PETÍCIA ZA MALOHONT BEZ ZÁVODOV NA SPRACOVANIE ODPADU

Podpísaní pod petíciou v  zmysle §1 ods. 1  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa obraciame na Mesto Hnúšťa so žiadosťou o zabránenie vybudovania investičného zámeru  firmy Brantner Gemer, s. r. o. v Rimavskej Sobote a spoločnosti SPP v priemyselnej zóne mesta Hnúšťa Centrum pre energetické a biologické zhodnotenie odpadov.

Mesto Hnúšťa ležiace po oboch stranách stredného toku údolia Rimavy v severnej časti okresu Rimavská Sobota, ktoré  v  dôsledku  intenzívnej,  najmä  chemickej   výroby, dlhodobo čelilo problémom s kvalitou ovzdušia a v ktorom po roku 1989 útlmom tejto výroby sa situácia zlepšila, má mať v súčasnej dobe zavedením technológie zhoršujúcej kvalitu ovzdušia opäť rovnaký problém.

Konkrétne sa jedná o zavedenie suchej fermentácie biologického odpadu za účelom ďalšieho jeho využitia v plynárenskom priemysle (SPP) - jednoducho povedané zavedenie spaľovania odpadu, ktorý vznikne po vyseparovaní 100 000 ton ročne zmesového komunálneho odpadu. 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti vo februári 2024 na svojom zasadnutí schválili investičný zámer na projekt vybudovania Centra pre energetické  a biologické zhodnotenie odpadov, čo znamená prvý krok k ďalšej realizácii procesov vedúcich až k zahájeniu tejto prevádzky. Schválili ho bez možnosti vyjadrenia sa občanov mesta a blízkeho okolia. 

Keďže z Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia územia mesta Hnúšťa, jej mestských častí, mesta Tisovec a obce Rimavské Brezovo je možné sa dozvedieť, že odhad rozlohy, ktorá môže byť znečistená je až 191 km2 a znečisteniu je vystavených 12 331 obyvateľov, nie je to záležitosťou len samotného mesta Hnúšťa.

Z tohto dôvodu predkladáme možnosť všetkým občanom dotknutého územia, tiež všetkým občanom Slovenskej republiky, sa vyjadriť ku rozhodnutiu poslancov formou predloženej petície s dovetkom, či 12 331 obyvateľov mesta Hnúšťa a blízkeho okolia je ochotných vymeniť priaznivú kvalitu ovzdušia za vytvorenie 30 pracovných miest.

Nižšie podpísaní občania dotknutého regiónu nesúhlasíme s výstavbou zariadenia na zhodnotenie odpadov v intraviláne mesta Hnúšťa. Vzhľadom na uvádzanú kapacitu 100 000 ton odpadu ročne, to okrem zhoršenia životného prostredia samotným uskladnením a prevádzkou, predstavuje aj znečistenie životného prostredia zvýšením frekvencie nákladnej dopravy (odhad pri 100 000 t/ročne môže byť až 10 000 kamiónov ročne – 40 kamiónov každý pracovný deň - na vstupe a výstupe), s ním spojené zvýšenie prašnosti, hlučnosti a poškodenia ciest, ktoré aktuálne prechádzajú rekonštrukciou.

Nesúhlasíme s vybudovaním takéhoto zariadenia v intraviláne mesta blízkosti obytných zón (miestne časti Kolónia, Likier, Hliny, sídliská Nábrežie Rimavy a 1. mája).

Nesúhlasíme, aby sa Hnúšťa stala prekladiskom odpadov z regiónu od Kriváňa po Sorošku a od maďarskej hranice až po Brezno, ako sa to uvádza v návrhu.

Nesúhlasíme s využitím priemyselnej zóny v Hnúšti, do ktorej Slovenská republika naliala už milióny eur, aby bola namiesto práce pre mladých, zaprataná triedičkou komunálneho odpadu a spaľovňou bioodpadu.

Očakávame od kompetentných prílev nových pracovných miest pre perspektívnu budúcnosť mladých ľudí. Spracovanie a uskladnenie bioodpadu môže svojou prevádzkou ohroziť aj príchod ďalších nových investorov do priemyselnej zóny.

Preto my, občania mesta Hnúšťa, Tisovca a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa a ďalších okolitých obcí, žiadame primátora mesta Hnúšťa a Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti, aby zrušilo zámer výstavby bioplynovej stanice s kapacitou 100 000 ton ročne a hľadalo využitie priemyselnej zóny v odvetviach nepoškodzujúcich životné prostredie, neznižujúcich podmienky na zdravý život a na vytvorenie pracovných príležitostí s pridanou hodnotou.

Žiadame aj starostov okolitých obcí, aby jasne a rázne upozornili primátora mesta Hnúšta, že si ich občania tiež neželajú zníženie kvality ovzdušia a zvýšenie počtu kamiónov prechádzajúcich i cez ďalšie obce. Žiadame starostov Rimavského Brezova, Rimavskej Bane, Klenovca, Kocihy, Rimavských Zalužian, Hrachova i primátora Tisovca, aby vedeniu mesta Hnúšťa jasne tlmočili nesúhlas nižšiepodpísaných občanov z týchto obcí. 

Žiadame, aby poslanci mestského zastupiteľstva konali nielen v súlade so záujmami občanov, ale aj nimi schváleného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2024-2028, v ktorom sa jasne uvádza, že v prípade rozširovania priemyselného parku má ísť o prevádzky, ktoré nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Žiadame volených zástupcov občanov o dodržiavanie nimi schválených strategických dokumentov mesta.

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva v Hnúšti Michala Bagačku, Viktora Brádňanského, Hildu Ginisovú, Danku Kiráľovú, Michala Macháčka, Katarínu Moncoľovú, Petra Vojteka, Eriku Morovú, Mariána Petroka, Filipa Rohárika a Miroslavu Vargovú o okamžité zrušenie uznesenia č. 18/267/2024 zo dňa 27.2.2024, ktorým schválili tento investičný zámer.


Ing. Peter Rukavica, Ul. Skalica č. 109/5, 981 01 Hnúšťa    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Peter Rukavica, Ul. Skalica č. 109/5, 981 01 Hnúšťa bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...