CLLD 2014-2020

PETÍCIA ZA VYUŽITIE CLLD NA SLOVENSKU V OBDOBÍ 2014-2020

Petícia na podporu využitia nástroja CLLD (komunitne riadeného miestneho rozvoja) v budúcom programovom období 2014 – 2020 v SR v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve v znení neskorších predpisov adresovaná Vláde SR

My dolupodpísaní občania, svojim podpisom žiadame Vládu SR, aby  do programových dokumentov Slovenskej republiky (konkrétne do IROP) pre nasledujúce programové obdobie 2014 – 2020 zaradila okrem podpory Leader pre vidiecke partnerstvá v Programe rozvoja vidieka SR aj podporný nástroj CLLD (komunitne riadený miestny rozvoj) pre vidiecko-mestské typy partnerstiev a to hlavne z nasledovných dôvodov:

1. sektorové nástroje podpory a dopytovo orientované projekty neprinášajú žiaduce zmeny, naopak prispievajú k prehlbovaniu regionálnych disparít

2. politika podpory EÚ v novom programovom období je orientovaná okrem sociálnej  súdržnosti aj na novú dimenziu – teritoriálnu súdržnosť a integrovaný prístup

3. mesto s vidiekom tvorí jeden socio-ekonomický celok, kde je najefektívnejšie možné riešiť kvalitu
a dostupnosť verejných služieb, rozvoj podnikania, tvorbu nových pracovných miest a kvalitu prostredia

4. princíp zdola a priamej účasti miestnych aktérov na plánovaní, rozhodovaní a realizácii miestneho
rozvoja je najlepšou zárukou oživenia miestnej ekonomiky a jej trvalej udržateľnosti

5. rozvoj územia riadený miestnym spoločenstvom (miestnymi akčnými skupinami) je najefektívnejším nástrojom ako riešiť veľmi diverzifikovanú problematiku miestneho rozvoja na Slovensku a ako zastaviť prehlbovanie regionálnych a vnútroregionálnych rozdielov, ktoré sú vážnou hrozbou sociálneho zmieru

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 4 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – Ing. arch. Peter Rusnák, BB VIPA, Pod Bánošom 80,  974 11 Banská Bystrica.
Ing. Peter Rusnák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Peter Rusnák na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook