Petícia proti zdražovaniu športovísk v Nitre

Vyjadrujeme nesúhlas so zdražovaním športovísk v Nitre podľa návrhu "Návrh dodatku č. 13 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov. Tento návrh bude prerokovaný na mestskom zastupiteľstve dňa 30.5.2019. So zmenou súhlasí aj Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie a tiež Mestská rada v Nitre.

Schválením materiálu zdražie prenájom telocviční pri ZŠ v Nitre, vonkajších športových plôch, mestská hala, mestský kupeľ, kúpalisko a tenisové kurty na Chrenovej.

Mesto Nitra dotuje vrcholový šport, cirkevné aj súkromné školy. Mesto má občanov podporovať k športovým aktivitám, nie zarábať na nich.

Športoviská v Nitre sú v zlom stave a preto je ich zdraženie neadekvátne a tento krok považujem za nesprávny.

Viac informácií: http://www.nitralive.sk/spravy/kam-kracas-nitra/65921-zdrazie-kupalisko-mestsky-kupel-telocvicne

Stanovisko radnice: http://www.nitralive.sk/spravy/kam-kracas-nitra/65923-vyjadrenie-radnice-k-zdrazovaniu-sportovisk


Nitralive, Michal Šimonek    Kontaktujte autora petície

Facebook