Petícia  za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa

IMG_20171122_182607.jpgMy, rodičia a priatelia Centra nadania n.o. a školy a gymnázia, ktorých je zriaďovateľom, 
vyjadrujeme podporu Centru nadania n.o. a žiadame Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves o schválenie žiadosti o prenájom priestorov školy na Majerníkovej 60, 84105 Bratislava, ktoré sú predmetom dosiaľ platnej zmluvy, resp. ktoré má Centrum nadania, n.o. v užívaní
z dôvodov hodných osobitného zreteľa (podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb.) za nasledovných základných podmienok:

- za nájomné 1€/ročne 
plus skutočné náklady spojené s prevádzkou prenajímaných priestorov (energie,  údržba, opravy) plus primeraná finančná účasť na rekonštrukcii priestorov na  základe dohody v rámci týchto princípov:

1.  adresnosť a transparentnosť nákladov a zúčtovanie jednotlivých vynaložených nákladov
2.  rovnosť všetkých užívateľov priestorov v príspevku na správu budovy (energie,  rekonštrukcie, spoločné priestory...)
3.  primeranosť nákladov spojených s rekonštrukciou: podielová platba, ktorá je  rozložená na predpokladanú dobu trvania úžitku z rekonštrukcie  
- dlhodobý nájom (minimálne 20 rokov)
ktoré Centrum nadania n.o. navrhuje upraviť v rámci zmluvy o prenájme (1€/ročne) a zmluvy o poskytnutí správcovských služieb.


Účelom takejto zmluvnej úpravy je požiadavka, aby finančné prostriedky, ktoré Mestská časť dostáva na základe prenájmu priestorov školskej budovy boli adresne a transparentne použité na správu, údržbu a investície do tejto budovy.


Centrum nadania n.o. aj starostka Mestskej časti Karlova Ves za prenajímateľa zhodne deklarovali svoj záujem pokračovať v nájme, a Centrum nadania n.o. má záujem ďalej za priestory platiť, žiadame teda Miestne zastupiteľstvo a úrad, aby schválili zmluvu, ktorá umožní investovať finančné prostriedky získané z nájmu do chátrajúcej budovy za vyššie uvedených princípov.


Centrum nadania, n.o. je  NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU, ktorá SVOJOU ČINNOSŤOU NEVYTVÁRA ZISK. Centrum nadania n.o. v súčasnosti vzdeláva 240 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a poskytuje tak SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME


O priestory v nájme sa riadne stará, zveľaďuje ich v rámci možností existujúcej zmluvy a riadne platí všetky svoje záväzky už 10 rokov. Dlhodobý nájom a podieľanie sa na investíciách umožní stabilné fungovanie škole a gymnáziu a rekonštrukciu verejnej budovy, ktorá je nevyhnutná. 


Zároveň žiadame poslancov miestneho zastupiteľstva o účasť na konštruktívne vedenej verejnej diskusii s vedením Centra nadania, n.o., členmi Rady školy a rodičmi o dôvodoch tejto žiadosti a súčasnej situácii, ktorá sa bude konať 30. novembra 2017 o 18,00 v priestoroch školy na Majerníkovej 60.


Mgr. Zuzana Ižová, Kresánkova 14, 84105 Bratislava, organizátor a zástupca petície
Bratislava, 17. november 2017


Zuzana Ižová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Zuzana Ižová vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook