Hromadná pripomienka za dodržanie vládneho sľubu za rovnoprávne platové postavenie verejných zamestnancov: za prácu rovnakej hodnoty rovnaká minimálna mzda!

sest.jpg

Vláda Slovenskej republiky stále odmieta vyriešiť platovú situáciu cca 144 000 zamestnancov vo verejnom sektore. Tabuľkové platy týchto zamestnancov dnes začínajú hlboko pod minimálnou mzdou – na sume 295 eur, do minimálnej mzdy im dopláca samospráva, čiže v čistom nájdu na výplatnej páske asi 320 eur.   Za tabuľkovú mzdu pod minimálnou mzdou pracujú napríklad školníci, kuchári v školských jedálňach, údržbári alebo opatrovatelia v domovoch sociálnych služieb, a to preto, lebo sa na nich nevťahuje Zákonník práce a  minimálne mzdové nároky. Tie určujú rôznu výšku minimálnej mzdy podľa kvalifikácie.  

V súkromnom sektore sa nemôže stať, aby mal zamestnanec plat 435 eur, ak pracuje na pozícii vyžadujúcej vyššiu kvalifikáciu. Kuchárka v školskej jedálni má tak nižšiu minimálnu mzdu ako kuchárka v reštaurácii. Opatrovateľ v domove sociálnych služieb, ktorý zriadila samospráva má nižšiu minimálnu mzdu ako opatrovateľ v súkromnom zariadení. Zdravotná sestra, ktorá slúži v nemocnici zriadenej vyšším územným celkom má nižšiu minimálnu mzdu ako zdravotná sestra v súkromnom zdravotníckom zariadení. Mestský policajt pracujúci v noci má nižšiu minimálnu mzdu ako nočný pracovník SBS.   Takýto spôsob odmeňovania je nespravodlivý a je prejavom hrubej neúcty zo strany vlády, ktorá sa tituluje ako sociálna. Za rovnakú prácu by mala byť rovnaká základná odmena.  

 

Vláda riešenie platov verejných zamestnancov sľubuje už tak dlho, že je to výsmech do očí pracujúcim:  

OKTÓBER 2015 Vláda avizovala, že problém by mal byť vyriešený spolu s prijatím nového zákona o štátnej službe, ktorý by mal správne nastaviť systém a koncepciu spravodlivého odmeňovania.  

OKTÓBER 2015 Zákon o štátnej službe sa odkladá, idú voľby a Úrad vlády vo veci miezd verejných zamestnancov nekoná.  

MAREC 2016 Nová vláda sľubuje v programovom vyhlásení vlády, že zamestnancom tabuľkové platy dorovná do minimálnej mzdy.   „Oblasť verejnej služby Vláda navrhne zmeniť systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za účelom zefektívnenia systému, zohľadnenia a podpory kariérneho rastu a kariérneho postupu a prijme opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe tak, aby sa odstránili rozdiely medzi minimálnou mzdou a minimálnymi tarifnými platmi.“  

JÚN 2016 Nepedagogickí zamestnanci protestujú proti nízkym mzdám. Kuchárky zahájili protestný „Týždeň plačúcich očí“ a obliekajú sa do čierneho. Úrad vlády v reakcii na protest vytvára pracovnú skupinu.  

 

kucharky.jpg

DECEMBER 2016 Vládny zákon o štátnej službe je síce prijatý, ale mzdy zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme neupravuje.  

