CELOSLOVENSKÁ petícia za ZACHOVANIE PÔVODNEJ SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ pre dopady KORONAVÍRUSU

My, dolu podpísaní občania,  svojim podpisom žiadame zachovať pôvodné nižšie sadzby dane pred zvýšením v roku 2019 po dobu kým sa situácia nestabilizuje. Nesúhlasíme so zvýšením dane najmä z dôvodu krízy spôsobenej koronavírusom a predpokladanej dlhodobej recesii, ktorá bude mať zásadný dopad na príjmy občanov aj podnikateľov. 

 

 

Vývoj priemerných sadzieb dane

obrázok-1-768x484.jpg

Zdroj: www.alianciapas.sk

 

Predpokladaný rast dane z nehnuteľnosti v € za rok, prepočet na byt s rozlohou 70 m2Screenshot_20200330-214926_Google.jpg

Zdroj: www.nehnjutelnosti.sk

Ďalšie články:

www.investujeme.sk

Táto petícia je spojená s iniciatívou ktorou žiadame kompetentných:

Vážení poslanci, starostovia a primátori... 

Na základe masových podnetov od občanov a podnikateľov sa na Vás obraciame ako našich predstaviteľov. V poslednom období sa diskutuje o rôznych opatreniach, ktoré by mali zmierniť dopady krízy na obyvateľstvo a podnikateľov. Odborná verejnosť hovorí o dlhodobej recesii. Plánované zvyšovanie daní nikto nepovažoval za populárne, napriek tomu boli návrhy schválené často aj s Vašou podporou.  Preto sa na Vás obraciame, aby ste v týchto ťažkých časoch iniciovali kroky vedúce k zastaveniu zvyšovania daní do doby, kým sa situácia nestabilizuje. Súčasný celosvetový vývoj, ale aj celoslovenský trend ukazuje, že sa to dá. Sami ste museli zachytiť množstvo opatrení, ktorými sa vychádza v ústrety ohrozeným skupinám. Je až cynické, že dane z nehnuteľností zatiaľ ostávajú v nedávno zvýšených sadzbách. Sme si vedomí, že so zachovaním pôvodných sadzieb dane súvisia aj iné faktory, ktoré treba brať v úvahu. V každom prípade pôvodná argumentácia k zvyšovaniu, hlavne z dôvodu vládnych opatrení je dnes bezpredmetná.  Máme novú vládu, ktorá už dnes tieto opatrenia ruší a zavádza nové opatrenia v čase krízy. Je evidentné, že aj na vládnej úrovni je vôľa. Treba zdôrazniť, že rozpočet sa tvorí na základe plánovaných príjmov a výdavkov. Dnes musí byť každému jasné, že pôvodné rozpočty  sú v súčasnosti bezpredmetné. Investičné aktivity sa pozastavujú, akcie organizované a podporované mestami a MČ sa nekonajú, verejné budovy majú stanovené úsporné režimy, obedy zadarmo na ktoré samosprávy doplácali sa nevydávajú atď. Je nám jasné, že v niektorých aktivitách sa objavili zvýšené náklady a tento deficit bude treba kompenzovať, ale určite nie na úkor občanov a podnikateľov.  Je nutné urobiť masívne zmeny a ako jeden z východzích parametrov odporúčam zachovať pôvodné sadzby daní z nehnuteľností. 

Sme presvedčení, že ak by sa paušálne dane zafixovali na pôvodnej úrovni pred zvýšením pre podnikateľov aj obyvateľom, bolo by to celospoločensky najprijateľnejšie. Samozrejme si uvedomujeme, že takémuto rozhodnutiu musia predchádzať určité analýzy na úrovni, vlády, miest a samospráv, aby bolo možné určiť dopady takéhoto opatrenia. Naša iniciatíva je motivovaná okrem potreby kompenzovať finančný deficit spôsobený dopadom krízy koronavírusu aj potrebou solidarity voči obyvateľstvu, ktoré je v súčasnosti vystavené strachu a obavám z budúcnosti.

Ďakujem
S pozdravom
Ing. Juraj Ondruška PhD.

  

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ:

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:  

Ing. Juraj Ondruška PhD.

Michal Szalay

Mgr. Justin Horvatovič

Vojtech Ebert

Branko Šuchoven

Tatiana Pokorná

Mgr. Eduard Konečný

Jozef Šimonovič

 

 

Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.

 

 


Ing. Juraj Ondruška PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Juraj Ondruška PhD. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...