Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

My, nižšie podpísaní občania Bratislavy, žiadame poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby vyjadrili súhlas s vyhlásením prírodnej rezervácie Pramene Vydrice, jej časti na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.

Rezerváciu navrhujeme realizovať na hornom toku riečky Vydrice, vyhlásením 5. stupňa ochrany, podmienkou je zachovanie úplného voľného pohybu všetkých návštevníkov (turistov, bežcov, cyklistov, trampov…) a všetkého rekreačného vybavenia. V rezervácii nebude možná ťažba dreva a poľovníctvo.

Kto môže podpísať petíciu

Petícia je určená pre Bratislavčanov – ľudí žijúcich v Bratislave. Trvalý pobyt v Bratislave nie je podmienkou. Petíciu môžu podpísať občania po dovŕšení veku 15 rokov a rovnako aj právnické osoby prostredníctvom štatutárneho zástupcu. V petícii treba uviesť adresu pobytu, čo nemusí byť zhodné s oficiálnym miestom trvalého alebo prechodného pobytu. Online petíciu, prosím, nepodpisujte, pokiaľ ste už podpísali jej papierovú verziu.

29354837_204802300286124_3688914754376759463_o.jpg

Podrobnejšie informácie k petícii

Chýba vám v Bratislave miesto, kde sa môžete ísť bezpečne prejsť, zabehať si, či na bicykel a nebrodíte sa blatom po ťažbe dreva? Miesto, kde môžete v pokoji sledovať prírodu, spoznávať rastliny či spev vtákov bez toho, aby vás rušil hluk áut, aktívni poľovníci či motorová píla?

Chceme, aby povodie Vydrice slúžilo rekreácii s vylúčením ťažby dreva a poľovníctva. Naša iniciatíva prinesie návštevníkom viacero výhod:

  • bezpečný pohyb bez rozjazdených chodníkov a cyklotrás
  • rekreáciu bez hluku ťažobných mechanizmov a stretov s poľovnými aktivitami
  • pozorovanie čistej prírody s minimalizovaným ľudským zásahom
  • oázu pokoja v dnešnom svete plnom stresu

Vyhlásenie prírodnej rezervácie podmieňujeme ponechaním voľného pohybu všetkých návštevníkov. Presadzujeme jedinečný koncept rekreačnej zóny prepojený s ochranou prírody a prirodzených autoregulačných procesov v nej prebiehajúcich. Na tomto mieste zostanú zachované všetky miesta vyhradené na oddych či táborenie (Pánova lúka, Malý Slavín, trampské osady …) ako aj rovnaký režim pohybu návštevníkov (chodcov, bežcov, cyklistov, trampov…) ako v súčasnosti. Súhlasíme aj s možnosťou budúceho rozširovania turistických a cyklistických trás a cyklistických trailov.

Bratislavským lesoparkom preteká riečka Vydrica, ktorá si ako jedna z mála tokov zachovala prirodzené koryto a pôvodnú morfológiu v podobe meandrov, ako aj spoločenstvá rastlín a živočíchov typických pre nivy. Na jej toku sa nachádzajú 3 územia európskeho významu chránené v sústave Natura 2000. Je jednou z mála lokalít výskytu raka riavového na Slovensku. V povodí toku môžeme nájsť aj ďalšie vzácne živočíchy ako sú salamandra škvrnitá, fúzač alpský, kováčik fialový či vtáky tesár čierny, ďateľ prostredný, bocian čierny, myšiak lesný a mnoho ďalších.

Svoj súhlas s návrhom môžete vyjadriť podpísaním našej petície a informovaním svojich známych a blízkych. Poďakujú vám návštevníci lesoparku, jeho lesní obyvatelia a predovšetkým budúce generácie Bratislavčanov.

Viac informácií o iniciatíve nájdete na stránke www.chranmepovodievydrice.sk, na facebooku na @ChranmePovodieVydrice.

30171217_217934502306237_8836772015446058348_o1.jpg

Foto: Karolína Gelatičová, Ivana Pifková

Petičný výbor:

Marek Poláček, Milana Marečka 7, Bratislava 84108 (osoba zastupujúca petičný výbor v styku s orgánmi verejnej moci)
Mgr. Ivana Pifková, Černyševského 9, Bratislava 85101
Mgr. Dalibor Jurášek, Mariánska 3, Bratislava 81108


Chráňme povodie Vydrice, občianska iniciatíva    Kontaktujte autora petície