Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STaR)

HROMADNÁ PRIPOMIENKA VEREJNOSTI K NÁVRHU ZÁKONA O SLOVENSKEJ TELEVÍZII A ROZHLASE  

Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (LP/2024/112) predložený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky dňa 11.3.2024 do medzirezortného pripomienkového konania na portáli Slov-lex https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/112 obsahuje vážne nedostatky po formálnej i obsahovej stránke, a z toho dôvodu žiadame o stiahnutie tohto materiálu. Odmietame útoky predstaviteľov koalície na Rozhlas a televíziu Slovenska, snahu vymeniť jej vedenie a spraviť si z verejnoprávnej televízie a rozhlasu slúžku vládnej moci. Najzávažnejšie nedostatky vnímame v úprave nasledovných bodov:  

1.      Zmena názvu inštitúcie  

Navrhujeme zachovať názov inštitúcie v nezmenenej podobe.

Odôvodnenie:  Slovenská televízia a rozhlas (ďalej „STaR“) nie je novou inštitúciu s výrazne zmeneným fungovaním, ale de facto ten istý subjekt s doplneným orgánom a zmeneným názvom. Na aktuálny názov RTVS je naviazaný vizuál (logo), reklamy, zmluvy a iné administratívno-technické dokumenty týkajúce sa danej inštitúcie, ktoré zmenou názvu bude potrebné zmeniť, čo predstavuje administratívno-technickú záťaž na samotných pracovníkov, rovnako ako na rozpočet inštitúcie, a teda na štátny rozpočet ako celok. Keďže je RTVS financovaná z verejných prostriedkov, uplatňuje sa pri ich vynakladaní zásada hospodárnosti a efektívnosti (pravidlá rozpočtového hospodárenia), ktoré synergicky chránia nadužívanie verejných prostriedkov na opatrenia a financovanie záujmov, ktoré sa javia byť nadbytočné. S ohľadom na nedbalé a nejasné vysvetlenie potreby zmeny názvu inštitúcie v predpokladanom materiáli máme za to, že daný návrh spadá do tejto kategórie a je v rozpore s princípom štátu ako dobrého a uvážlivého hospodára. Predkladateľ v analýze vplyvov v súvislosti so zmenou značky uvádza nasledovné: „V súvislosti so zmenou názvu inštitúcie existuje predpoklad negatívneho vplyvu na rozpočet, ktorý v súčasnosti nie je možné konkretizovať. Náklady budú súvisieť s poznateľnosťou a prezentáciou značky, ako aj so zmenami administratívneho charakteru.“ Absencia riadnej kvantifikácie nákladov a záťaže rozpočtu, a teda prenesene výdavkov všetkých občanov navodzuje dojem chýbajúcej analýzy a odhadnutia dôsledkov pri nadobudnutí účinnosti takého návrhu zákona. Z dôvodu vyššie uvedeného, v záujme hospodárneho a efektívneho používania verejných financií navrhujeme zachovať pôvodný názov inštitúcie. Pripomienka je zásadná.  

2.      Zmena účelu a úlohy orgánov STaR

Navrhujeme prepracovať spôsob voľby/menovania, odvolávania a kompetencií jednotlivých orgánov. Programovú radu Slovenskej televízie a rozhlasu navrhujeme nezaraďovať medzi hlavné orgány STaR.

Odôvodnenie: V ustanoveniach upravujúcich postavenie orgánov STaR je zásadný rozpor s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovuje spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu (Európsky akt o slobode médií) a mení smernica 2010/13/EÚ schválenom Európskym parlamentom dňa 13.3.2024. Ochrana médií nepochybne spadá pod kompetenciu Európskej únie, keďže rozhlas, televízia a ostatné mediálne kanály sú de facto poskytovateľmi služieb, s ktorými vstupujú na voľný trhu v rámci európskeho priestoru. V článku 5 predmetného nariadenia sú upravené záruky nezávislého fungovania poskytovateľov verejnoprávnych médií, s ohľadom na reštrikčné tendencie a snahu o zasahovanie do nezávislého mediálneho prostredia v niektorých členských štátoch. Druhý odsek tohto článku uvádza nasledovné: „Riaditeľ manažmentu a členovia správnej rady poskytovateľov verejnoprávnych médií sa vymenúvajú transparentným, otvoreným a nediskriminačným postupom a na základe transparentných, objektívnych, nediskriminačných a primeraných kritérií stanovených vopred podľa vnútroštátneho práva. Dĺžku ich funkčného obdobia, primeranú a dostatočnú na zabezpečenie účinnej nezávislosti poskytovateľa verejnoprávnych médií, stanovuje vnútroštátne právo.“. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že § 20 ods. 5 návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (ďalej len „návrh zákona o STaR“), ktorý pojednáva o možnosti rady odvolať generálneho riaditeľa bez uvedenia dôvodu, je v priamom rozpore so znením čl. 5 nariadenia, ktoré požaduje presne určené podmienky. § 11 návrhu zákona upravuje zloženie rady, ktoré potiera transparentnosť, objektívnosť a primeranosť pri výbere jednotlivých členov. Doteraz boli členovia rady v počte členov deväť na návrh príslušného výboru volení poslancami NRSR nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, pričom platil rotujúci princíp zabezpečujúci prvok nezávislosti od úradujúcej politickej moci, keďže funkčné obdobie jednotlivých členov nekopírovalo funkčné obdobie NRSR, ale istý pomer členov sa pravidelne obmieňal (porov. § 11 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Aktuálny návrh (spolu s úpravou v prechodných ustanoveniach, ktorý ku dňu účinnosti zákona ukončuje členstvo jednotlivcov v rade) priamo rozširuje kompetencie ministra na vymenovanie a odvolanie troch zo siedmich členov, takže pôjde o čisto politické rozhodnutie bez prvku objektívnosti, verejného vypočutia či akéhokoľvek výberového konania, čo odporuje druhému odseku článku 5 nariadenia (viď vyššie). Výber zostáva na svojvôli ministra, teda politickej moci. Zvyšných štyroch členov volí a odvoláva naďalej NRSR. Objektívnosť a primeranosť narúša aj úprava nezlučiteľnosti funkcie člena rady, ktorá predpokladá podľa navrhovanej úpravy možnosť, že členom rady môže byť aj štátny tajomník, generálny tajomník (vedúci služobného úradu), ďalej funkcionár v orgánoch štátnej správy i samosprávy (porov. § 12 ods. 3 navrhovaného zákona). Zmienené funkcie sú pritom previazané s výkonnou mocou a potierajú princíp nezávislosti, posilňujú a zastávajú postoj aktuálnej vládnej koalície, čím priamo narúšajú a vstupujú do procesov inštitúcie, ohrozujúc princíp nezávislosti a redakčnej zodpovednosti.   Z predloženého materiálu žiadnym spôsobom nevyplýva ani v ňom nie je bližšie upravená potreba vzniku nového orgánu - Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu (ďalej len „programová rada“). Doteraz programová rada fungovala ako organizačný útvar RTVS spadajúci pod kontrolu a zodpovednosť generálneho riaditeľa (poradný orgán). Podľa nových ustanovení má byť programová rada zodpovedná za posudzovanie a kontrolovanie verejnoprávneho charakteru vysielania, čo z nej z ideologického hľadiska robí radu cenzúry a propagandy. Prislúchajú jej silné právomoci, pretože ak sa napr. generálny riaditeľ nebude riadiť rozhodnutiami programovej rady, je to dôvod na jeho odvolanie /§ 20 ods. 3 písm. f)/. Navyše, spôsob kreovania tejto rady, keď 9 z 11 členov volí NRSR, nemožno nazvať inak ako politickou nomináciou; chýba objektívna forma hodnotenia verejnoprávnosti, ktorá je zavedená v zahraničných krajinách. S ohľadom na zámer predkladateľa vytvoriť orgán s 11 novými členmi, ktorým prislúcha za členstvo v rade odmena, je nevyhnuté s ohľadom na hospodárnosť použitia zdrojov zámer riadne odôvodniť spolu s kvantifikáciou dopadov na štátny rozpočet.

Pripomienka je zásadná.    

3.      Absencia úpravy procesu fungovania v čase od účinnosti zákona

Navrhujeme vypustiť ustanovenia týkajúce sa zániku členstva/funkcie v jednotlivých orgánoch ku dňu účinnosti zákona.  

Odôvodnenie: V návrhu zákona o STaR absentuje vyriešenie otázky nástupníctva členov rady bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zákona. Prechodné ustanovenia uvádzajú v § 33 ods. 6 zánik funkčného obdobia nadobudnutím účinnosti návrhu zákona o STaR, no neriešia otázku, kto bude do času kompletizácie zloženia rady vykonávať funkcie prislúchajúceho orgánu (ministerstvo má lehotu na vymenovanie nových členov rady 30 dní). Keďže rada je kľúčový orgán podľa navrhovanej dikcie zákona o STaR vo vzťahu k voľbe generálneho riaditeľa, ale i k fungovaniu ďalšieho orgánu, programovej rady, takýmto ustanovením sa zvyšuje riziko obdobia chaosu a ochromenia fungovania všetkých orgánov, a teda inštitúcie ako takej. Predkladaný návrh zákona o STaR má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno výnimočne ustanoviť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, avšak len ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom. Podľa čl. 8 ods. 8 legislatívnych pravidiel vlády, ktoré sú pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako predkladateľa záväzné, sa má pri stanovovaní účinnosti rátať s primeranou legisvakanciou tak, aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím účinnosti mohli oboznámiť všetci, ktorým je určený. Výnimočné ustanovenie účinnosti dňom vyhlásenia treba obmedziť na prípady, v ktorých je to skutočne nevyhnutné, čo treba odôvodniť. Odôvodnenie v danom prípade absentuje a nie je ani inak zrejmé, prečo by mal návrh zákona o STaR nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia a nie ku konkrétnemu dátumu. Takéto ustanovenie navyše spôsobí aj aplikačné problémy, keďže ku dňu účinnosti návrhu zákona (ktorý vopred nevieme predpokladať) sa viaže zánik RTVS, zánik funkčného obdobia doterajších členov rady RTVS a generálneho riaditeľa, termíny na predloženie kandidátov na členov programovej rady, a pod., čo z praktického hľadiska nie je možné uskutočniť zo dňa na deň.

Pripomienka je zásadná.  

4.      Financovanie STaR aj prostredníctvom Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Slovenskou televíziou a rozhlasom   Navrhujeme vypustiť ustanovenia týkajúce sa možností duplicitného a neistého spôsobu financovania.

Odôvodnenie: Predkladateľ nedostatočne odôvodňuje zavedenie duplicitného financovania z toho istého zdroja na de facto rovnaký účel použitia, čím sa zvyšuje riziko na posúdenie modelu financovania ako krížová dotácia, ktorá spadá pod neprípustnú formu štátnej pomoci v zmysle Oznámenia Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie (2009/C 2547/01).

Pripomienka je zásadná.    

 

Na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke sú splnomocnení títo zástupcovia:

Mgr. Natália Milanová, bývalá ministerka kultúry Slovenskej republiky

Mgr. Lukáš Bužo, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

JUDr. Petra Zvalová, právnička - legislatíva

 

Kontaktná osoba:

JUDr. Igor Dušenka


JUDr. Igor Dušenka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem JUDr. Igor Dušenka na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...