FEBRUÁR 2017 Úrad vlády vraj intenzívne pracuje, tabuľky nie sú hotové, pretože sa odstraňujú diskrepancie (Televízne noviny Markíza)  

MAREC 2017 Vládna pracovná skupina mala po 10 mesiacoch práce predložiť verejnosti koncepciu nového odmeňovania. Ukázala však len osnovu dokumentu, samotné znenie dokumentu pred verejnosťou tají. (Správy RTVS)  

APRÍL 2017 Úrad vlády sľúbil zverejniť nové platové tabuľky do konca apríla 2017. (Správy RTVS)  

MÁJ 2017 Riešenie sľubuje Úrad vlády predložiť verejnosti po 4. máji. Dovtedy majú samosprávy zaslať údaje o svojich zamestnancoch. (Správy RTVS)  

MÁJ 2017 Riešenie stále nie je zverejnené, pracovná skupina Úradu vlády pracuje už rok, teraz sa riešenie odsúva, lebo skupina spracováva tabuľky, ktoré poslali samosprávy. (Správy RTVS)  

JÚN 2017 V Relácii Braňa Závodského Naživo na Exprese predseda vlády odkladá riešenie o ďalšie dva roky – na rok 2019. „Od roku 2019 musíme uvažovať o novom spôsobe výpočtu platov. Budeme musieť urobiť nové triedy platové, lebo to už nesedí, niektoré triedy sú pod minimálnou mzdou...Toto nás čaká a musíme aj týmto ľuďom pridať.“  

 

SEPTEMBER 2017 Robert Fico predstavuje sociálny balíček a minister Kažimír k nemu pridáva sľub, že vláda upraví tabuľkové platy od roku 2019. Začiatkom roka má Úrad vlády, ministerstvo práce a ministerstvo financií predložiť návrh (Správy RTVS).   Rovnoprávne platové postavenie verejných zamestnancov môže byť vykryté z rôznych zdrojov. Napríklad na aktuálnom zvýšení príplatkov za prácu v noci, prácu v sviatok a prácu v sobotu a nedeľu získa štát až takmer miliardu eur. Je spravodlivé, aby boli tieto prostriedky použité tam, kde štát dlhodobo zlyháva: pri odmeňovaní vlastných zamestnancov.  

PRETO ŽIADAME:     Do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 žiadame doplniť novú úlohu s názvom „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Ústredný orgán štátnej správy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Dôvod predloženia: Odstránenie nerovnakého platového postavenia tzv. verejných zamestnancov oproti zamestnancom odmeňovaných na základe Zákonníka práce v nadväznosti na verejné prísľuby predstaviteľov vlády. Návrhom zákona sa vypustí neuplatňovanie minimálnych mzdových nárokov na tzv. verejných zamestnancov, ich tabuľkové platy budú začínať aspoň minimálnou mzdou platnou v danom kalendárnom roku a práca rovnakého alebo obdobného stupňa náročnosti bude mať garantovanú takú odmenu, ako porovnateľná práca zamestnancov odmeňovaných na základe Zákonníka práce. Návrh zákona sa predkladá v nadväznosti na opakované verejné prísľuby predstaviteľov vlády Slovenskej republiky riešiť uvedenú problematiku.  

 

OFICIÁLNE ZNENIE HROMADNEJ PRIPOMIENKY  

Vec: Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 10284/2017 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018   V zmysle článku 11 ods. 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnení, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 512 z 13. 6. 2001 (ďalej len „Smernica“) a osobitne v nadväznosti na účel sledovaný § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 4. mája 2016 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 10284/2017 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.  

 

Znenie hromadnej pripomienky je zaslané prostredníctvom elektronického systému tvorby právnych predpisov. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili zašleme predkladateľovi iným spôsobom (mutatis mutandis § 10 ods. 4 tretia veta zákona a čl. 14 ods. 6 tretia veta legislatívnych pravidiel).   Za splnomocnenca pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD., Koperníkova 47, Bratislava 821 04 a ako jeho zástupcu Ing. Jaroslavu Lukačovičovú, Sitnianska 13, Banská Bystrica 974 11.   Žiadame, aby v prípade, že predkladateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie (čl. 11 ods. 4 druhá veta Smernice, obdobne § 10 ods. 4 zákona a čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel).

Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. 

Miroslav Beblavý   

Jaroslava Lukačovičová


Silvia Hudáčková    Kontaktujte autora petície