hromadná pripomienka k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Chceme upraviť návrh zákona v oblasti zdravotníctva.

Hromadná pripomienka k návrhu zákona je v plnom znení nasledovná:

            (Návrh) ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

K navrhovaným zmenám zákona podávame ako verejnosť nasledujúce pripomienky:

I.  K návrhu na zmenu zákona č. 581/2004 Z.z.: 1. V § 15 ods. 6  doplniť ods. 6 o nové ustanovenie: s) vydať oprávneným osobám na ich žiadosť výpis z účtu poistenca, a to aj  po smrti poistenca  

I) Odôvodnenie: Možnosť vydania výpisu z účtu poistenca nie je dosiaľ legislatívne upravená. Pretože smrťou poistenca poistný vzťah zaniká,  zákon neurčuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené žiadať o tento výpis po smrti pacienta, a výpis zároveň nie je zdravotnou dokumentáciou podľa z. 576/2004 Z.z., žiada sa upraviť jednoznačne toto oprávnenie tak na strane oprávnených osôb, ako aj na strane zdravotnej poisťovne.

2. V § 43a ods. 6 lehotu „sedem pracovných dní“ nahradiť „desať pracovných dní“ Vzhľadom na druh podania a životnú situáciu, v ktorej sa osoba podávateľa podnetu alebo v horšom prípade pozostalý po osobe, ktorej mohla byť nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť nachádza, a zároveň s prihliadnutím na následok včasného nedoplnenia odmietnutia podania (nie možnosti, ale povinnosti odmietnuť podanie) je lehota neprimerane krátka.

Alternatívne navrhujeme úpravu doplnením ustanovenia § 43a ods. 6 o text: Úrad môže na žiadosť podávateľa podnetu odpustiť zmeškanie lehoty na doplnenie podnetu

3. V § 43a ods. 11 vynechať text „dokumenty, ktoré sa týkajú výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou“

Odôvodnenie: Dokumentami týkajúcimi sa výkonu dohľadu sú aj

–       zdravotná dokumentácia zabezpečená Úradom pri výkone dohľadu

–                     stanoviská konzultantov

–   vyjadrenia dohliadaného subjektu Ide pritom o spracovanie osobných údajov o osobe, ktorej sa (namietane nesprávne) poskytla zdravotná starostlivosť, a preto nie je obhájiteľné, aby tejto osobe alebo inej oprávnenej osobe bol upieraný prístup k údajom, ktoré sa o nej spracovávajú, osobitne s prihliadnutím na to, že

–   Úrad je povinný vydať kompletný dohľadový spis na žiadosť súdu, a je nelogické, nehospodárne a neúčelné nepriamo „nútiť“ oprávnené osoby iniciovať súdny spor, ak chcú získať prístup k dohľadovému spisu,

–                     zakladá sa výrazná nerovnováha medzi právami osoby, do ktorej práv sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mohlo zasiahnuť, a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ktorému sa ex lege prístup do dohľadového spisu nezakazuje a neznemožňuje),  

4. V § 47  ods. 3 písm. e) doplniť „do 30 dní od prerokovania námietok dohliadaného subjektu proti predbežnému protokolu“ Odôvodnenie: Bez určenia lehoty na vypracovanie záverečného protokolu, keď gro samotného dohľadu je vyjadrené už v predbežnom protokole, a záverečný protokol podľa navrhovanej zmeny je v podstate úkonom finalizácie, s podkladom v predbežnom protokole a námietkách dohliadaného subjektu, nie je dôvod neurčiť lehotu na vykonanie tohto úkonu – osobitne, ak ním dohľadové konanie končí a možnosť postihu za správny delikt je časovo limitovaná.  

5. V § 47 ods. 5  nahradiť v slovnom spojení „o doručení záverečného protokolu“ slovo „záverečného“ slovom „predbežného“. Odôvodnenie: Ide o zjavnú nesprávnosť: Ak Úrad vyhotovuje záverečný protokol (§ 47 ods. 3 písm. e), nemôže byť doklad o jeho doručení dohliadanému subjektu súčasťou záverečného protokolu pri jeho vypracovaní. Táto nesprávnosť zakladá možnosť námietok dohliadaného subjektu v zmysle, že ak súčasťou záverečného protokolu nie je zároveň doklad o jeho doručení, absentuje zákonom vyžadovaná náležitosť záverečného protokolu.    

