ZACHRÁŇME PÔVODNÉ DRUHY RÝB

                My, občania Slovenskej republiky, uvedomujúc si svoju zodpovednosť pri ochrane   nášho prírodného  bohatstva  podľa  Ústavy SR,  chceme poukázať na alarmujúci stav rybích spoločenstiev v našich vodách!   Tento negatívny stav je vo výraznej miere spôsobený hlavne nadmerným predačným tlakom rybožravých predátorov na pôvodné rybie spoločenstvá.

         Pre účinnú ochranu populácií pôvodných druhov rýb v slovenských vodných tokoch je mimoriadne dôležité regulovať početnosť kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na celom území Slovenskej republiky.

     Preto týmto žiadame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby opätovne  povolilo  výnimku   na  rušenie   a  úmyselné  usmrcovanie (odstrel) kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na všetkých vodných tokoch Slovenskej republiky s výnimkou tých, ktoré sú zaradené do 5 stupňa ochrany prírody. Len takáto výnimka umožní záchranu ohrozených rybích populácií a dovolí vyváženie narušeného ekosystému vodných tokov.

 Kormorány_-_skuska_2021_2.jpg

    V priebehu posledných dvoch desaťročí sledujeme enormný predačný tlak populácie kormorána veľkého, ktorý existenčne ohrozuje stavy našich pôvodných rýb, najmä pstruha potočného, podustvy severnej, mreny severnej, jalca hlavatého a úplne zdecimoval populáciu lipňa tymianového.

      Tlaku zimujúcich kormoránov sa v našich podmienkach pôvodné druhy rýb nedokážu prispôsobiť! Populácia migrujúcich kormoránov veľkých má znaky invázneho charakteru, čoho výsledkom je degradácia mnohých rybích spoločenstiev vedúca k ich úplnému zániku.

         Cieľom udelenia výnimky na plašenie a odstrel kormoránov veľkých má byť zabezpečenie priaznivého stavu všetkých populácií pôvodných druhov rýb v našich vodných tokoch.

Chráňme si dedičstvo našich predkov!

 

Petícia je adresovaná Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Členovia petičného výboru:

Ing. Michal Blumenstein, SNP 7051/28, 034 03, RUŽOMBEROK – poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci            

Milan Popovič, Na Hlinách 58, 917 01, TRNAVA

Mgr. Pavol Kadlec, Zábreh 1518/37, 020 01 PÚCHOV

Jakub Hulvan, Dolný Lopašov 290, 922 04 DOLNÝ LOPAŠOV

Ing. Marcel Kubo, Okružná 7/A, 921 01 PIEŠŤANY

Richard Hatala Dubník 1554/51, 093 01, VRANOV NAD TOPĽOU

Ing. Peter Kucbel, Na križovatkách 31/A, 821 04, BRATISLAVA


Člen petičného výboru: Ing. Michal Blumenstein, SNP 7051/28, 034 03, RUŽOMBEROK – poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Člen petičného výboru: Ing. Michal Blumenstein, SNP 7051/28, 034 03, RUŽOMBEROK – poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...