Výzva k predstaviteľom vlád krajín V4-ky za vzájomné uznanie stredoškolského a vysokoškolského štúdi

 

 

 

 

 

Výzva k predstaviteľom vlád krajín V4-ky za vzájomné uznanie stredoškolského a vysokoškolského štúdia.

 

 

 

 

V uplatňovaní jednej z najväčších výhod Európskej únie, voľného pohybu pracovných síl, stále pretrvávajú nedostatky. Príčinou je, že sa neuplatňuje princíp univerzálneho uznania dosiahnutého školského vzdelania v jednotlivých členských štátoch.

  

Krajiny V4-ky spájajú kresťanské korene a spoločná história , ktoré je potrebné ďalej pestovať.

 

V čom sa líšia vedomosti maďarského inžiniera od vedomostí  a zručností českého, poľského, či slovenského?

 

 

Podľa mňa v ničom, pretože naši vynikajúci profesori bez ohľadu na svoju národnosť alebo štátnu príslušnosť sa snažia o to, aby odovzdali mladému pokoleniu zo svojich znalostí a vedomostí čo najviac.

  

44-ročny László Szilas, doktor pedagógie z Ostrihomu (Esztergom) usiluje o to, aby doklady o dosiahnutom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní vydané školami v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, samosprávy, cirkví alebo nadácií z rôznych štátov boli rovnocenné. Aby boli vysvedčenia, či diplomy bez zložitej a nákladnej nostrifikácie vzájomne uznané.

 

Vlády krajín V4-ky by mali iniciovať vo všetkých 28 krajinách, ktoré ratifikovali Lisabonskú zmluvu, aby sa navzájom uznali doklady o ukončenom vzdelaní. Dnes majú žiaci a študenti možnosť študovať v ktoromkoľvek štáte. Napr. v Chorvátsko-Maďarskom gymnáziu v Oberwarte (Felsőőr) študujú aj žiaci z Maďarska.

 

Dohodu na úrovni krajín V4-ky by naši žiaci a študenti uvítali a zároveň by bola signálom a prejavom priateľstva a  spolupráce týchto štyroch susedov v Európskej únii.

 

Autor zaslal petíciu nielen predsedom vlád V4-ky, ale aj do médií a rôznym osobnostiam verejného života. Mnohí z adresátov prijali iniciatívu pozitívne  a vyjadrili svoju podporu, napríklad: pán János Fónagy, štátny tajomník maďarskej vlády, pán Ákos Kriza, primátor mesta Miskolc, operná speváčka pani Katalin Pitti, zaslúžilá umelkyňa, nositeľka ceny Ferencza Liszta, pán Tamás Schneider, podpredseda maďarského parlamentu.

 

Na Slovensku podporili petíciu za zrovnoprávnenie dokladov o štúdiu medzi prvými: pán Pál Csáky, poslanec Európskeho parlamentu, pán Iván Farkas- podpredseda Strany Maďarskej Komunity, pán László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, pani Helena Mezenská – poslankyňa Národnej rady Slovenskej republika za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, profesor Jozef Jarab, podpredseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.

 

Z Českej republiky pani Nina Nováková, poslankyňa Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, pán Pavel Lelovics, predseda Brnenského Maďarského Občianskeho Združenia, pán István György Palágyi, predseda Spolku Artúra Görgeyho v Prahe a ďalší.

 

 

 


PaedDr. Szilas László    Kontaktujte autora petície