6.  V § 64  ods. 9 slová „odsekov 1 až 7“ - navrhovaná zmena – nahradiť slovami „odsekov 1 až 8“. Odôvodnenie: znenie zákona č. 581/2004 Z.z. v znení platnom od 21.5.2020 definuje v ods. 7, ktorý sa má po zmene označiť za odsek  8, možnosť uložiť pokutu detenčnému ústavu. Navrhovaným znením sa tento odsek prečíslováva z ods. 7 na ods. 8, a zároveň sa navrhuje v § 64 ods. 9 možnosť uloženia pokuty len vo vzťahu k ods. 1 až 7, teda „vypadáva“ možnosť uložiť pokutu detenčnému ústavu.  

7. V bode 31 upozorňujeme na zjavné pochybenie, keď aktuálne znenie § 65 ods. 2 neobsahuje uvedenú formuláciu, a obsahuje ju až § 65 ods. 3 Zároveň, po prečíslovaní ustanovení § 64 v zmysle bodu 29 nebude obsahom ods. 8 všeobecné ustanovenie, ale odsekom 8 bude sankcia voči detenčnému ústavu. Zároveň sa navrhovanou zmenou (číslom odseku 10 bude čislovaný doterajší odsek 9, a číslom odseku 11 bude číslovaný doterajší ods. 10 )  zrušuje v § 65 zákonný odkaz na to, že  príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.  

8.  Upozorňujeme na zjavnú nesprávnosť zmeny navrhovanej v bode 29. Odôvodnenie: Znenie zákona č. 581/2004 Z.z. (ako je zverejnené na oficiálnom portáli Slov-lex) platné od 20.5.2020  uvádza v § 64 jedenásť odsekov. Preto po prečíslovaní, bez zrušenia ktoréhokoľvek z doterajších jedenástich odsekov a pridaní nového sa nemôže zmenou (pridaním nového ods. 7) zredukovať 12 odsekov na 11.  

 

II. Návrhy na doplnenie

1.  Navrhujeme doterajšie znenie § 76 ods. 3 doplniť o ďalšie písmeno l) a m): „l) poskytnutie výpisu z účtu poistenca, a to aj po jeho smrti, oprávneným osobám“ I) „m) poskytnutím kópie pitevného protokoluII) oprávneným osobámI) na ich písomnú žiadosť“ Odôvodnenie: Do dnešného dňa nie je legislatívne upravený pristup oprávených osôb po smrti ich blízkeho k pitevnému protokolu, ktorý obsahuje zistenia, ktoré môžu byť potrebné až nutné na úspešné uplatňovanie ich práv po smrti blízkej osoby, ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť. Zároveň, keďže pitva sa vykonáva na mŕtvom tele, po smrti pacienta, nie je samotná pitva poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a teda na ňu nedopadá oprávnenie podľa § 24 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.  Viď aj odôvodnenie v čl. I, body 1 a 3.  

2. V súvislosti s navrhovaným doplnením § 76 ods. 3 o ustanovenie písm. m) navrhujeme zmenu – doplnenie zákonného ustanovenia § 48 o nový odsek 15: „Úrad je povinný vydať oprávneným osobámI) na ich žiadosť kópiu pitevného protokolu o pitve mŕtvej osobyII)“

