Výzva na odvolanie riaditeľky Turčianskej galérie v Martine a za nastavenie nových podmienok pri výbere vedúcich pracovníkov kultúrnych inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja

Komentáre

#8

Súhlasím s požiadavkami petície.

Jozef Mužila (Martin, 2018-07-02)

#11

Pripomienky umeleckej obce
k výberovému konaniu na obsadenie miesta
riaditeľa / riaditeľky regionálnej galérie

Žiadame sprísniť a doplniť kritériá výberového konania na riaditeľa / riaditeľky v nasledujúcich bodoch:

1. Verejné medzinárodné výberové konanie
- Medzinárodne vyhlásené výberové konanie, ktorého súčasťou bude verejné vypočutie kandidátov (priebeh: verejné vypočutie kandidátov, neverejné rokovanie komisie a hlasovanie),
- oznam o konkurze v domácich a zahraničných médiách (rôznorodosť médií: tlačené periodiká napríklad: Flash Art Czech&Slovak Edition, .týždeň, SME, Pravda, Denník N, online napríklad: artalk.cz, www.e-flux.com, www.e-artnow.org , www.art-agenda.com a sociálne siete využívané galériou). (Zákon č. 206/2009 Z. z., ani Zriaďovacia listina regionálnej galérie takúto alternatívu nevylučujú.)
- prihlásené projekty by mali byť zverejnené na stránke samosprávneho kraja a regionálnej galérie minimálne 10 dní pred výberovým konaním, kedy už bude zrejmé, ktorí kandidáti splnili všetky požiadavky na uchádzanie sa o post riaditeľa/riaditeľky regionálnej galérie. (Súčasne je to možnosť pre verejnosť, pripraviť si otázky ku koncepciám potenciálnych uchádzačov.)
- kandidáti by mali dostať k dispozícii (zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie, rozbor činnosti a hospodárenia regionálnej galérie za predošlý rok, personálny a organizačný audit)

2. Mandát (stanovenie dĺžky mandátu riaditeľa)
- Volebné obdobie najviac na päť rokov.
(Zákon č. 206/2009 Z. z., ani Zriaďovacia listina regionálnej galérie takúto alternatívu nevylučujú.)

3. Zostavenie komisie (7 členov):
- 2 umenovedné alebo umelecké vysoké školy, akadémie (osobnosti z radov teoretikov a umelcov so štrukturálnymi skúsenosťami, členovia umeleckých rád, správnych rád, galerijných rád, vedúci katedier),
- 2 zástupcovia inštitúcií (galérie, inštitúcie súčasného umenia, príbuzných inštitúcií (Centrum dizajnu, SNM a pod.), alebo umenovedné pracovisko (SAV) alebo stavovské združenia teoretikov (Rada galérií Slovenska, ATKH, AICA a pod.),
- 1 zahraničný teoretik umenia, kurátorka, kultúrny manažér s relevantnou inštitucionálnou praxou,
- 1 Slovenská národná galéria - ktorá metodicky usmerňuje regionálne galérie,
- 1 Samosprávny kraj.

4. Kritériá na členov komisie navrhujeme upresniť:
- Členom komisie by mal byť: teoretik, umenovedec, umelec, kultúrny manažér.
- Kritériá na členov komisie navrhujeme doplniť o nasledujúce body:
- relevantná prax v odbornej štátnej, neštátnej (napr. regionálna alebo mestská galéria), neziskovej, alebo inej (nezlučiteľnosť s obchodom s umením a komerčnou sférou) kultúrnej právne ukotvenej inštitúcii,
- realizácia alebo participácia na minimálne troch medzinárodných projektoch,
- etická požiadavka na člena výberovej komisie, ktorá by mala vylúčiť stret záujmov s obchodom s umením a budovaním súkromných zbierok (etický kódex ICOM).
- Požadujeme zverejnenie zoznamu členov komisie po jej ustanovení.

5. Kritériá na kandidáta navrhujeme doplniť:
- Kvalifikačný predpoklad o vítaný dosiahnutý tretí stupeň vzdelania: PhD, ArtD, MBA.
- Iné kritériá a požiadavky spresniť: riadiaca prax v oblasti galérií a múzeí, resp. na umenovedných akademických a vedeckých pracoviskách.
- Požadované doklady a prílohy doplniť o:
- zoznam vedecko-odbornej publikačnej činnosti a ohlasov za posledných 5 rokov (na Slovensku aj v zahraničí), (manažér predloží projekty, ktoré manažoval, na akej manažérskej úrovni),
- zoznam kurátorskej činnosti a ohlasov za posledných 5 rokov (na Slovensku aj v zahraničí),
- na účasť vo výberovom konaní nie je slovenské štátne občianstvo podmienkou (Zákon č. 206/2009 Z. z., ani Zriaďovacia listina regionálnej galérie takúto alternatívu nevylučujú.)

