Hromadná pripomienka proti zrušeniu podlimitného verejného obstarávania  

Hromadná pripomienka proti zrušeniu podlimitného verejného obstarávania  

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu a plánovanie Štefan Holý predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s termínom ukončenia MPK 31.12.2020.   Okrem iných zmien podpredseda vlády SR navrhuje vylúčenie verejného obstarávania podlimitných zákaziek z pod aplikácie zákona o verejnom obstarávaní a nahradenie tohto postupu zriadením a využívaním informačného systému sledovania vývoja cien.   Takto navrhovanú zmenu zákona o verejnom obstarávaní nepovažujeme za správnu, nakoľko nie je zárukou transparentného a nediskriminačného výberu dodávateľa s dôrazom na hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov verejnej správy.   Hromadná pripomienka:   Žiadame vypustiť z navrhovanej novely zákona všetky ustanovenia týkajúce sa vyňatia podlimitného verejného obstarávania z pod aplikácie zákona o verejnom obstarávaní. *** Návrh legislatívneho zámeru: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/615

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr 31.12.2020

Dátum konca MPK: 31.12.2020 Juraj Tkáč, Predseda Únie Profesionálov verejného obstarávania Katarína Bednáriková, členka Výkonnej rady Únie Profesionálov verejného obstarávania Roman Kuchár, člen Výkonnej rady Únie Profesionálov verejného obstarávania Vladimír Oros, člen Výkonnej rady Únie Profesionálov verejného obstarávania Tomáš Cholasta, člen Výkonnej rady Únie Profesionálov verejného obstarávania Blažej Slabý, člen Únie Profesionálov verejného obstarávania Gašparík Ľubomír, člen Únie Profesionálov verejného obstarávania Martin Golian, prevádzkovateľ odborného portálu pre verejné obstarávanie

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rezortné číslo: 7578/2020/LO  

1.              Čl. I, bod 41 Navrhujeme nahradiť text „Tretia časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.“ textom „§ 117 sa vypúšťa“ a v nadväznosti na uvedené v celom návrhu upraviť zmeny s tým súvisiace.   S navrhovanou účinnosťou od 01.08.2022.  

Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť vylúčenie verejného obstarávania podlimitných zákaziek z pod aplikácie zákona o verejnom obstarávaní a tiež vypustiť všetky návrhy zmien, ktoré s tým súvisia.   Vylúčenie obstarávania podlimitných zákaziek z pod aplikácie zákona o verejnom obstarávaní znamená vytvorenie právneho prostredia, ktoré negarantuje transparentné a nediskriminačné nakladanie s verejnými prostriedkami, čoho priamym následkom bude aj nehospodárnosť a neefektívnosť obstarávania. Navrhovaný režim využitia systému sledovania cien tieto nedostatky neodstraňuje. Úplná absencia pravidiel zaručujúcich transparentnosť, nediskrimináciu a hospodárnosť pri určení podmienok obstarávania, absencia právnych nástrojov na ochranu práv účastníkov procesu obstarávania a tiež absencia prostriedkov na kontrolu procesu obstarávania znamená, že systém sledovania cien nebude nástrojom na zabezpečenie verejnej a spravodlivej hospodárskej súťaže o zákazky financované z verejných prostriedkov. Návrhom novely sa verejná správa zbavuje povinnosti správať sa transparentne a rovnako ku všetkým hospodárskym subjektom, ktoré majú, alebo by mohli mať záujem sa uchádzať o zákazku alebo koncesiu obstarávanú subjektmi verejnej správy a zároveň sa vo veľkej miere zbavuje povinnosti a práva kontrolovať postupy subjektov týchto subjektov.   Verejný sektor má prirodzenú tendenciu sa správať netransparentne, diskriminačne a nehospodárne. Aj to je dôvod prečo je od roku 1994 v Slovenskej republike oblasť verejného obstarávania upravená osobitným predpisom. Pokiaľ sa de facto zruší verejné obstarávanie tak tento dôvod nezanikne, zaniknú len zákonné prostriedky na eliminovanie jeho negatívnych následkov.     Systém sledovania vývoja cien po jeho úpravách navrhujeme používať len pri zákazkách, ktoré boli pôvodne označené ako Zákazky s nízkou hodnotou.   Pripomienka je zásadná.  

2.              Čl. III, bod č. 1 V ustanovení § 19b navrhujeme v rámci odseku 1 doplniť nasledovnú vetu: „V prípade ak subjekt verejnej správy použije systém sledovania vývoja cien na účely výberu dodávateľa je povinný zadať do systému sledovania vývoja cien podrobnosti o predmete plnenia vrátane určenia kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle osobitného predpisu. (legislatívny odkaz na ustanovenie § 44 zákona č. 343/2015 Z. z.  verejnom obstarávaní)“.  

Odôvodnenie: Považujeme za dôležité, aby bolo umožnené aj v rámci systému sledovania cien vopred stanoviť kritériá výberu ponúk a umožniť zároveň stanoviť iné ako cenové kritériá výberu dodávateľov tam kde je to vhodné. Je preukázané, že hodnotenie ponúk iba na základe najnižšej ceny nemusí umožniť výber najlepšej ponuky.   Pripomienka je zásadná.  

3.              Čl. III, bod č. 1 V § 19b navrhujeme doplniť odsek 12:   „Subjekt verejnej správy má povinnosť postupovať podľa odseku 1 najskôr od 01.08.2022.“  

Odôvodnenie: Nakoľko je pravdepodobné, že v čase plánovanej účinnosti novely, t.j. od 01.08.2021 nebude systém sledovania cien obsahovať plnú databázu cien, tak aby bolo možné splniť si zákonné povinnosti stanovené v odseku 1, navrhujeme stanoviť prechodné obdobie počas ktorého použitie systému sledovania cien bude fakultatívne a nie obligatórne.    Pripomienka je zásadná.  

4.              Dátum konca MPK: 31.12.2020   Navrhujeme posun konca MPK z 31.12.2020 na 1.2.2021.   Predkladaná novela zákona má splniť dva hlavné ciele: revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k legislatíve EÚ a zároveň zjednodušenie a zrýchlenie postupov procesov  verejného obstarávania z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb. Osobitne sa to týka čerpania finančných zdrojov EU v ktorých získaní bola Slovenská republika mimoriadne úspešná. Ako zástupcovia širokej odbornej verejnosti v oblasti procesov verejného obstarávania s uvedeným krokom môžeme len súhlasiť a vyjadriť mu svoju podporu. Žiaľ nemôžeme sa však stotožniť s postupom a rýchlosťou predkladania tak významných legislatívnych zmien, ktoré majú zásadný celospoločenský dopad a to predovšetkým pre oblasť transparentného využívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov.   V čase núdzového stavu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 berúc do úvahy blížiace sa sviatky Vianoc a koniec kalendárneho roku považujeme termín na pripomienkovanie tak zásadných zmien do 31.12.2020 za neprimerane krátky.   Súvisiaci návrh Zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní predložilo do MPK Ministerstvo spravodlivosti s termínom na pripomienkovanie do 1.2.2021 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/624   Navrhovaná účinnosť obidvoch predpisov je 1. august 2021.   Preto predkladáme návrh predĺžiť proces pripomienkového konania a stanoviť termín jeho ukončenia na 1.2.2021 a to aj za cenu neskoršej legislatívnej úpravy a tým k predídeniu možných pochybení a nedôsledností v úpravách procesov verejného obstarávania, ktoré naša spoločnosť nevyhnutne potrebuje.   Pripomienka je zásadná.     ***   Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:   JUDr. Juraj Tkáč, Družicová 1, 821 02 Bratislava, info@upvo.sk PhDr. Blažej Slabý, CSc., Košariská 207/20, 900 42 Dunajská Lužná, info@upvo.sk Roman Kuchár, Firmova 7, 851 10  Bratislava, info@upvo.sk Mgr. Gašparík Ľubomír, Poštová, 59, 91701 Trnava, info@upvo.sk


Únia profesionálov verejného obstarávania, info@upvo.sk    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Únia profesionálov verejného obstarávania, info@upvo.sk na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...