3. Navrhujeme zmenu § 44 ods. 10 z terajšieho znenia: Úrad môže vykonať nový dohľad v tej istej veci, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na skutočnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e), alebo ak závery vykonaného dohľadu vychádzajú z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Úrad môže začať vykonávať nový dohľad v tej istej veci najneskôr do jedného roka od ukončenia predchádzajúceho dohľadu v tej istej veci. Nový dohľad v tej istej veci nemôžu vykonávať zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktoré vykonávali predchádzajúci dohľad v tej istej veci. na znenie: Úrad môže vykonať nový dohľad v tej istej veci, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na skutočnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e), alebo ak závery vykonaného dohľadu vychádzajú z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Úrad môže začať vykonávať nový dohľad v tej istej veci najneskôr do dvoch rokov od ukončenia predchádzajúceho dohľadu v tej istej veci. Nový dohľad v tej istej veci nemôžu vykonávať zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktoré vykonávali predchádzajúci dohľad v tej istej veci, a ani zamestnanci pobočky Úradu, ktorá by bola inak na vykonanie dohľadu miestne (regionálne) príslušná podľa sídla dohliadaného subjektu.  Odôvodnenie: Z konkrétnych skúseností pri vykonávaní dohľadu na podnet oprávnenej osoby tvrdíme, že je štandardom, že „prvý“ dohľad skončí s negatívnym výsledkom, teda konštatovaním, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. Tento dohľad – rovnako štandardne – vykonáva pobočka Úradu v regióne, v ktorom má sídlo dohliadaný subjekt (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti). Po vznesení relevantných námietok proti „prvému“ dohľadu a začatí nového dohľadu, keď dohľad vykonáva iná než „miestne príslušná“ pobočka Úradu, sa konštatujú na základe rovnakých podkladov (zdravotnej dokumentácie) početná a závažné pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Preto (ako ďalej navrhujeme), v záujme nielen objektívity pri vykonávaní dohľadu, ale aj v záujme tzv. teórie zdania objektivity a)   je účelné vylúčiť „miestne príslušnú“ pobočku z vykonávania dohľadu tak primárneho, ako aj sekundárneho. Vo veci úpravy lehoty apelujeme na to, že samotné vypracovanie znaleckých posudkov, buď na žiadosť oprávnenej osoby, alebo v trestnom konaní, je časovo zdĺhavé a nezriedka presahuje obdobie jedného kalendárneho roka. Preto limitovanie vykonania nového dohľadu jedným rokom by mohlo byť upretím možnosti poškodených resp. pozostalých, aby na základe výsledkov znaleckého dokazovania mohol byť vykonaný nový dohľad.  

4. V § 43 navrhujeme za znenie doterajšieho odseku 8 doplniť nové ustanovenie:  9)  Konzultant Úradu 1.              Úrad môže na zodpovedanie parciálnej odbornej otázky pri výkone dohľadu pribrať konzultanta z radov špecializovaných lekárov príslušného odvetvia a odboru. Konzultant pribratý Úradom k výkonu dohľadu má pri výkone tejto činnosti postavenie znalca ad hoc podľa osobitného predpisuIII).  Pred vykonaním prvého úkonu súvisiaceho s výkonom dohľadu je povinný zložiť sľub IV) do rúk predsedu Úradu. 2.      Pri vykonávaní funkcie konzultanta ako znalca ad hoc je konzultant povinný postupovať podľa osobitného predpisu. V) 3.      Za písomné stanovisko konzultant pripojí vyhlásenie o tom, že si je vedomý možných následkov nepravdivého znaleckého posudku. Doterajšie odseky navrhujeme logicky prečíslovať na odseky 10 - 12. Odôvodnenie: Postavenie konzultanta Úradu je dosiaľ právne neukotvené, hoci práve stanovisko konzultantov má väčšinou významný vplyv na záver dohľadu. Navrhovanou úpravou sa tak zlegitimizuje, resp. z roviny interných predpisov Úradu prenesie priamo do zákona (právne klarifikuje) tak samotný „inštitút“ konzultanta, ako aj jeho postavenie na úrovni znalca. Zároveň s „posilnením“ postavenia konzultanta korešponduje vyššia miera jeho zodpovednosti, vyjadrené v jeho písomnom vyhlásení.

5. Za doterajšie znenie § 43 ods. 4 navrhujeme doplniť nové ustanovenie „ods. 4: Pri vykonávaní dohľadu podľa § 43a tohto zákona má Úrad povinnosť začať dohľad vykonaním dohľadu na mieste. Dohľad na mieste  a dohľad na diaľku vykoná iná než miestne (regionálne) príslušná pobočka Úradu.“   Odôvodnenie: V prípade podnetom prejavenej nespokojnosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti je obzvlášť dôležité zabezpečiť na mieste (v sídle poskytovateľa)  a včas a všetku na vec sa vzťahujúcu a pre vykonanie dohľadu potrebnú zdravotnú dokumentáciu. Pri vykonávaní primárneho úkonu „dohľadom na diaľku“ nie je možné vylúčiť dodatočné úpravy zdravotnej dokumentácie (čo je aj v konkrétnom prípade dokumentované), resp. jej neúplnosť a nutnosť žiadať zo strany Úradu o jej doplnenie, čo má vplyv nielen na správnosť a úplnosť zistení Úradu, ale aj na dobu trvania dohľadu. Zároveň sa prelomením striktne regionálneho princípu posilní zdanie objektivity pri vykonávaní dohľadu z hľadiska podávateľa podnetu.  

6. V nadväznosti na návrh doplnenia v čl. II bod 5 tejto pripomienky navrhujeme doplniť do § 23 ods. 1 doplniť nové ustanovenie: i)               vymenováva konzultanta a prijíma sľub konzultanta ako znalca ad hoc podľa § 43 ods. 9 tohto zákona  

7.  Doterajšie znenie §  64 ods. 9 navrhujeme

A) zmeniť takto: v ods. 1 doterajšiu výšku pokuty a) 3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu, b) 9 958 eur, ak ide o právnickú osobu Zmeniť na: a) 10.000 eur, ak ide o fyzickú osobu b)  100.000 eur, ak ide o právnickú osobu  

B) doplniť takto:   za doterajší ods. 2 §- tu 64 navrhujeme doplniť nové ustanovenie: 3)  Úrad môže pri ukladaní sankcie podľa § 64 ods. 2 hornú sadzbu pokuty uvedenej v ods. 1 písm. a), b) zvýšiť až na päťnásobok, ak sa sankcia ukladá a) za porušenie povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne VI) , ku ktorému došlo do troch rokov odo dňa predchádzajúceho zisteného porušenia povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne, alebo b) za obzvlášť závažné porušenie povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne, alebo c) ak v príčinnej súvislosti hrubým porušením povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne došlo k závažnému poškodeniu zdravia pacienta alebo jeho smrti.

Odôvodnenie:

1)  Výška pokuty, ktorú bolo možné uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za preukázané porušenie povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne bola do 31.12.2007 nastavená na úrovni a) 1 milión SK (33.193 eur), najmenej však 10.000 Sk (332 eur), b) 5 miliónov SK (165.969 eur), najmenej však 100.000 Sk (3319 eur) K zmene došlo politickým rozhodnutím – zákonom č. 530/2007 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2008.

2) Aktuálna výška pokút za porušenie zdravotnej starostlivosti je jednak výrazne nižšia, než bol pôvodný úmysel zákonodarcu pri určení jej výšky, jednak nereflektuje sociálnoekonomický vývoj, a napokon je, z hľadiska výšky, diskutabilný jej tak reálny sankčný, ale hlavne žiadaný preventívny účinok. Z týchto dôvodov považujeme ponechanie pokuty za porušenie povinnosti vo výške výrazne nižšej,  ako bola do 31.12.2007, resp. na úrovni roku 2008 bez akejkoľvek zmeny za nesprávnu.

3) Zákonné pravidlo určovania výšky pokuty neumožňuje diferencovať - medzi „bežným“ porušením povinnosti a závažným zanedbaním či porušením povinností, - medzi „ojedinelými“ porušovateľmi a porušovateľmi „notorickými“ - podľa závažnosti spôsobeného následku porušenia povinností a tým sa stráca potrebná diferenciácia trestania a jeho motivačný a preventívny účinok.

4) Ani v navrhovanej výške však výška pokuty nedosahuje maximum, aké bolo zákonom stanovené do 31.12.2007, teda pred takmer 14 rokmi.

5) Pokuty v navrhovanej výške sú zrovnateľné s pokutami podľ § 90  zákona č. 543/2002 Z.z. za porušenie povinností na úseku ochrany prírody – čím nespochybňujeme význam chránených rastlín a živočíchov a ich ochrany, ale apelujeme aj na význam zásahu do života a zdravia osôb ako hodnôt s najvyššou mierou ochrany.      

8. V § 64 ods. 9 navrhujeme určenie „dvoch rokov zistenia porušenia povinnosti“ nahradiť slovami „dvoch rokov od ukončenia dohľadu“, a určenie „do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti“ lehotou „do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti“, a upraviť slovné spojenie „odsekov 1 až 7“ tak, aby zodpovedalo novému číslovaniu odsekov.

Odôvodnenie: Ak aktuálne dohľadové konanie trvá 9 – 14 mesiacov, nezriedka aj dlhšie, a následné konanie (§ 43 ods. 10 – nový dohľad) takmer rovnaký čas, už len vykonaním dohľadu sa „spotrebuje“ väčšina prepadnej doby – nehľadiac na to, že sankciu je možné uložiť až v správnom konaní o uložení pokuty, ktoré nasleduje po skončení dohľadu. Preto súčasné nastavenie lehôt poskytuje vysoký predpoklad pre nemožnosť uložiť sankciu dohliadanému subjektu. Aj pri určení doby na vykonanie dohľadu prichádza do úvahy, po získaní novýcpoznatkov alebo vedomosti o neúplnom či nesprávnom  vyhodnotení odborných otázok, možnosť vykonania nového dohľadu. Tento stav sa z hľadiska trvania konania  ešte skomplikuje a predĺži postupom podľa § 43a. Zároveň pri dĺžke súdneho konania pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutí v systéme správneho súdnictva je aj bez využitia kasačnej sťažnosti prakticky zmarená možnosť Úradu reálne sankcionovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, keďže pri nekonečne dlhom a časovo nelimitovanom trvaní dohľadu, správneho konania už zrušenie rozhodnutia súdom prvej inštancie privodí nemožnosť uloženia pokuty pre preklúziu.  

9. V § 47 navrhujeme doplniť ods. 5: Úrad je povinný ukončiť dohľad do šiestich mesiacov od začatia výkonu dohľadu. V osobitne zložitom prípade môže predseda Úradu predĺžiť túto lehotu o ďalších 60 kalendárnych dní, nie však opakovane. Ak ide o vykonávanie dohľadu podľa § 43a, Úrad je povinný o predĺžení lehoty na ukončenie dohľadu  bezodkladne upovedomiť podávateľa podnetu. Tieto lehoty sa vzťahujú primerane aj na vykonanie nového dohľadu podľa  § 43 ods. 10 (aktuálneho znenia zákona). a doterajšie odseky § 47 logicky prečíslovať.

Odôvodnenie: Aj na dohľadové konanie  sa musí primerane vzťahovať zásada rýchlosti konania, a to aj v záujme osôb, ktoré namietajú poškodenie zdravia nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti, aj v záujme orgánov verejnej moci na postihovanie protiprávneho konania – správnych deliktov. I)      § 24 ods. 1, písm. a), písm. b), písm. c) zákona č. 576/2004 Z.z.) II)    zákon č. 771/2004 Z.z. III)   § 15 ods. 1 písm. b), § 2 ods. 1 písm. b) zákona 382/2004 Z.z, IV)  § 5 ods. 7 zákona č. 382/2004 Z.z. V)    zákon č. 382/2004 Z.z. VI)  § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z.   a)  Justice should not only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done”. Lord Chief Justice Hewart, doktrína Európskeho súdu pre ľudské práva v Strasbourgu      

 

Podpisom tejto petície   vyjadrujem súhlas s obsahom vyššie uvedenej hromadnej pripomienky k návrhu zákona, a zároveň splnomocňujem

Mgr. Elenu Szabóovú, Hlavné námestie 7, Nové Zámky, e-mail: szaboova.elenaa zavináč gmail.com

ako zástupcu verejnosti, ktorá podáva hromadnú pripomienku k návrhu zákona,

na zastupovanie mňa ako signatára hromadnej verejnej pripomienky k návrhu na zmenu zákona č. 581/2004 Z.z., vrátane zastupovania pri vykonávaní administratívnych úkonov súvisiacich s podaním verejnej pripomienky a zastupovania v rozporovom konaní so zástupcom verejnosti.  

Som uzrozumený s tým, že udelenie môjho súhlasu s obsahom hromadnej pripomienky je účinné  

a) v listinnej forme, ak na podpisový hárok hromadnej pripomienky pripojím čitateľné uvedenie môjho mena a priezviska,  bydliska a svoj podpis,  

b) v elektronickej forme, ak k pripomienke pripojím svoje meno, priezvisko, bydlisko alebo elektronickú adresu a podpis,  

c) pri podpise petičného hárka, ak k podpisu pripojím svoje meno, priezvisko, bydlisko alebo elektronickú adresu a svoj súhlas s petíciou potvrdím cez e-mailový odkaz v mojej e-mailovej pošte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elena Ištvánová, v mene matiek Otvoreného listu premiérovi SR    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Elena Ištvánová, v mene matiek Otvoreného listu premiérovi SR bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...