Petícia za rekonštrukciu budovy materskej školy

Žiadame starostku obce Bzince pod Javorinou, aby realizovala rekonštrukciu budovy materskej školy v rozsahu:

- zateplenie a hydroizolácia striech všetkých častí MŠ – starej, novej aj spojovacej chodby

- výmena okien vo všetkých troch triedach

- výmena vstupných dverí do novej časti.

 

Žiadame starostku nečakať na výsledok hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s názvom projektu

 

Materská škola- „Hospodársky pavilón“-Zmena stavby na nový účel „učebný pavilón“,

 

ktorý obec podala dňa 21.7.2017 do 3. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, nakoľko obec žiada príspevok iba 10 388,35€ pri celkovej hodnote projektu 207 766,95€. Navyše zostatok alokácie výzvy už do druhého kola bol rovný 0€.

 

Žiadame rekonštrukciu realizovať z prostriedkov obce v zmysle rozpočtu obce a v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré rozhodlo uznesením č. 42/2017 z dňa 28.6.2017:

2017-07-28_rezervny_fond1.png

a ktoré rozhodlo uznesením z dňa 4.10.2017 o zmene rozpočtu obce navýšením položky “Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou” o 23 067,00€.

 

Žiadame zákazku na výmenu okien začať realizovať okamžite, vybrať dodávateľa a objednať výmenu.

 

Žiadame zákazku na výmenu vstupných dverí začať realizovať okamžite, vybrať dodávateľa a objednať výmenu.

 

Žiadame okamžite podniknúť kroky k oprave striech v najskoršom technicky možnom termíne.

 

 

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy:

Michal Klempa, Bzince pod Javorinou 580, 916 11 Bzince pod Javorinou, +421905618914, michal.klempa@gmail.com


Michal Klempa, Bzince pod Javorinou 580, 916 11 Bzince pod Javorinou, +421905618914, michal.klempa@g    Kontaktujte autora petície

Facebook