Petícia za pôdu ako národné bohatstvo v Ústave SR

Vyhlásenie celoslovenského zhromaždenia Gazdovskej obrody – spoločenstva
prírodných pôdohospodárov a ďalších hospodársky uvedomelých občanov zo
dňa 12.3.2017 v Majcichove k novelizácii ústavy Slovenskej republiky

Keďže v týchto dňoch Národná rada SR rokuje o novelizácii Ústavy
Slovenskej republiky, predkladáme k tomuto hromadnú pripomienku.

Žiadame, aby NR SR novelizovala ústavu tak, aby pôda bola ústavne
zakotvená ako národné bohatstvo Slovenskej republiky.

Podporujeme návrh priložený v prílohe, podaný na ministerstve
pôdohospodárstva SR Agrárnou stranou dňa 12.12.2016, ktorý celostne rieši
národné bohatstvo a kultúrne dedičstvo. Pretože návrh, ktorý je v NR v
druhom čítaní, nerieši túto vec dostatočným spôsobom tak, aby občania
Slovenskej republiky mohli slobodne hospodáriť a to aj v budúcnosti.

Za o.z. Rodný kruh a iniciatívu Gazdovská obroda      Miro Žiarislav
Švický

Za o.z. Ekotrend Slovakia - Zväz ekologického hospodárstva Zuzana Homolová

V Majcichove 12. 3. 2017
Výňatok z návrhovaného textu v rámci novely čl. 4 Ústavy SR:

Ústavy SR

Čl. 4
(1)    Národné a kultúrne bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
(2)    Národným bohatstvom je predovšetkým nerastné bohatstvo, pôda, lesy,
jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže.


Celý text návrhu znenia novely čl. 4 a čl. 40 Ústavy SR a s tým,
súvisiacich noviel právnych predpisov ohľadom národného bohatstva, vrátane
ochrany zdravia a života občanov SR:
 

Navrhovaný text v rámci novely čl. 4 Ústavy SR

Čl. 4

(1)   Národné a kultúrne bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(2)   Národným bohatstvom je predovšetkým nerastné bohatstvo, pôda, lesy, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje,  vodné toky a  nádrže.

(3)   Kultúrnym bohatstvom sú predovšetkým

a) štátne symboly Slovenskej republiky; štátny znak ,štátna vlajka, štátna pečať
     a štátna hymna,

b) národné kultúrne dedičstvo a pamiatky,

c) výrobná zručnosť

d) vedecko-technické skúsenosti.

(4)   Národné bohatstvo a kultúrne hodnoty sú spoločným dedičstvom národa, ktorých ochrana a udržiavanie pre budúce generácie je povinnosťou tak štátu ako i povinnosťou každého z občanov Slovenskej republiky.

(5)   Podrobnosti o vlastníctve a používaní národného  a kultúrneho  bohatstva ustanoví zákon

 
Navrhovaný text v rámci novely čl. 40 Ústavy SR:

Čl. 40

Každý má právo na ochranu  fyzického i duševného zdravia.

(1)   Súčasťou tohto práva je aj ochrana pred

a)      dovozom, pestovaním, výrobou a predajom geneticky modifikovaných produktov,

b)     dovozom a predajom výrobkov, produktov ohrozujúcich zdravie a život občanov,

c)       nadmieru škodlivým ovzduším.

(2)   Podrobnosti o ochrane fyzického a duševného zdravia ustanoví zákon.

                                            

 

 

 

                                   

                                                                               

Za o.z. Rodný kruh a iniciatívu Gazdovská obroda Miroslav Švický    Kontaktujte autora petície


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook