NEBERTE NÁM ZELEŇ A MIESTO NA PARKOVANIE - Staré mesto, Nitra

Z informácií, ktoré sú nám ako občanom mesta Nitra a najmä obyvateľom Predmostia známe z verejných listín a z Mestského úradu Nitra, sme zistili, že sa pripravuje rozsiahla výstavba štvorposchodového domu so 138 bytmi na Parkovom nábreží na parc. č. 273/1, 273/2 k. u. Nitra vo vlastníctve súkromných osôb a 3190/3 k. u. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitry (jedná sa o parkovisko a zeleň medzi zápasníckou halou a Mostnou ulicou, bezprostredne pri hrádzi rieky Nitra) a polyfunkčného objektu na Podzámskej ulici smerom k zimnému štadiónu na parc. č. 222/6 vo vlastníctve súkromných osôb, pričom značná časť týchto pozemkov sa má zastavať.

V skutočnosti pozemky parc.č. 273/1, 273/2, 222/6 a 3190/3 predstavujú verejnú zeleň, na ktorej sú nielen trávnaté trvalé porasty, ale aj rôzne zákonom chránené stromy a kríky a tieto pozemky vytvárajú zónu pokoja,  priestor pre oddych a relaxáciu občanov a sú jedny z posledných zelených plôch, ktoré sa v tejto časti mesta Nitry nachádzajú.

Zriadením akejkoľvek stavby na týchto pozemkoch sa jednak znehodnotí celá zelená plocha, bude musieť byť vyrúbaná značná časť stromov, čím sa jednoznačne znehodnotí životné prostredie a občanom, ktorí v okolí tohto pozemku majú postavené rodinné domy alebo bývajú v bytových domoch, zamedzí výhľad z ich obydlí a oni ako občania  a aj mesto ako také prídu o jednu z posledných oáz zelene a pokoja, čím sa im podstatne zhorší komfort bývania.

Závažným následkom tejto výstavby bude aj zrušenie parkoviska na parc. č. 273/1 vedľa rieky. Za súčasného stavu s nedostatkom parkovacích miest v okolí bude následok značne citeľný a tento problém sa nenávratne prehĺbi. Parkovisko slúži ako záchytné parkovisko pre futbalový a zimný štadión, park a kúpalisko, a vôbec časť Starého Mesta v okolí hradu, pričom návštevníci týchto destinácií pre preplnenosť tohto parkoviska často obsadzujú parkovacie miesta aj v okolitých uličkách, ktoré by mali slúžiť primárne pre obyvateľov Predmostia. Zrušením tohto parkoviska, ako aj zvýšením hustoty obyvateľov výstavbou nových bytov sa stane problém s parkovaním na Predmostí neriešiteľným a dlhé kolóny áut prevažne na Mostnej ulici sa ešte predĺžia.

Predpokladáme, že stavba na Podzámskej ulici bude napojená na existujúce inžinierske siete, ktoré sú už toho času poddimenzované (napr. kanalizácia, ktorá je tak preťažená, že v lete sústavne zapácha). Okrem toho sme toho názoru, že do najhistorickejšej časti mesta Nitry nepatrí situovanie moderných stavieb, čím sa znehodnotí celý ráz tejto tichej a starobylej časti mesta.

Nie je možné, aby v jednom modernom európskom meste zanikala mestská zeleň, priestory pre rekreáciu ľudí a parkovacie miesta na úkor developerských projektov a osobných ambícií vlastníkov týchto pozemkov, pričom sa ignorujú oprávnené záujmy a práva obyvateľov.

Preto touto petíciou žiadame Mesto Nitra ako stavebný úrad, pána primátora osobne, aby vykonali kroky k zabráneniu realizácie stavieb na týchto pozemkoch a ponechali nám ich na doterajšie využívanie ako zeleň, relaxáciu a oddych a parc. č. 273/1 na parkovanie.

Ďalej žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, aby zmenili územný plán Mesta Nitry tak, aby tieto pozemky parc. č. 273/1, 273/2, 222/6 a 3190/3 boli vyňaté z určenia na zastavanie a boli ponechané ako zeleň a parc. č. 273/1 ako parkovisko.
Facebook