Hromadná pripomienka k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

STOP_USA_Army.jpg Hromadná pripomienka k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (materiál č. LP/2021/786, rezortné číslo SEOP-118-8/2021OdMV), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky dňa 14. 12. 2021. Materiál je zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/786.

  Akceptovanie a zapracovanie pripomienky ochráni územnú celistvosť, zvrchovanosť a  princípy právneho štátu Slovenskej republiky. Zároveň uchová bezpečnosť slovenských občanov a autonómiu  slovenskej jurisdikcie na celom území Slovenskej republiky.  

V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme:

1. Odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre zjavný rozpor s ústavnými princípmi a právami, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a platnom právnom poriadku Slovenskej republiky. Ďalej pre možné trvalé a vážne poškodenie národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky, ohrozenie integrity suverénneho právneho poriadku Slovenskej republiky, ohrozenie bezpečnosti slovenských občanov, ako aj  ohrozenie právnej istoty a ohrozenie mieru na našom území.

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany vykazuje hrubý nepomer pri stanovení práv a povinností zmluvných strán. Kým Slovenská republika je v podstate v pozícii „povinného“, USA sú v pozícii „oprávneného“, čím táto Dohoda spĺňa znaky zmluvy uzavretej za nápadne nevýhodných podmienok pre jednu stranu – konkrétne pre Slovenskú republiku z pozície rovnosti zmluvných strán. Narušenie princípu rovnosti zmluvných strán je v rozpore s dobrými mravmi, pričom je o to závažnejšie, že Dohoda má mať v zmysle ustanovenia článku 7 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky  prednosť pred slovenskými zákonmi.

Jednotlivé ustanovenia Dohody sú písané vágne a nejednoznačne, čo ohrozuje porozumenie a správny výklad jej ustanovení. Znenie Dohody umožňuje v mnohých bodoch nejednoznačný výklad, a preto táto Dohoda má vady z pohľadu určitosti a zrozumiteľnosti jej obsahu. Za obzvlášť závažný nedostatok určitosti a zrozumiteľnosti ustanovení navrhovanej Dohody to považujeme k tzv. kolízii jurisdikcií, teda k presnému a jednoznačnému určeniu, ktoré právo má v tom-ktorom prípade v zmysle Dohody prednosť, a ktorým právnym poriadkom sa budú riadiť jednotlivé ustanovenia Dohody? Právna istota a predvídateľnosť je esenciálnym predpokladom fungovania právneho štátu. Keďže v navrhovanej Dohode právna istota aj predvídateľnosť evidentne absentuje, považujeme ju za zmätočnú a za spôsobilú generovať vážne a neriešiteľné aplikačné problémy. 

Zásadnou vadou Dohody je neurčitý a nedostatočný spôsob, akým majú zmluvné strany riešiť prípadné spory. V Dohode chýba jasný a nespochybniteľný mechanizmus riešenia vzájomných sporov, ktoré vyplynú z uplatňovania navrhovanej Dohody. Slovenská republika sa akceptovaním takto formulovanej metodiky sporovej agendy prakticky vzdáva akejkoľvek možnosti účinne a objektívne vyriešiť spory s americkou stranou na zvrchovanom slovenskom území! Slovenská republika nemá možnosť v prípade sporu predložiť tento ani vnútroštátnemu ani medzinárodnému súdu, čo je z hľadiska ochrany suverenity slovenského územia a jej občanov neprijateľné! Dohoda je formulovaná tak, že Slovenská republika prakticky nemá žiadnu možnosť účinne Dohodu v budúcnosti vypovedať, čím umožňuje prakticky  dlhodobý a časovo neobmedzený pobyt amerických ozbrojených síl na našom území!

Predmetná dohoda je neakceptovateľná z hľadiska diskriminácie občanov Slovenskej republiky, a to tým, že slovenské orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy nemajú dostatočné mechanizmy na vymáhanie platného právneho poriadku Slovenskej republiky voči príslušníkom ozbrojených síl USA. Diskriminácia občanov súvisí aj s neprimeraným zasahovaním do vlastníckych práv, s diskrimináciou v oblasti priestupkového, daňového, stavebného konania, ochranou verejného zdravia a ďalších oblastí práva, kde sú cudzí štátni príslušníci, zastrešení pod hlavičkou ozbrojených síl USA, oslobodení od zákonných povinností, ktoré musia plniť slovenskí občania na území Slovenskej republiky, alebo majú neprimerané výhody.   Rovnako je neakceptovateľné, že v zmysle navrhovanej Dohody príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody. Tiež nie je možné akceptovať takmer neobmedzenú možnosť ozbrojených síl USA dočasne využívať verejný a súkromný majetok štátu, samospráv, ale aj slovenských fyzických a právnických osôb pre svoje účely! Je to významný zásah do práv slovenských subjektov verejného aj súkromného práva! 

Predmetná Dohoda je neprijateľná aj z hľadiska ohrozenia bezpečnosti slovenských občanov a možného ohrozenia mierového statusu našej vlasti. Slovenská republika si nevyhradila možnosť obmedziť druh vojenských a civilných operácií, ktoré chcú USA vykonávať z územia a na území Slovenskej republiky. Absencia akejkoľvek „mierovej“ poistky v Dohode môže Slovenskú republiku zatiahnuť do vojnového konfliktu. Ak budú totiž  ozbrojené sily USA  uskutočňovať akty vojnového násilia, môže ísť o agresiu aj zo strany Slovenskej republiky. Podľa rezolúcie VZ OSN 3314 z roku 1974, sa za agresiu považuje aj poskytnutie územia na vojenské operácie proti inému štátu. Tiež môže dôjsť k porušeniu medzinárodného pravidla zákazu hrozby silou a použitia sily, ale napríklad aj k porušeniu Európskeho dohovoru o mierovom riešení sporov, ktorým je viazaná Slovenská republika, nie však USA! Slovenská strana v Dohode úplne rezignovala na ochranu a bezpečnosť slovenských občanov, ale aj slovenskej infraštruktúry osobitného významu, strategických podnikov a podobne, a to vo vzťahu k dodávateľom a subdodávateľom ozbrojených síl USA, ktorých aktivity na území Slovenskej republiky môžu znamenať bezpečnostné riziko alebo bezpečnostnú hrozbu pre riadny chod a fungovanie Slovenskej republiky! Dohoda je pritom z hľadiska bezpečnosti asymetrická, pretože prináša záväzky pre Slovenskú republiku, článok 6, odsek 1, cit.:  „Slovensko prijme opatrenia potrebné na zaistenie ochrany, bezpečnosti a zabezpečenia ozbrojených síl USA, dodávateľov USA, závislých osôb a rozmiestneného materiálu a na ochranu a zabezpečenie úradných informácií USA...“ Na druhej strane, USA v návrhu Dohody neprijímajú žiadny ďalší záväzok ochrany nášho územia. V prípade, ak by sa napríklad skončilo členstvo Slovenskej republiky v NATO alebo by organizácia zanikla, vojenská prítomnosť USA na Slovensku by vďaka tejto Dohode ostala zachovaná.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

2. Výslovný, bezvýhradný a bezpodmienečný zákaz dovozu, rozmiestnenia, prechovávania a skladovania všetkých zbraní  a zbraňových systémov, vrátane jadrových zbraní na celom území Slovenskej republiky. Je v záujme Slovenskej republiky, aby bol v Dohode stanovený jednoznačný a neodvolateľný zákaz jadrových zbraní na našom území! Táto požiadavka plne korešponduje s platným zákonom č. 541/2004 Z.z. zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon). Ten v ustanovení § 3, odsek 2 uvádza, cit.:“ Využívať jadrovú energiu na iné ako mierové účely sa zakazuje.“ a v ustanovení § 3, odsek 4 uvádza, cit.:“ Pri využívaní jadrovej energie musí byť prednostne kladený dôraz na bezpečnostné aspekty pred všetkými ostatnými aspektmi takýchto činností.“

V ustanovení článku 4 navrhujeme doplniť odsek 5, cit.:: „Strany súhlasia a zaväzujú sa, že na území Slovenskej republiky sa teraz ako aj v budúcnosti môže využívať jadrová energia len na mierové účely. Akýkoľvek dovoz, rozmiestnenie, prechovávanie a skladovanie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky sa zakazuje.“ 

V ustanovení článku  25 navrhujeme v odseku 1 nahradiť vetu: „Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie akéhokoľvek materiálu....“ vetou nasledovného znenia: „Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie len takého materiálu a/alebo zbraňového systému, ktorý odsúhlasia obe zmluvné strany. To sa netýka jadrových zbraní, ktorých prítomnosť na území Slovenskej republiky sa výslovne zakazuje.“

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

3. Potvrdiť a zachovať  bezvýhradné a bezpodmienečné zvrchované právomoci slovenských orgánov v oblasti občianskeho práva, trestného práva, obchodného práva, pracovného práva, medzinárodného práva súkromného, správneho práva, finančného práva, daňového práva, práva sociálneho zabezpečenia, ochrany utajovaných skutočností, obrany a bezpečnosti, telekomunikačného práva, mediálneho práva, stavebného práva a potvrdiť a zachovať bezvýhradnú, bezpodmienečnú a trvalú nadradenosť slovenského práva pred akýmkoľvek iným právom priamo alebo nepriamo implementovaným do návrhu tejto Dohody. Osobitný dôraz pritom kladieme na zachovanie právomocí slovenských orgánov v oblasti trestného práva.

