Zásadná pripomienka verejnosti k novele zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Ministerstvo financií SR zverenilo 12. októbra 2021 na pripomienkové konanie návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá je svojim obsahom zásadná pre domovarníkov a domovaričstvo na Slovensku. 

Návrh zákona je zverejnený na adrese https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/576 a hromadnú pripomienku je možné uplatniť najneskôr do 20. októbra 2021.

Ďakujem za podpísanie tejto pripomienky:

Verejnosť oceňuje návrh zákona, najmä z dôvodu zakotvenia postavenia domácich výrobcov piva. V súčasnosti je možné pozorovať rastúcu obľubu domácej výroby piva a konzumácie piva z malých samostatných pivovarov, ktoré sú bez pochýb konkurenčným prvkom voči priemyselným veľkovýrobcom na trhu. Malé samostatné pivovary neraz vznikli z úspešných domácich pivovarov, ktoré dokážu zvyšovať popularitu častokrát nedostupných štýlov, ktoré nie je z rôznych dôvodov možné alebo výhodné vyrábať priemyselne vo veľkých objemoch.

Pripomienkou žiadame predkladateľov o úpravu návrhu predloženého na základe podnetov, ktoré sú obsahom pripomienok.

*** Hromadná pripomienka k návrhu mediálneho zákona ***

Číslo procesu: LP/2021/576

Rezortné číslo: MF/14484/2021-732

V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (tlač 663) navrhujeme tieto zmeny:

K čl. I bod 9

1. V § 65a ods. 1 úvodná veta znie:

"(1) Súkromným výrobcom piva sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je členom domácnosti12) podľa písmena b) a ktorá na daňovom území vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:".

2. V § 65a ods. 1 písm. a) sa slová "10 hl" nahrádzajú slovami "20 hl".

Odôvodnenie:

Navrhuje sa úprava návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

Zvýšením objemu sa nastaví režim pre súkromnú výrobu piva tak, aby sa nestalo alebo s veľkou pravdepodobnosťou nemohlo stať, že stanovený objem 10 hl podľa  § 65a ods. 1 písm. a) bude prekročený a zároveň, aby výroba nedosahovala objem, ktorý by mohol byť pre predajcu lukratívny z hľadiska jeho nelegálneho predaja.

Zvýšenie objemu na 20 hl nebude viesť k zmenám správania sa spotrebiteľov, najmä z dôvodu, že konzumácia doma vyrobeného piva sa povoľuje iba v domácnosti.

Nie je predpoklad, že rozvoj domáceho varenia piva bude mať účinky v rámci správy daní alebo spotreby predávaného piva. Priemerná spotreba piva na Slovensku za rok 2020 bola 69,4 l pre capita. V porovnaní s Českou republikou, kde priemerná spotreba činí 142 l je spotreba piva na Slovensku polovičná. Tieto údaje však nezohľadňujú doma vyrobené pivo, ktorého produkcia bude mať iba zanedbateľný vplyv na výber dane, keďže sa na Slovensku za rok 2020 vyrobilo a predalo 203 miliónov litrov. (https://rb.gy/jpufnv)

Ak predpokladaná ročná produkcia bude prekračovať navrhovaný objem 1 000 l, môže dochádzať k situácii, keď z jednej domácnosti bude oznamovať predpokladanú ročnú výrobu viacero jej členov fiktívne. Zvýšením objemu na 20 hl sa tak predíde obchádzaniu, či neuplatniteľnosti zákona, zároveň sa jednorázovým oznámením zníži byrokratická záťaž na strane výrobcov aj na strane štátu, čo je aj deklarovaným cieľom vlády SR na roky 2020-2024, podľa ktorého sa vláda zasadí za znižovanie byrokratickej záťaže aj odbúravaním duplicitných a nepotrebných administratívnych úkonov.
Objem sa návrhom povoľuje spotrebovať iba v domácnosti. Tento objem sa vzťahuje na všetky osoby žijúce v domácnosti, prípadne ich návštevy. Na základe navrhovaného navrhujeme zvýšený objem vyrobeného piva viazať na domácnosť, nie jednu jednu fyzickú osobu (úprava úvodnej vety odseku 1).
 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ján Rosocha bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...