6. Priebeh výberového konania:
- prezentácia metódou Hearing (počúvanie)
- každý uchádzač má k dispozícii 30 minút na prezentáciu svojej koncepcie, po ktorých nasleduje krátka pauza. Na ňu nadväzujú otázky z publika a následne otázky z poroty.

Body prezentácie:
1. motivačný list (motivačným listom uchádzač deklaruje svoj záujem o post riaditeľa/ky regionálnej galérie)
2. prezentácia (slúži ako dôkaz, že uchádzač na základe svojich minulých projektov zvládne riadenie inštitúcie)
3. koncepcia (návrhy na riešenie problémov vyplývajúcich z aktuálneho stavu regionálnej galérie na dosiahnutie konkrétnych pozitívnych cieľov. Vízia regionálnej galérie z dlhodobého hľadiska v horizonte 10 rokov, do ktorého sú zahrnuté i prvé 3 roky uchádzačovho pôsobenia.)

Jana Kapelová (Bratislava, 2018-07-02)

#13

Podpisujem, pretože súhlasím s dôvodmi uvedenými vo výzve a záleží mi na zlepšení situácie nielen v tejto kultúrnej inštitúcii, ale postupne v celej martinskej kultúre, ktorá v posledných rokoch "napreduje" (česť "bielym vranám") dolu kopcom.

Igor Válek (Žilina, 2018-07-02)

#15

UŽ DLHSIE SA TENTO úpadok inak v minulosti vzácnej inštitúcie, nečinne pozorovať nedá..

Jakub Kováč (Martim, 2018-07-02)

#19

vyššie uvedené

Barbora Lipová (Leopoldov, 2018-07-03)

#22

súhlasím s požiadavkami petície

Magdaléna Klobučníková (Úľany nad Žitavou, 2018-07-03)

#29

Súhlasím so stanoviskom signatárov.

Hana Zelinová (Martin , 2018-07-03)

#35

súhlasím s petíciou

Barbora Pekaríková (Martin, 2018-07-03)

#50

Podpisujem, pretože sa stotožňujem s obsahovým textom petície.

Eva Ľuptáková (Dolný Kubín, 2018-07-03)

#60

Podpisujem, lebo navštevujem rôzne galérie na Slovensku , Grécku,Malte, v Čechách, a porovnanie jednoznačne vychádza v neprospech odbornosti riaditeľky Turčianskej galérie, pomalé upadanie jej úrovne. Vypísané nedostatky podľa mňa úplne zodpovedajú aj môjmu názoru a názoru iných občabov.

Miloslv Raček (Martin, 2018-07-03)

#63

Podpisujem, lebo verím v lepšiu budúcnosť a transparentnom či kvalitnom výbere na vyšších postoch v kultúrnej a všeobecne akejkoľvek sfére.

Andrea Kapráliková (Námestovo, 2018-07-03)

#65

Netreba nič dodať, stačí citovať: "Predajná výstava bola zaradená do výstavného plánu, keďže som presvedčená, že by sme mali do galérie prilákať nielen odbornú obec, ale aj širšiu verejnosť a ponúkať im umenie, ku ktorému nie je potrebný na pochopenie myšlienky autora siahodlhý kurátorský výklad."

Juraj Čarný, prezident AICA SK (Bratislava, 2018-07-03)

#66

Podpisujem lebo realne vidim pokles zaujmu verejnosti o galeriu

Maroš Hurta (Martin, 2018-07-03)

#72

Tomašikova

Zuzana Tomašikova (Martin, 2018-07-03)

#80

Je nesmierne dôležité aby na takýchto postoch boli umiestňovaný odborníci v oblasti umenia,aby bol zabezpečený kvalitný program širokej verejnosti s pomocou odborných spolupracovníkov a tým aj budúcnosť Turčianskej galérie a jej umeleckých fondov.

Zora Lednárová (Berlín, 2018-07-04)

#92

Podpisujem na základe informácii o dianí v tejto kultúrnej inštitúcii hlavne čo sa týka prístupu pani riaditeľky k bývalým zamestnancom Turčianskej galérie.

Jaroslav Fašianok (Martin, 2018-07-04)

#95

Podpisujem a súhlasím. Riaditeľka nemá ani základné predpoklady na túto funkciu. Má osobnostný problém. Od jej nástupu do galérie vyhodila, alebo donútila k odchodu viac ako 10 zamestnancov. Pre ňu história, skúsenosti, tradície nič neznamenajú.

