Hromadná pripomienka k materiálu "Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030"

Žiadame materiál "Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030" (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/24) vrátiť na dopracovanie, nakoľko má z nášho pohľadu vážne nedostatky, ktoré nás vedú k obavám, že podobne ako tomu bolo doteraz, posunú dokument len do formálnej roviny. Za vážne nedostatky považujeme nasledovné:

  1. "Časový harmonogram/termín (s)plnenia" jednotlivých úloh je nastavený nevyvážene. Hoci ide o plán na 10 rokov, väčšina úloh (21! z celkovo 41 navrhovaných) má časový harmonogram na rok "2021 a priebežne" alebo "2021 a trvale", ale nevyplýva z toho, kedy majú byť splnené. Je veľký predpoklad, že si to budú jednotlivé subjekty vysvetľovať po svojom a nebude to pre nich priorita. Časový harmonogram by mal byť nastavený jednoznačne tak, aby z neho bolo zrejmé, kedy má byť úloha splnená, nie kedy má byť začatá.  Ďalších 6 úloh má časový harmonogram určený ako "priebežne", čo tiež môže viesť k odsúvaniu na neurčito. Roky 2026 - 2030 v dokumente spomenuté ani nie sú. Žiadame, aby bol materiál doplnený o opatrenie ukladajúce všetkým zodpovedným subjektom do jedného roka od schválenia dokumentu rozpracovať podrobný harmonogram plnenia každého opatrenia a to tak, aby obsahoval jednotlivé úlohy vyplývajúce z opatrenia a smerujúce k jeho splneniu spolu s časovým harmonogramom ich splnenia. Súčasne by mal harmonogram obsahovať vyčíslenie predpokladaných finančných nákladov potrebných na plnenie tohto opatrenia a zdroje jeho financovania.
  2. V predloženom materiáli prístupnosť k fyzickému prostrediu nemá v podobe úloh dostatočné zastúpenie, pričom ide o jeden zo základných pilierov prístupnosti (Článok 9 Prístupnosť Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím). Prístupnosť ako celok je kľúčový prvok, pretože vytvára predpoklady aj pre napĺňanie ostatných úloh definovaných v Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030. Nemal by preto ostať na okraji záujmu na dlhých 10 rokov! (Fyzická prístupnosť sa priamo spomína v bode 1.1.1 zvyšovať počet bezbariérových vozidiel, 7.1.1 bezbariérovosť azylových zariadení a nepriamo 11.1.4 dostupné nájomné bývanie pre osoby so ZP). Žiadame systematicky riešiť sprístupnenie všetkých oblastí života, vrátane zariadení sociálnych služieb, poskytovania adekvátnej zdravotnej starostlivosti v dôstojných podmienkach, kúpeľnej starostlivosti, dostupnosti komunitných služieb, pracovísk, vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, bývania a pod. Fyzická neprístupnosť verejnej dopravy a ďalších zariadení, vrátane vládnych budov, nákupných centier a rekreačných zariadení je hlavným faktorom marginalizácie a vylúčenia zdravotne postihnutých osôb, pričom výrazne zhoršuje ich prístup k službám, vrátane služieb zdravotníctva a školstva.
  3. Materiál neobsahuje úlohy pre Ministerstvo zdravotníctva, napriek tomu, že ide o oblasť, ktorá je pre osoby so zdravotným postihnutím kľúčová a z rôznych uhlov pohľadu je situácia v zdravotníctve pre osoby so zdravotným postihnutím kritická (napr. nedostupné a neodborne vedené rehabilitácie, nerešpektujúce špeciálne potreby starostlivosti o osoby so spinálnym postihnutím, osoby v bdelej kóme, starostlivosti na jednotlivých oddeleniach v prípade hospitalizácie, nenahraditeľnosť sprevádzajúcich osôb, nedostatočná včasná diagnostika a intenzívna starostlivosť o deti, malá dostupnosť kvalitných a na mieru vyhotovených pomôcok, nízka odbornosť lekárov zodpovedných za ich predpisovanie a problémy s ich úhradami zo strany poisťovní a pod.). Žiadame, aby Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne pristúpilo k odstráneniu nedostatkov  v oblasti sprístupnenia zdravotnej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím, navrhlo a následne prijalo opatrenia, ktoré  budú k tomu smerovať a zabezpečovať prístup a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pomôcok tejto skupine občanov v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti medicíny, vedy a techniky.   

Samozrejme predpokladáme, že všetky nesplnené úlohy z predchádzajúceho obdobia (roky 2014 - 2020), sa premietnu do nového dokumentu.

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky, v prípade, že je pod ňou podpísaných minimálne 500 osôb.

V prípade potreby ďalšieho konania v súvislosti s touto pripomienku, svojim podpisom splnomocňujeme na zastupovanie nasledujúce osoby:

Mgr. Silvia Shahzad, Štúrova 643/34, Nitrianske Pravno

PhDr. Jana Dobšovičová Černáková, Liga proti reumatizmu na Slovensku, Nábr. Ivana Krasku 4,  Piešťany

Boris Klohna, ZOM Prešov, Karpatská 18, Prešov

Mgr. et Mgr. Jana Filipová, Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Kálov 17, Žilina

Ing. Dagmar Kozáková, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, Ťahanovské riadky 23, Košice

Mgr. Dagmar Pupalová, LL.M, PUPALKY občianske združenie, Račianska 95, Bratislava

Ján Miho, Školská 91, Terchová

PhDr. Mária Szegfüová, Čenkovce 28


Silvia Shahzad    Kontaktujte autora petície