HROMADNÁ PRIPOMIENKA K NÁVRHU VZN BRATISLAVY O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL A ŠTATÚTE MESTA

My občania Bratislavy, ŽIADAME p. primátora a mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy,  aby ZAPRACOVALI  do predloženého návrhu VZN a Štatútu mesta tieto pripomienky, ALEBO sa vrátili k už schválenej parkovacej politike v teraz platnom VZN  o  dočasnom  parkovaní a k nej schválili už len zmenu Štatútu pripravenú v roku 2018 bez možnosti  prevádzkovať  parkovací  systém  na  základe koncesných zmlúv nie mestskými spoločnosťami. 

ŽIADAME  pred  schválením  predloženého VZN aj Štatútu na základe týchto PRIPOMIENOK mestských častí - miestnych zastupiteľstiev i občanov z verejných diskusií  tieto zapracovať a predložiť ich v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkova-nie a prerokovanie miestnym zastupiteľstvám a na verejnú diskusiu v septembri 2019 či neskôr :

 - zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie pasportizácie parkovacích miest a analýzy   dopadu zavedenia parkovacej politiky ( s presným počtom parkovacích     miest v mestských častiach s vyčíslením koľko ich ubudne vyznačením v súlade s     dopravnými predpismi),

- zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy príjmov z rezidenčných a   abonentských  kariet, hodinového parkovania a zverejnením metodiky, ktorá bola   použitá na vypracovanie   návrhu rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za   parkovanie,

- požadujeme , aby všetky karty "Rezident 1, 2, 3," boli rovnako spoplatnené a stáli rovnako 50 Eur, čím sa vyhneme sporom v domácnostiach a žiadame aj aby všetky tieto karty mali  rovnaké výhody  

- požadujeme novú „Rodinnú parkovaciu kartu“, ktorá by bola vydaná:
- Len pre jedno auto v domácnosti so splnením podmienok parkovacej politiky
- Pre rodinu s deťmi do 12 rokov
- Obsahovala by predĺženie časového limitu možnosti parkovania v iných zónach z 2 hodín na 6-8 hodín za deň

- požadujeme v Štatúte dať možnosť mestským častiam Bratislavy uznesením miestneho zastupiteľstva pristúpiť a odstúpiť od celomestskej parkovacej politiky Bratislavy s 1 ročnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom po dni platnosti uznesenia miestneho zastupiteľstva o odstúpení z parkovacej politiky

- požadujeme pre druhy Parkovacích kariet „Rezident 1, 2, 3,  a  BONUS“, že nebudú musieť platiť na územiach zón počas obdobia najviac dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

- požadujeme, aby Parkovacím kartám „Rezident 1, 2, 3, a BONUS “ bolo  umožňené do 31. 12. 2022 bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je priradená, na parkovacích miestach v iných zónach s tarifným pásmom A, B, C a D kumulatívne v rozsahu 8 hodín denne.

- požadujeme , aby do času zapojenia sa do systému dočasného parkovania na území hlavného mesta, prevádzkovala parkovacie miesta na úsekoch miestnych komunikácií I. - IV. triedy určených v tomto nariadení príslušná mestská časť.“.

- požadujeme, aby nariadenie obsahovalo ustanovenia, ako sa zabezpečí funkčnosť parkovacej politiky aj počas dočasného výpadku informačného systému a ako bude potvrdená platba za lístok v prípade výpadku.

 - požadujeme, aby najneskôr na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na ktoré bude predložené na schválenie toto nariadenie, bola predložená na schválenie uvedenému zastupiteľstvu aj „Štúdia možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave“, v ktorej bude jednoznačne uvedené, ktoré záchytné parkoviská a parkovacie domy v mestských častiach a v akom termíne plánuje hlavné mesto SR Bratislava vybudovať, „Koncepcia podpory hlavného mesta SR Bratislavy výstavby garážových domov v Bratislave“ a zoznam opatrení týkajúcich sa zapojenia MHD do parkovacej politiky (napr. zľavy pre vodičov motorových vozidiel, zľavnené električenky, prednostné autobusové pruhy a pod.) a požadujeme,  vyvinúť tlak na Ministerstvo Dopravy a výstavby SR a ŽSR pri projektovaní a výstavbe dopravného srdca mesta - železničnej stanici Filiálka na Trnavskom mýte kam vlakmi možu prísť ľudia z SC, PK, MA, TT, TN, NR a ale aj Rače a Vajnor, Vrakune, Ružinova, Dúbravky, Lamača, Petržalky  a prestúpiť dalej  na MHD

- požadujeme, aby sa použitie finančných prostriedkov získaných z parkovacj politiky z fondu mobility pravidelne (minimálne raz ročne do 31.03. nasledujúceho roku) zverejňovalo v podrobnom rozpise-vyúčtovaní nielen mestom, ale aj mestskými časťami.

- požadujeme , aby sa príjmy - výnosy z úhrad z hodinového parkovania teda z ostatných výnosov parkovného, delili 70% pre mesto a 30%  pre mestské časti a nie ako je navrhované  85:15


Ing. Ján MRVA a Mgr. Ivan LUČANIČ, občianski aktivisti - Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Ján MRVA a Mgr. Ivan LUČANIČ, občianski aktivisti - Bratislava na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

kysytään!-- Large modal -->