Jarmila Valkovská (Martin, 2018-07-04)

#99

Preboha,obsadte uz konecne tuto poziciu kvalitnym odbornikom.

dagmar šabova (martin, 2018-07-04)

#109

Marek Kokoška

Marek Kokoška (Martin, 2018-07-05)

#115

Podpisujem túto petíciu, lebo som externe spolupracovala s galériou a uvedomujem si tieto zmeny po odchode predošlého riaditela galérie rovnako, ako interní zamestanci.Som určite za nastavenie nových podmienok pri výbere vedúcich pracovníkov kultúrnych inštitúcii, ktoré zamestnanci uvádzajú.

Erika Benická (Liptovský Mikuláš, 2018-07-05)

#116

Podpisujem, lebo nekompetentnosť riadiacich pracovníkov v kultúre už sposobila vážne škody priamo v inštitúciách kultúry, ako aj v spoločensklm statuse a vážnosti jej predstaviteľov. Kultúra nesmie byť skladom “našich ľudí” a politických nominantov. Terajšia županka presadzovala odbornosť vo svojej kampani, tak verím, že bude konať, ako sľúbila. To isté treba požadovať v Slovenskej národnej knižnici v Martine, ktorá vďaka nekompetentnosti “manažmentu” dosiahla úroveň odbornej a spoločenskej bezvýznamnosti...

Dušan Katuščák, univ. prof. (Jazernica 134, 2018-07-05)

#123

...pre dôvody presne popísané vo výzve, L.Z.

Lívia Zvedelová (Martin, 2018-07-06)

#125

lebo obsadzovanie postov v slovenských kultúrnych inštitúciách nekvalifikovanými a nekompetentnými kamarátmi politikov ma vážne znepokojuje

Slavomíra Jesenská - Körnerová (Viedeň, 2018-07-06)

#128

pre neprofesionálne riadenie galérie

miroslav nicz (nitra, 2018-07-06)

#140

...nuž, ako sa ukazuje na viacerych príkladoch v našom kraji, na riadenie inštitúcie tohto druhu len “šikovný manager” nestačí.

Jana Piecková (Žilina, 2018-07-08)

#142

Múzeum Janka Kráľa. Bohužiaľ, podobná situácia je v mnohých ďalších kultúrnych inštitúciách. Preto súhlasím...

Miroslav Nemec (Dúbrava, 2018-07-09)

#143

Lebo je to clovek ktory nema s kulturou nic spolocne ( pravdepodobne jej robi dobre vozit sa na podriadenych

martin gregor (martin, 2018-07-09)

#144

Znalost a kompetencia umenia na tomto poste je zakladnym vzdelanostnym predpokladom.

MMag.art.Gabriela Medvedova (Vieden, 2018-07-09)

#149

Podpisujem lebo súhlasím so znením petície

Helena Markusková (Nové Zámky, 2018-07-09)

#153

Podpisujem

Frederika Kucejová (Modrý Kameň, 2018-07-09)

#157

Súhlasím s obsahom petície.

Marta Tormová (Martin, 2018-07-09)

#164

Súhlasím

Ján Petráško (Veľký Čepčín, 2018-07-10)

#167

Múdrosť, vzdelanie, pokora, kompetentnosť, súčinnosť - minimálne atribúty pre takúto pozíciu

Ján Cíger (Martin, Slovakia, 2018-07-10)

#168

Nakoľko sa úplne stotožňujem s hore uvedenými bodmi. Riaditeľka nemôže zastávať funkciu s absenciou požadovaných vedomostí a praktických skúseností v oblasti výtvarného umenia.

Daniela Šiandorová (Pezinok, 2018-07-10)

#169

Ako bývalý zástupca zamestnancov Turčianskej galérie sa plne stotožňujem z výzvou z dôvodu úplnej absencie riadiacich, odborných a ľudských predpokladov pre takúto funkciu.

Jaroslav Torma (Martin, 2018-07-11)

#172

Pretoze na tej pozicii jednoducho nema co byt z horeuvedenych dovodov.

Michal Repáč (Lednické Rovne, 2018-07-11)

#176

Podpisujem, lebo súhlasim so všetkými bodmi uvedeními v odstavci 1 - odvolanie riaditelky z dovodov

Jakub Kravec (Smižany, 2018-07-11)

#177

lebo plne súhlasím s textom petície

Michal Mužila (Martin, 2018-07-11)

#185

Od blízkeho človeka, ktorý tam pracoval mám priame informácie o spravovaní a atmosfére v galérii.Počul som o neodbornom zasahovaní do chodu inštitúcie.

Jozef Závacký (Martin, 2018-07-12)

#197

Nekompetentný ľudia, nepatria na odborné pozície.

Martin Krištof (Žilina, 2018-07-14)

#198

...nemam dovod neverit uvedenym informaciam a dovodom odvolania....

Beáta Rizmanová (Martin, 2018-07-16)