Nie! Výstavbe Logistického centra spoločnosti Lidl v obci Rakovo

Nie! Výstavbe Logistického centra spoločnosti Lidl v obci Rakovo.

V zmysle §1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve obraciame sa v zmysle §1 ods. (2) s petíciou proti výstavbe logistického centra Lidl v katastri obce Rakovo na: 

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo kultúry SR

Orgány mesta Martin

Orgány obce Rakovo

My, dolupodpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zámerom firmy Lidl na výstavbu logistického centra v obci Rakovo– „Areál Logistického centra o rozlohe 191 437 m2. Celková plocha výstavby areálu predstavuje výmeru 191 437 metrov štvorcových, pričom v tejto výmere sú zarátané haly, vrátnica, parkoviská pre osobné a nákladné automobily, nie sú tu zarátané plochy pre rozšírenie verejných komunikácií pre napojenie na cestnú infraštruktúru a verejné chodníky, prípadne plochy výstavby napojenia infraštruktúry inžinierskych sietí. Tento kolos má vyrásť v obci Rakovo 10 kilometrov južne od Martina.

Plánované logistické centrum malo zabrať plochu bývalého areálu “Eastwood” čo predstavuje 61 200 m2. Terajší vlastník spoločnosti Navos, s.r.o. dokúpil aj ďalšie pozemky pre „Lidl“ – trvalý trávny porast, ktorý predstavuje 130 237 m2. Spolu teda 191 437 m2!

Logistické centrum reťazca Lidl v Rakove, počíta so zahustením dopravy o 400 – 500 kamiónov denne a s dopravou pre 410 budúcich zamestnancov so spustením prevádzky logistického centra v roku 2024.

Touto petíciou žiadame kompetentných, aby pochopili vážnosť situácie, hroziaceho kolapsu dopravy na juh od Martina a celého severo-južného ťahu.

Nejedná sa iba o dopad na dopravu v okrese Martin ale o kolaps hlavných ťahov: Strečno, Turček, Kremnické bane, Vyšehrad, Kraľovany. o obec Rakovo a okres Martin nakoľko tento región je známy nedostavaným tunelom Višňové, ďalej problémový prechod Turček, Kremnické bane, Vyšehrad.

1. Odmietnutie zámeru výstavby logistického centra v investorom navrhovanom území par. číslo: 376/8, 378/1, 378/7, 378/8, 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/14, 378/15, 378/16,

A novodokúpené 376/23, 376/24, 376/25, 376/42, 376/43, 376/44, 376/45, 376/53.

2. Aby zámeru nebol priznaný štatút významnej investície z dôvodu jeho nesúladu s dopravnou situáciou v tomto regióne, verejným záujmom ochrany prírodyZámer výstavby logistického centra ohrozuje významný pôdny typ černozeme.

3.Ochranu zdravia obyvateľov dotknutých obcí z dôvodu enormného nárastu kamiónovej dopravy v regióne

4. Do budúcna vylúčiť akékoľvek priemyselné a komerčné aktivity s rázom krajiny nesúvisiace a to aj na miestach v blízkosti záujmového územia

5. Aby bolo vydané predbežné opatrenie podľa §43 ods. (1) písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorým sa zakazuje akékoľvek konanie vo veci podnikateľských zámerov na vyššie uvedenom záujmovom území do doby, kedy pandemická situácia v Slovenskej republike neumožní bezpečné konanie zhromaždení občanov ako je uvedené vyššie.    

Odôvodnenie:

Logistické centrum - Logistické centrum má slúžiť ako centrálny sklad predajného sortimentu, z ktorého budú následne zásobované obchodné predajne v regióne. Na rozlohe 191 437 m2 spoločnosť Lidl plánuje postaviť halu s rozlohou približne 77-tisíc metrov štvorcových a parkoviskom  pre 345 osobných a 105 nákladných vozidiel.

Sme presvedčení o tom, že vybudovaním obrieho logistického centra v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny v kotline by došlo nielen k zásahu do práv na ochranu zdravia a priaznivého životného prostredia obyvateľov prostredníctvom zvýšenia hlukovej a emisnej záťaže spôsobenej intenzívnou nákladnou dopravou, ale tiež k nezvratnej devastácii prírody a devalvácii dopravnej situácie v tomto kraji a priľahlých krajoch.

Výstavba logistického centra a nevyhnutnej dopravnej infraštruktúry v investorom navrhovanom území by tiež predstavovala obrovský záber kvalitnej poľnohospodárskej pôdy, zásah do biotopov viacerých živočíšnych druhov, navýšenie úrovne svetelného smogu a v neposlednom rade zmarenie potenciálu cykloturistiky, ktorá sa v území  rozvíja.

Za Vašu podporu ďakujeme.  

 

Sumár:

Bývalý areál  “Eastwood”

Budovy:

Výrobná hala, súp.č.: 138 parc. číslo: 378/9 =3101m2

Kotolňa, parc. číslo: 378/10 =95m2

sušiareň dreva, súp. č. 142, p.č.: 378/11, 378/12, =236m2

sklad súp. č. 144, p. č. 378/14 =766m2

ČOV 378/8 =23m2

 

Pozemky bez budov:

(aj keď je tam písané :zastavaná plocha – to je len druh pozemku v katastri, no skutočne zastavaná nie je – to znamená, že ju vyňali z pôdneho fondu na možné zastavanie)

Zastavané plochy a nádvoria 378/7 =8540m2

Trvalý trávny porast 378/1 =29791m2

Zastavané plochy a nádvorie 378/13 =250m2

Zastavené plochy a nádvorie 378/15 =1m2

Zastavané plochy a nádvorie 378/16 =6m2

Trvalý trávny porast 376/8 =18391m2

 

Novo dokúpené parcely od roku 2019 (ktoré nie sú ani neboli súčasťou areálu Eastwood):

Trvalý trávny porast!!!

376/23 51305m2

376/24 11378m2

376/25 14657m2

376/42 5888m2

376/43 6518m2

376/44 4375m2

376/45 5617m2

376/53 30499m2


Romana Kopecká    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Romana Kopecká na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...