Ste za predčasné voľby

Prvá možnosť pre rozpustenie Národnej rady, a teda aj pre predčasné parlamentné voľby, súvisí (1) s vymenúvaním vlády a schvaľovaním jej programového vyhlásenia. Prezident totiž môže Národnú radu rozpustiť v prípade, pokiaľ NR SR počas šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschválila jej programové vyhlásenie. Druhá možnosť rozpustenia a následne i konania predčasných volieb prichádza do úvahy v prípade, ak sa (2) NR SR do troch mesiacoch neuzniesla o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery. Tretia možnosť rozpustenia sa týka situácie, ak (3) NR SR nebola spôsobilá sa uznášať dlhšie ako tri mesiace, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v rámci tejto lehoty opakovane zvolávaná na schôdzu. Za neschopnosť uznášať sa je pritom potrebné rozumieť to, že počas troch mesiacov nebude na zvolanej schôdzi prítomný minimálny potrebný počet poslancov na to, aby sa NR SR mohla uznášať, teda na to, aby mohla pracovať. Národná rada je schopná uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov, teda najmenej 76 poslancov.[7] Štvrtá Ústavou predpokladaná možnosť rozpustenia NR SR nastáva v prípade, ak (4) bolo zasadnutie Národnej rady prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje Ústava. Zasadnutie je v zmysle Ústavy možné prerušiť najviac na štyri mesiace v roku.[8]

Aj piata možnosť pre vyhlásenie a konanie predčasných volieb súvisí s prezidentskou právomocou rozpustiť NR SR. V porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi možnosťami však nepôjde o fakultatívne rozpustenie Národnej rady, teda možnosť ju rozpustiť, ale o obligatórne rozpustenie, čiže o povinnosť prezidenta rozpustiť Národnú radu. Povinnosť rozpustiť NR SR nastane v prípade, pokiaľ (5) sa konalo ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, vyhlásené na základe uznesenia NR SR, no prezident v ňom odvolaný nebol. Dôsledkom neodvolania prezidenta je jeho povinnosť Národnú radu rozpustiť.[9] V tomto prípade Ústava dokonca súčasne výslovne upravuje, že nové parlamentné voľby má predseda NR SR vyhlásiť do siedmich dní od rozpustenia Národnej rady.

Rozpustenie Národnej rady však nie je jediným prípadom, kedy právny poriadok predpokladá vyhlásenie a konanie predčasných parlamentných volieb. Je tu totiž ešte jedna právom predpokladaná možnosť. Táto, celkovo šiesta možnosť, sa však netýka celého štvorročného volebného obdobia. Naopak, táto možnosť prichádza do úvahy v relatívne krátkom čase po tom, ako sa konali predchádzajúce voľby do NR SR. Predčasné voľby do NR SR môžu byť totiž vyhlásené aj (6) v dôsledku vyhlásenia predchádzajúcich volieb za neplatné. Voľby do Národnej rady môže vyhlásiť za neplatné jedine Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „Ústavný súd“), a to ako dôsledok konania o sťažnosti namietajúcej neústavnosť alebo nezákonnosť volieb. Ústavným základom pre túto možnosť je ustanovenie čl. 129 ods. 2 Ústavy. Podrobnosti o konaní, ako aj o dôsledkoch takéhoto konania obsahuje zákonná úprava, a to jednak zákon o ústavnom súde,[10] ako aj tzv. volebný kódex.[11]

Pokiaľ ide o dôvody vyhlásenia volieb do NR SR za neplatné, a teda aj dôvody, ktoré budú smerovať k predčasným voľbám, je potrebné uviesť, že tieto nie sú v žiadnom právnom predpise výslovne uvedené. Dalo by sa konštatovať, vychádzajú z čl. 129 ods. 2 Ústavy, že takýmto dôvodom by malo byť zistenie porušenia ústavy alebo zákona, a to v rámci volebného procesu. Z ustálenej judikatúry Ústavného súdu však vyplýva, že nie každé porušenie ústavy alebo zákona musí (a môže) viesť k vyhláseniu volieb za neplatné. Musia byť pre to splnené tri základné podmienky.[12] Ústavný súd musí identifikovať porušenie Ústavy alebo porušenie zákona; medzi porušením Ústavy (zákona) na jednej strane a výsledkom volieb musí existovať priama súvislosť a, po tretie, zistené porušenie musí mať určitú intenzitu. Musí ísť o tak závažné porušenie, prípadne opakované porušenie, ktoré odôvodňuje záver, že keby k takémuto porušeniu nebolo prišlo, výsledky volieb by pravdepodobne boli iné. Ak Ústavný súd v konaní o sťažnosti namietajúcej neústavnosť alebo nezákonnosť bude považovať za splnené všetky tri uvedené podmienky, bude daný dôvod na vyhlásenie volieb za neplatné. Dôsledky vyhlásenia volieb do NR SR za neplatné Ústavným súdom upravuje volebný kódex. Ak Ústavný súd vyhlási voľby za neplatné, vzniká predsedovi Národnej rady povinnosť vyhlásiť (predčasné) voľby do NR SR, a to do 30 dní odo dňa doručenia nálezu Ústavného súdu Národnej rade.[13] Takýto nález by sa mal doručiť neodkladne.[14]

Na záver stručného prehľadu ústavných možností konania predčasných volieb do NR SR sa žiada dodať, že žiadna z uvedených šiestich situácií nikdy počas doterajšej existencie Slovenskej republiky (alebo platnosti jej Ústavy) zatiaľ nenastala. Ak sa teda chceme oboznámiť s možnosťou, ktorá bola pri troch doterajších predčasných parlamentných voľbách využitá, musíme sa presunúť do prinajmenšom takpovediac „šedej zóny“ slovenského ústavného práva.

 

Táto petícia sa neviaže na ideológiu 

Druhý dôvod predčasných parlamentncýh volieb je takýto 

Parlament so 150 poslancami
 • OĽaNO 53
 • SMER-SD 39
 • SME RODINA 17
 • ĽSNS 16
 • SaS 13
 • ZA ĽUDÍ 12
Parlament so 151 poslancami
 • OĽaNO 53
 • SMER-SD 39
 • SME RODINA 17
 • ĽSNS 17
 • SaS 13
 • ZA ĽUDÍ 12

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Adam Husár na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...