrickej energie, ale práve naopak dodávkami energie za burzové ceny (špekulatívne obchody) spôsobuje, že nesporným dôsledkom práve tohoto konania je krach spoločností, strata zamestnania a platobná neschopnosť mnohých občanov Slovenskej republiky. To už teraz priamo zasahuje nás všetkých, teda naše základné ľudské práva a slobody garantované nielen Ústavou Slovenskej republiky, ale aj úniovým právom a medzinárodnými dohovormi.  

Zabezpečenie tepla v zime pre domácnosti, dodávok elektrickej energie pre fungovanie hospodárstva (najmä výrobných podnikov), ako aj bežných životných potrieb nás všetkých, vyplýva priamo z funkcií štátu, ktoré je štát povinný zabezpečiť. Už dnes sú naplnené konkrétne dôvody na aplikovanie článku 36 ZFEÚ, ktoré umožňujú zavedenie protekcionistického opatrenia s cieľom neuvádzať slovenskú elektrickú energiu na iné trhy, ale túto využiť pre potreby Slovenskej republiky. Už dnes je nad všetku pochybnosť jasné, že vyššie uvedené sa nemusí a ani nemôže viazať na nespotrebované prebytky, ktoré môžu byť ponúknuté na ďalšie obchodovanie. Týmto sa dané opatrenie stane proporcionálnym a súladným s poslednou vetou článku 36 ZFEÚ.   

Slovenská republika je významným producentom elektrickej energie a po spustení 3. a 4. bloku Mochoviec má možnosť dostať sa s emisiami na nulu. Zároveň sa stane sebestačnou krajinou v zásobovaní elektrickou energiou. 

Neriešením vzniknutej situácie na trhu s energiami systémovými krokmi, sa členovia vlády Slovenskej republiky môžu v tejto spojitosti dostať do roviny trestnoprávnej zodpovednosti za konkrétne trestné činy v zmysle Trestného zákona.  

Žiadame, aby vláda Slovenskej republiky v termíne najneskôr do  25.10.2022 prijala systémové riešenia a využila všetky regulačné nástroje tak, aby mali všetci odberatelia možnosť nakupovať elektrinu za primerané a spravodlivé ceny. Toto žiadame z dôvodu, aby následne nedošlo k poškodeniu ekonomiky a hospodárstva Slovenskej republiky a zároveň k situácii, kedy bude štátna regulácia cien elektrickej energie na úkor občanov, a to cez zvýšené ceny spotrebných tovarov, služieb či akoukoľvek formou ďalšieho zdanenia.

S poukazom na vyššie uvedené, my občania Slovenskej republiky žiadame aby:  

1. Vláda Slovenskej republiky musí prioritne zabezpečiť pokrytie slovenského trhu dostatkom na Slovensku vyrobenej elektrickej energie za primeranú cenu (so zohľadnením jej výrobných nákladov).

2. Vláda je povinná zaviazať producentov, výrobcov, dodávateľov a distribútorov elektrickej energie k tomu, aby spotreba nevyhnutná pre slovenský trh (navrhujeme priemer spotreby za 5 rokov), bola distribuovaná a dodávaná za primerané a spravodlivé ceny – reálne, štátom stanovené ceny (viď Francúzsko).

 

Signatári:

- Ing. Rudolf Huliak, predseda Národná koalícia/Nezávislí kandidáti

- JUDr. Peter Weis, advokátska kancelária Weis&Partners

- Ing. Jozef Holjenčík, bývalý predseda Úradu regulácie sieťových odvetví (ÚRSO)

- JUDr. Ing. Greta Noe, LL.M.

- Ing. Iveta Michalíková

- JUDr. Katarína Burdyová

- Ing. Milan Macuľa

- Ing. Vojtech Intzinger


JUDr. Štefan Harabin, Ing. Jozef Holjenčík, Ing. Iveta Michalíková, Ing. Rudolf Huliak, JUDr. Peter Weis, JUDr. Katarína Burdyová, JUDr. Ing. Greta Noe, LL.M. Ing. Vojtech Intzinger, Ing. Milan Macuľa    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že JUDr. Štefan Harabin, Ing. Jozef Holjenčík, Ing. Iveta Michalíková, Ing. Rudolf Huliak, JUDr. Peter Weis, JUDr. Katarína Burdyová, JUDr. Ing. Greta Noe, LL.M. Ing. Vojtech Intzinger, Ing. Milan Macuľa bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...