Petícia proti výstavbe "spaľovne" v obci Drienov

My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne a samosprávne orgány o vyjadrenie nesúhlasného stanoviska k zámeru vybudovania spaľovne odpadov, ktorá sa skrýva pod názvom "Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - Drienov" (ďalej len "zámer") spoločnosti SLOR, s.r.o., Bajzova 1, 821 08 Bratislava (ďalej len "navrhovateľ"), ktorý navrhuje prevádzku v blízkosti mnohých obcí v povodí rieky Torysy. 

Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s týmto zámerom a majú za to, že jeho realizácia by : 

1. mala negatívny dopad na zdravie obyvateľstva a stav životného prostredia, 

2. mala negatívny dopad na množstvo škodlivých emisií v ovzduší s dosahom na širšie okolie, 

3. mala negatívny dopad na dopravné zaťaženie cestných komunikácií a ich stav, spojený so zvýšením hlučnosti, prašnosti a vibrácií,

4. v prípade havárie priamo ohrozila spodné vody, povodie rieky Torysa a bezpečnosť obyvateľov obce Drienov, ako aj okolitých obcí,

5. bola v rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja, ďalšími strategickými dokumentmi a legislatívou EÚ a SR, ktorých ciele vyžadujú výrazné zvyšovanie primárnej separácie a materiálového zhodnocovania odpadov,

6. s plánovanou kapacitou bola predimenzovaná vzhľadom na súčasnú produkciu komunálnych odpadov v Prešovskom kraji (k r. 2014 : 45 586 ton) a záväzok členských štátov EÚ vyplývajúci zo Smernice EP a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc v znení Smernice EP a Rady 2018/851, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade,

7. mala negatívne ekonomické dôsledky vzhľadom na vysoké náklady na výstavbu a prevádzku zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, ktoré technologicky patrí medzi najdrahšie zariadenia v odpadovom hospodárstve, čo sa následne premieta aj v ich cenách za zneškodnenie odpadu,

8. bola neefektívna vzhľadom na jej lokalizáciu, keďže zariadenie rovnakého typu sa nachádza cca. 30 km od obce Drienov v Košickom kraji a v súčasnosti je jeho kapacita využitá len na 60 - 70 %,

9. poškodila biotopy územia Európskeho významu - Národnej prírodnej rezervácie Gýmešský jarok, ktoré sa nachádza v blízkosti navrhovanej spaľovne.

 

Petičný výbor:

1. JUDr. Michaela Sopková, Žižkova 35A, 082 04 Drienov (osoba oprávnená rokovať s orgánmi verejnej moci)

2. Mgr. Anna Bezegová, Májová 28, 082 04 Drienov

3. Peter Bezeg, Májová 28, 082 04 Drienov


Michaela Sopková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Michaela Sopková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook