Hromadné stanovisko k návrhu riešenia „Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka“.

V termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021 (predĺžené do 30.4.2021), mestská časť Bratislava-Dúbravka uskutočňuje, v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, verejné prerokovanie návrhu riešenia územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka“

M.č. Bratislava - Dúbravka nemá vo svojom zastavanom území žiaden mestský park. Hlavným cieľom úpravy daného územia je vybudovanie verejného parku.

Návrh je vypracovaný v dvoch variantoch.

Vo variante 1 je v riešenom území:

·         navrhovaný  4 podlažný bytový dom s horným ustúpeným podlažím a podzemnou garážou

·         navrhnutá nová miestna komunikácia FT C3, ktorá by prepájala Koprivnickú ulicu a ulicu Pod  záhradami.

·         navrhovaná  3  podlažná  podzemná  garáž  s celkovou  kapacitou 216PM.  Na  streche  garáže  v úrovni  terénu  sa nachádza parkovisko s kapacitou 71 PM, ktoré zaberá na úkor zelene zásadne väčšiu plochu ako je plocha existujúceho parkoviska a vyúsťuje na Koprivnickú ulicu.

Takéto riešenie územia nepovažujeme za riešenie, ktoré je v súlade so záujmami obyvateľov m.č. Bratislava – Dúbravka.

Hromadné stanovisko občanov:

1.       Požadujeme, aby boli spracované varianty riešenia tak, aby všetky varianty boli s plným využitím plochy minimálne 23.870m2 ako plochy určenej na kód 1110 (Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy) a variantnosť sa týkala len statickej dopravy a vnútorného riešenia danej funkčnej plochy.

2.       Nesúhlasíme s umiestnením akéhokoľvek nového bytového domu v riešenej oblasti.

3.       Nesúhlasíme s navrhnutou novou miestnou komunikáciou FT C3, ktorá by prepájala Koprivnickú ulicu a ulicu Pod  záhradami.

4.       Nesúhlasíme s umiestnením parkovacieho domu - 3  podlažná  podzemná  garáž  - s celkovou  kapacitou 216PM + 71PM na úrovni terénu na navrhované miesto v blízkosti bytového domu Koprivnická 15, a to najmä vzhľadom na nevyhovujúci dopad na dopravu na Koprivnickej ulici. Ako alternatívu žiadame osadenie takejto stavby do lokality čo najbližšie ku kruhovému objazdu, resp. k hlavnej križovatke ulíc M.Schneidera-Trnavského a Janka Alexyho, čím by lepšie plnila funkciu záchytného parkoviska pre celú dotknutú oblasť.

5.       Požadujeme doplniť kolmé parkovania na severnej hrane územia na ulici Pod Záhradami o ekologické parkovanie, čím sa zabezpečí navýšenie parkovacej kapacity v dotknutej lokalite.

6.       Požadujeme zachovať existujúce parkoviská (parkovacie státia) medzi bytovými domami Koprivnická 11, Koprivnická 13 a trafostanicou a parkovacie státia vedľa bytového domu Koprivnická 15, a to v aktuálnom rozsahu.  

7.       Požadujeme zachovať v parku možnosť sánkovania sa detí počas zimných mesiacov a koncipovať všetky varianty tak, aby táto funkcia nebola znemožnená navrhovanými komunikáciami, detskými ihriskami či inými prvkami.

8.       Požadujeme umiestnenie ihrísk ďalej od existujúcich cestných komunikácií a existujúcich bytových domov.

9.       Požadujeme zachovať v centre parku existujúci dominantný strom, pokiaľ neexistujú vážne botanické dôvody na jeho odstránenie.  

 

Odôvodnenie:

Naše požiadavky sledujú hlavný cieľ vypracovania UŠ a to vybudovanie centrálneho verejného parku v mestskej časti Dúbravka. Nová cestná komunikácia by významne zmenila charakter územia a zásadným spôsobom zvýšila hluk a prašnosť, čo je v  rozpore s vyššie uvedeným cieľom. Zároveň jej návrh nereflektuje súčasnú zložitú konfiguráciu terénu či existujúce siete a kontajnerové stojisko a tiež zasahuje územie pozemkov, na ktorých nie sú vysporiadané reštitučné nároky ich pôvodných majiteľov.

Navrhovaná výstavba ako aj nová cestná komunikácia zásadne narúša koncept s  cieľom vybudovania centrálnej oddychovej športovo -  relaxačnej zóny.

Veríme, že naše pripomienky prispejú k  schváleniu a realizácií takého riešenia, ktoré bude slúžiť v prospech všetkých obyvateľov Dúbravky a prinesie v lokalite vyššiu pridanú hodnotu v podobe verejného parku.  

***

Kompletná dokumentácia návrhu riešenia UŠ v elektronickej podobe je prístupná tu: https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Vseobecna-uradna-tabula/verejne-prerokovanie-navrhu-riesenia-uzemnoplanovacieho-podkladu-urbanisticka-studia-zony-pod-z.html?ind&fbclid=IwAR0QSIEbzjhIEOmJbxdBHU8HB62LEOazNETktSvp76zEQUevzZYUnNepE28

Hromadné stanovisko možno podporiť najneskôr do 30.03.2021

úprava zo dňa 8.4.2021 - termín predlžujeme do 29.4.2021

Dátum konca verejného prerokovania: 31.03.2021

úprava zo dňa 8.4.2021 - termín bol predĺžený do 30.4.2021

Združenie za vytvorenie parku Pod záhradami, ako dlhodobý a hlavný iniciátor vytvorenia parku v dotknutom území a iniciátor Petície za zachovanie zelene v tejto oblasti z roku 2014, ktorú podpísalo 3317 obyvateľov, uplatní toto hromadné stanovisko verejnosti k predkladanému návrhu riešenia Urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka v lehote do 31.3.2021 (termín bol predĺžený - do 30.4.2021)

Súhlasíme, aby nižšie uvedené osoby zastupovali toto hromadné stanovisko, boli účastníkom ďalších konaní a žiadame, aby boli písomne vyrozumené, akým spôsobom sa úrad mieni vysporiadať s predloženými hromadným stanoviskom verejnosti.  

Združenie za vytvorenie parku Pod záhradami, Koprivnická 9/F, 841 01 Bratislava, parkpodzahradami(zavináč)gmail.com 

Mgr. Lucia Toperczerová, Koprivnická 9/G, 841 01  Bratislava, parkpodzahradami(zavináč)gmail.com

Ing. Martin Golian, Koprivnická 9/F, 841 01 Bratislava, parkpodzahradami(zavináč)gmail.com  

 


Lucia Toperczerová, Združenie za vytvorenie parku Pod záhradami    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Lucia Toperczerová, Združenie za vytvorenie parku Pod záhradami na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...