Petícia za zachovanie areálu Action Park Čunovo


Petícia

za zachovanie športových a voľnočasových aktivít v obci Čunovo a za zmenu územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.

 

„My, dolupodpísaní občania,

žiadame o zachovanie Lanového centra a obslužného zázemia (šatní, toaliet, bufetu, parkoviska a iné)
nachádzajúceho sa na Schengenskej ulici v mestskej časti Bratislava – Čunovo na parc. č.: 1286, 1291, 1292. V tejto súvislosti žiadame o zmenu územného plánu, v zmysle ktorej dôjde k zmene funkčného využitia pozemkov parc. č. 1286, 1291, 1292  nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čunovo, obec M.Č. BA - Čunovo, okres Bratislava V, z funkcie orná pôda na funkciu využitia šport a rekreácia (kód: 401), s využitím uvedenej lokality na voľno časové aktivity a športové využite - lanové centrum, futbalové, paintballové, petangové a volejbalové ihriská, zorbingová dráha a iné športoviská. Zachovanie lanového centra zvýši možnosť obyvateľov Čunova, ale aj iných mestských častí Bratislavy, či návštevníkov Bratislavy, na aktívne trávenie voľného času a súčasne vytvorí predpoklady pre rast atraktivity danej lokality.