Hromadná pripomienka verejnosti Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) k návrhu ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 29. 07. 2021, v rámci legislatívneho procesu, do  medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.      Tento návrh  bol podľa predkladateľa  vypracovaný na základe ústavných garancií vyplývajúcich z novelizovaného čl. 39 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 422/2020 Z. z., záväzkov vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálneho poistenia vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024, Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, zo špecifických odporúčaní Rady EÚ pre Slovenskú republiku a z potreby vysporiadania sa s niektorými problémami v oblasti sociálneho poistenia vyplývajúcimi z aplikačnej praxe.      Hlavným účelom návrhu zákona je podľa predkladateľa upraviť v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je vykonávacím zákonom ústavných práv v čl. 39 Ústavy SR, podrobnosti o ústavných právach v čl. 39 ods. 3 a 5 Ústavy SR, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2023.      V dôvodovej správe (Všeobecná  časť - V oblasti dôchodkového poistenia)  sa navrhuje zosúladenie ustanovenia zákona o sociálnom poistení s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vo veci posudzovania nároku na „čiastkový starobný dôchodok“ poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok  na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.       V predložených materiáloch medzirezortného pripomienkového konania je síce viackrát použitý pojem čiastková suma starobného dôchodku, ale nikde nie definovaný pojem „čiastkový starobný dôchodok“. Podobný pojem je uvedený v platnom zákone č. 461/2003 Z. z. iba v § 293dx ods.4 („Dôchodková dávka, ktorej suma bola určená s prihliadnutím na obdobie získané v cudzine podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši najmenej o pomernú časť sumy, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky“).       Okrem toho návrh zákona upravuje aj ustanovenia o invalidných výsluhových dôchodkoch, ale toto sa v dôvodovej správe (Všeobecná časť) neuvádza. Na druhej strane návrh zákona ale upravuje iba časť okruhov, ktoré v tejto súvislosti rieši judikatúra  Najvyššieho súdu SR a viac ako 100 žalôb, o ktorých rozhodujú súdy SR rôznych stupňov. Napr. kompetenčné spory medzi Slovenskou poisťovňou a na druhej strane s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom obrany SR pri priznávaní dôchodkových dávok, priznávanie starobných dôchodkov policajtom a vojakom po splnení podmienok, ktorých služobný pomer ešte trvá, podmienka trvania služobného pomeru k 31.12. 1999 pre nároky vyplývajúce zo zaradenia do I. a II. pracovnej kategórie a ďalšie.      V súčasnosti Sociálna poisťovňa pre poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok  na výsluhový dôchodok (a to aj tých, ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15. rokov),  priznáva,  po splnení podmienok, starobný dôchodok a nie „čiastkový starobný dôchodok“.       Vzhľadom na veľký počet súdnych žalôb Najvyšší súd SR vo viacerých prípadoch, ale aj Ústavný súd SR  (napr. Uznesenie ÚS SR II. ÚS 389/2017-18 z 22.6.2017 a Rozsudok NS SR           sp. zn. 9 So 108/2015 z 28. februára 2017) konštatoval, že aj napriek už ustálenej judikatúre Najvyššieho súdu týkajúcej sa nároku poberateľov výsluhového dôchodku na starobný dôchodok, zákonodarca doteraz v súlade s čl. 33 ods. 2 Dohovoru č. 128 legislatívne neupravil osobitný spôsob výpočtu a krátenia starobného dôchodku a preto sa súdy museli vysporiadať s touto „dierou v zákone“ tak, aby bolo týmto poistencom zachované ústavou garantované právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.       S cieľom upraviť nároky poberateľov výsluhového dôchodku na starobný dôchodok je potrebné tento právny stav v návrhu zákona upraviť nielen čiastočne ale komplexne a zároveň  to aj presne definovať v Dôvodovej správe (Všeobecná časť ale aj  Osobitná časť)  a tiež, že. ide o legislatívnu úpravu posudzovania nárokov, osobitného spôsobu výpočtu a krátenia starobného dôchodku týmto poistencom (nie čiastkového starobného dôchodku) aj v súlade s čl. 33 ods. 2 Dohovoru č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 416/1991 Zb. Toto je nevyhnutné  aj z dôvodu niektorých ustanovení v návrhu zákona (napr. § 293fv ods. (1) “Dôchodkové dávky priznané do 31. decembra 2022, v ktorých sume je zohľadnené obdobie dôchodkového poistenia a obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, sa považujú za dôchodkové dávky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2023.“ ale aj  z dôvodov, aby nevznikli pochybnosti o nárokoch na takúto dôchodkovú dávku priznanú podľa doterajších predpisov, jej súbehu s inou dôchodkovou dávkou, spôsobu jej valorizácie, 13. dôchodku a ďalšie.       Túto hromadnú pripomienku verejnosti považujeme za zásadnú. V prípade, že predkladateľ návrhu nevyhovie tejto hromadnej pripomienke verejnosti, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 Košice, 100_prezident@sociaciapolicajtov.sk.


Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA)    Kontaktujte autora petície