CLLD 2014-2020

PETÍCIA ZA VYUŽITIE CLLD NA SLOVENSKU V OBDOBÍ 2014-2020

Petícia na podporu využitia nástroja CLLD (komunitne riadeného miestneho rozvoja) v budúcom programovom období 2014 – 2020 v SR v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve v znení neskorších predpisov adresovaná Vláde SR

My dolupodpísaní občania, svojim podpisom žiadame Vládu SR, aby  do programových dokumentov Slovenskej republiky (konkrétne do IROP) pre nasledujúce programové obdobie 2014 – 2020 zaradila okrem podpory Leader pre vidiecke partnerstvá v Programe rozvoja vidieka SR aj podporný nástroj CLLD (komunitne riadený miestny rozvoj) pre vidiecko-mestské typy partnerstiev a to hlavne z nasledovných dôvodov:

1. sektorové nástroje podpory a dopytovo orientované projekty neprinášajú žiaduce zmeny, naopak prispievajú k prehlbovaniu regionálnych disparít

2. politika podpory EÚ v novom programovom období je orientovaná okrem sociálnej  súdržnosti aj na novú dimenziu – teritoriálnu súdržnosť a integrovaný prístup

3. mesto s vidiekom tvorí jeden socio-ekonomický celok, kde je najefektívnejšie možné riešiť kvalitu
a dostupnosť verejných služieb, rozvoj podnikania, tvorbu nových pracovných miest a kvalitu prostredia

4. princíp zdola a priamej účasti miestnych aktérov na plánovaní, rozhodovaní a realizácii miestneho
rozvoja je najlepšou zárukou oživenia miestnej ekonomiky a jej trvalej udržateľnosti

5. rozvoj územia riadený miestnym spoločenstvom (miestnymi akčnými skupinami) je najefektívnejším nástrojom ako riešiť veľmi diverzifikovanú problematiku miestneho rozvoja na Slovensku a ako zastaviť prehlbovanie regionálnych a vnútroregionálnych rozdielov, ktoré sú vážnou hrozbou sociálneho zmieru

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 4 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – Ing. arch. Peter Rusnák, BB VIPA, Pod Bánošom 80,  974 11 Banská Bystrica.
Ing. Peter Rusnák    Kontaktujte autora petície