Petícia za zachovanie charakteru územia Hrušov

Vážené poslankyne Miestneho zastupiteľstva,

vážení poslanci Miestneho zastupiteľstva,

vážený pán starosta,  

touto cestou by sme radi vyjadrili náš úprimný nesúhlas s nedávno vydanými stavebnými povoleniami rodinných domov a dvojdomov s viacerými bytovými jednotkami a žiadame o okamžité riešenie vzniknutej situácie vytvorením územného plánu zóny.

Radi by sme ale poukázali na viaceré investičné zámery menších developerov, ktoré v stabilizovanej lokalite solitérnych rodinných domov, nie sú v súlade charakterom zóny Hrušov.

Behom posledného roka až dvoch bolo vydaných niekoľko stavebných povolení alebo skolaudovaných niekoľko rodinných domov, či dvojdomov s viacerými bytovými jednotkami. Tieto rodinné domy svojim charakterom nie sú v súlade s prevládajúcou existujúcou výstavbou.  

Takéto domy výrazne zahusťujú už jestvujúcu infraštruktúru.

  1. Dopravou zahusťujú jestvujúce komunikácie, ktoré sú evidované ako obytné zóny. Obyvatelia obytnej zóny, deti, starší ľudia, či kočíkujúce mamičky chodíme pešo, , pričom mestská časť nedokáže zabezpečiť chodníky, či možnosť bezpečného pohybu po komunikácii. Zároveň developerom nedáva mestská časť podmienky, aby takéto chodníky budovali.
  2. Výrazne sa v okolí navyšuje výmera spevnených plôch, čo má za následok prehrievanie ovzdušia a jeho prašnosť.
  3. Trpíme na nedostatočné kapacity elektriny, následkom čoho sme svedkami častých výpadkov elektrickej energie.
  4. Už v súčasnosti sme obmedzení výberom a kapacitou slaboprúdovej infraštruktúry (internet, televízia).

Zámerom investorov je parcely nadpriemerne vyťažiť zastavanými a spevnenými plochami a tým maximalizovať svoj zisk pri predaji nehnuteľností, avšak s minimálnym prihliadnutím na aktuálny charakter územia a zelene.

Vážené dámy a vážení páni, týmto vyjadrujeme náš nesúhlas s podobnými investičnými zámermi v tomto území, ako aj nesúhlas s účelovou interpretáciou územného plánu, ktorá vedie k znehodnoteniu jestvujúcej zástavby. Žiadame, aby Stavebný úrad a Referát životného prostredia pri vydávaní povolení a stanovísk rešpektoval charakter stabilizovaného územia Hrušov.  

Zároveň týmto žiadame poslancov mestskej časti Bratislava Vrakuňa a pána starostu Martina Kuruca, aby začali okamžite konať a zabezpečili realizáciu územného plánu zóny Hrušov, ktorým sa obmedzí nadmerná výstavba viacbytových rodinných domov, či dvojdomov.  

S úctou,                                         

Dlhoroční obyvatelia Hrušova


Juraja Hrbatého    Kontaktujte autora petície