Hurbanovský masaker - petícia za podanie dovolania

Žiadame, aby Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podal dovolanie proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. BB-4T/52/2012 zo dňa 27.03.2013, ktorým bol  Milan Juhász, ktorý úmyselne usmrtil tri osoby a ďalšie dve ťažko zranil, odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 9 rokov.

V konaní súd náležite nezistil skutkový stav, vychádzal z neobjektívnych dôkazov a boli závažným spôsobom porušené ľudské práva a základné slobody poškodených garantované Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a teda súdny proces nebol objektívny.

My, občania tohto štátu, chceme, aby bolo právo na život garantované všetkým osobám bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, a chceme, aby nás Slovenská republika chránila pred nebezpečnými páchateľmi.

Preto žiadame, aby bol uvedený prípad opätovne prejednaný, aby boli zabezpečené objektívne dôkazy a páchateľ potrestaný v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike.


PhDr. Ladislav Fízik, PhD    Kontaktujte autora petície