NIE "Autoumyvárni Svit"

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva mesta Svit, aby vyjadrili nesúhlas s uložením inžinierskych sietí pre potreby spoločnosti Tatranská spoločnosť služieb, s.r.o. a hlasovali proti zriadeniu vecného bremena k stavbe „Autoumyvárne Svit“ na pozemkoch parc. č. KN – C 12/5, parc.č. KN – C 12/51 a parc.č. KN – C 12/33, k.ú. Svit.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v blízkosti plánovaného umiestnenia „autoumyvárne“ sa nachádza budova Strednej odbornej školy J.A.Baťu, Obchodné centrum A1, internát a nájomný bytový dom, v ktorých žijú dlhodobo ubytovaní jednotlivci a rodiny.
Mesto Svit má vo vlastníctve parc. č. KN – C 12/16, na ktorú dalo vypracovať projektovú
dokumentáciu na výstavbu zariadenia pre seniorov. Na parc. č. KN – C 12/34 vo vlastníctve spoločnosti TSS – Tatranská spoločnosť služieb, s.r.o. bola vypracovaná štúdia na výstavbu zdravotného strediska.

Bez_názvu10.jpg

Z vyššie spomenutého skutkového stavu a plánovaného rozvoja územia nám pripadá nelogické hlasovať za uloženie inžinierskych sietí. Súhlas s vecným bremenom bude v konečnom dôsledku vyslovením súhlasu so stavbou autoumyvárne. Umiestnenie takejto stavby v danom území naruší rozvoj a znehodnotí jeho plánované využitie a taktiež predstavuje riziko zníženia cien realít. Zvýšenou frekvenciou dopravy môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy. V lokalite je vďaka bezprostrednej blízkosti strednej školy zvýšený pohyb mládeže, pri realizácii zdravotného strediska a
domova sociálnych služieb bude v lokalite zvýšený pohyb seniorov a matiek s malými deťmi. V neposlednom rade zvýšená frekvencia dopravy povedie k väčšej opotrebovanosti cestnej komunikácie a tým do budúcna zvýšeným nákladom na jej údržbu zo strany mesta. 
Takisto upozorňujeme aj na environmentálnu záťaž stavby autoumyvárne pre dané územie, kde sa zvýši množstvo hluku, splodín z výfukov, prašnosti, čo je vzhľadom na blízkosť školy, nájomnej bytovky, stredoškolského internátu, plánovaného domova sociálnych služieb a zdravotného strediska absolútne nevhodné.


Z tohto dôvodu žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby v územnom pláne mesta Svit zmenili parc.č. 12/42 z doterajšieho využitia územia z občianskej vybavenosti na využitie územie parková zeleň, čím by bolo zaručené, že dané územie bude môcť byť využité len na vytvorenie parku, ktorý by slúžil verejnému záujmu všetkých občanov mesta Svit.


Ing.Vladimír Zentko    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing.Vladimír Zentko na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...