Hromadná pripomienka Fóra života k Akčnému plánu pre LGBTI

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019. Ide o dokument s ambíciami, ktoré boli naznačené už v procese prípravy Stratégie ľudských práv. Tieto požiadavky boli odmietnuté medzi obyvateľstvom.  Dostali sa však do Akčného plánu. V skutočnosti nejde o reálnu pomoc ľuďom, ale o plán odčerpania verejných zdrojov na propagáciu LGBTI životného štýlu. Fórum života vypracovalo pripomienky k predloženému Akčnému plánu a chce spolu s ďalšími MVO vstúpiť do rozporových konaní. Potrebuje vašu podporu.

RNDr. Ing.  Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, n. o.

Pripomienka je zásadná

1.

Návrh Akčného plánu LGBTI (ďalej len Akčný plán) nevychádza z reálnej potreby LGBTI  ľudí na Slovensku, ale kopíruje model Jogjakartských princípov (http://www.eeagrants.sk/data/att/1829_subor.pdf ) zostavených medzinárodnou záujmovou LGBTI skupinou. Tieto princípy nikdy neboli prijaté medzinárodnými záväzkami, nedostali sa ani do hlavnej agendy Parlamentného zhromaždenia OBSE na jeho 22. zasadnutí 29. 6. 2013 v Istanbule.

http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1342-ist-standcom

 

2.

Akčný plán napriek súčasne platnej Medzinárodnej klasifikácie chorôb ICD.10 podľa WHO, ktorá zahŕňa  transsexualizmus medzi poruchy rodovej identity (F64.0 – F64.9), na ktorý sa vzťahujú medicínske kritériá a terapeutické postupy, žiada o automatický prepis rodu podľa vnútorného cítenia pacienta.

http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf?ua=1

 

3.

Akčný plán svojimi návrhmi propagovať životný štýl a požiadavky homosexuálnych osôb vo vzdelávacích programoch zasahuje do kompetencií Ministerstva školstva a ignoruje platné akreditované školské osnovy Výchovy k  manželstvu a k rodičovstvu, v ktorých sa manželstvo muža a ženy chápe ako najvhodnejšie prostredie pre výchovu dieťaťa.

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vychova_k_manzelstvu.pdf

 

4.

Akčný plán odvolaním sa na Jogjakartské princípy (a ich konečný cieľ - požiadavku registrovaného partnerstva, manželstva a adopcie detí) porušuje Ústavu SR, ktorá definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou (čl.41, Ústava SR).

http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_20150115.pdf

 

5.

Akčný plán sám porušuje zásadu rovnakého zaobchádzania, keď žiada chrániť skupinu ľudí s inou sexuálnou orientáciou viac ako ostatných ľudí.

 

6.

Akčný plán sa odvoláva na medzinárodné dokumenty, z ktorých prevažná väčšina nespomína sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. V niektorých prípadoch slovo rod alternuje so slovom pohlavie, v iných sa zaraďuje pod pojem „iné postavenie“.

 

7.

Akčný plán svojimi požiadavkami na učiteľov, vychovávateľov, úradníkov, pracovníkov v kultúre či médiách nerešpektuje právo na výhradu vo svedomí vyplývajúcu zo základného práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania (čl.24 Ústavy SR) a zakotvenú v etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý je prílohou Zákona 578/2004 O poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách, v znení neskorších zmien.

 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-578

 

8.

Akčný plán napáda  ústavne zakotvenú slobodu slova (čl. 26 Ústavy SR) tým, že navrhuje „rozšíriť zoznam skutkových podstát trestných činov zahŕňajúcich nenávistné verbálne prejavy o homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy“. Definícia týchto prejavov nie je presne stanovená a  možno ju zneužiť na umlčanie ľudí s iným názorom na ľudskú sexualitu.

 

9.

Vypracovávanie štatistík, modelových situácií, odhadov, stratégií, výskumov a analýz podľa plánu LGBTI bude mať značný dopad na verejné financie, ktoré môžu byť efektívnejšie, hospodárnejšie a účinnejšie využité vo verejných službách – v školstve, zdravotníctve, v sociálnych službách.

 

10.

Akčný plán v doložke vplyvov deklaruje, že nemá žiadny vplyv na sociálnu exklúziu. Opak je pravda, pretože ľudia s názorom v rozpore s plánmi LGBTI budú vylúčení z rozhodovacích procesov, z dotačných mechanizmov, z kľúčových pozícií v kultúre, školstve a v médiách. Môže následne dôjsť k polarizácii, k segregácii vylúčených, k nespokojnosti a konfliktom, ktoré  súčasnej situácii v Európe neprospejú.

 

11.

Akčný plán tým, že sa dožaduje osobitných práv pre skupinu LGBTI stavia Slovensko do svetla neschopnosti chrániť základné ľudské práva, čo vážne narušuje jeho obraz v zahraničí a dobré meno medzi ostatnými demokratickými štátmi.

 

Na základe uvedených pripomienok Fórum života žiada Ministerstvo spravodlivosti SR, aby návrh Akčného plánu pre LGBTI ľudí nepredložilo vláde.

 

V prípade rozporového konania kontaktné osoby:

 

RNDr. Ing. Marcela Dobešová                              PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Riečna 481/10                                                        Ľ. Fullu 9

013 13 Rajecké Teplice                                         841 05 Bratislava

marcela.dobesova@gmail.com                              raucinovam@gmail.com

 

Vypracovala: PharmDr. ThLic. Mária Raučinová


Fórum života    Kontaktujte autora petície