Navrhujeme v   článku 12 vypustiť súčasné ustanovenie a nahradiť ho novým ustanovením, odsek 1, cit.: „Vysoké strany uznávajú osobitnú dôležitosť disciplinárnej kontroly ozbrojených síl. Slovenská republika uplatňuje svoju trestnú právomoc v súlade s ustanoveniami NATO SOFA, najmä článku VII ods. 3 písm. c).“  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

4. Zabezpečiť, aby sa žiadnym spôsobom v Dohode nemohli priamo alebo nepriamo obchádzať platné právne   predpisy Slovenskej republiky, s uplatňovaním ktorých ráta aj táto Dohoda. Všetky slovenské právne normy platné v čase uzavretia Dohody, musia mať v čase uzavretia, ako aj počas celej doby prípadnej platnosti Dohody, stálu a nespochybniteľnú prednosť pred platnými zákonmi Spojených štátov amerických, ako aj pred inými platnými medzinárodnými normami, vo vzťahu ich uplatňovania na všetkých štátnych príslušníkov Spojených štátov amerických, prípadne iných cudzích štátnych príslušníkov, ktorí spolupracujú s ozbrojenými silami USA v zmysle a za podmienok stanovených v navrhovanej Dohode na zvrchovanom území Slovenskej republiky.  Ide predovšetkým, no nielen o tieto právne normy: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia  a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 5/2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákone č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii,  zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Súčasne nesúhlasíme, aby navrhovaná Dohoda v zmysle ustanovenia článku 7, odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky mala prednosť pred zákonmi platnými v Slovenskej republike!

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

V prípade akceptácie zásadnej pripomienky č. 1 považujeme ostatné pripomienky za bezpredmetné.

Dohoda o obrannej spolupráci dáva USA k dispozícii  priestor na vytvorenie trvalých zásobovacích základní s úplnou operačnou a legislatívnou autonómiou na zvrchovanom slovenskom území! Takto formulovaná Dohoda je  výrazne  nad rámec  SOFA  a ACSA. Dohoda nie je o zjednodušení činnosti ozbrojených síl USA na zvrchovanom slovenskom území (takto Dohodu zdôvodňuje minister obrany a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky)  formou spoločných cvičení a pod.  K tomu totiž stačí uzavrieť jednoduché tzv. technické dohody prípad od prípadu. 

Celá Dohoda o spolupráci v oblasti obrany je zavádzaním a klamaním občanov, pretože sa jedná o trvalé - de facto aj de iure neodvolateľné umiestnenie bližšie nešpecifikovaných amerických vojsk a civilných pracovníkov na území Slovenskej republiky, pričom títo cudzí štátni príslušníci budú zároveň úplne chránení americkou jurisdikciou na slovenskom území, teda naša vláda im umožní nielen užívať slovenské územie, infraštruktúru, ale aj beztrestne sa pohybovať a kdekoľvek a čokoľvek konať na území slovenského štátu bez možnosti dovolania sa spravodlivosti zo strany slovenských subjektov súkromného a verejného práva! Navrhujeme, aby sa takto závažná téma riešila nielen na úrovni vlády a Národnej rady Slovenskej republiky, ale aby bolo k danej téme vyhlásené referendum! Pre každého vlastenca-občana Slovenskej republiky, je takto formulovaná Dohoda, ktorá závažným spôsobom POŠKODZUJE  zákonom chránené záujmy Slovenskej republiky en bloc neakceptovateľná!

Osoby splnomocnené v zmysle ustanovenia článku 14, odseku 6, Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352
v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR
z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163, uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210, uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680) pre rozporové konanie:

gen. PhDr. Jozef Viktorín, Solčany,

JUDr. Lukáš Machala,Bratislava

Marián Ďuriš, Partizánske, 

 

          


Lukáš Machala    Kontaktujte autora petície