Petícia proti zámeru Mesta Košice k prenájmu nehnuteľnosti - pozemkov registra C KN parc. č. 3246/4, parc. č. 3246/5 a časť parc. č. 3246/1 k.ú. Južné Mesto pre Arcidiecéznu charitu Košice na výstavbu

Petícia proti zámeru Mesta Košice k prenájmu nehnuteľnosti - pozemkov registra C KN parc. č. 3246/4, parc. č. 3246/5 a časť parc. č. 3246/1 k.ú. Južné Mesto pre Arcidiecéznu charitu Košice na výstavbu Charitného domu.

Petičný výbor predkladá obyvateľom MČ Košice-Juh v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, túto petíciu : My, dolu podpísaní občania MČ Košice-Juh sa pripájame k iniciatíve petičného výboru proti zámeru Mesta Košice k prenájmu nehnuteľnosti - pozemkov registra C KN, parc. č. 3246/4 o výmere 211 m2, parc. č. 3246/5 o výmere 222 m2 a časť parc. č. 3246/1 o výmere 1067 m2 k.ú. Južné Mesto pre Arcidiecéznu charitu Košice, IČO : 35514027, so sídlom Bočná 2, 040 01 Košice na výstavbu Charitného domu na riešenie bývania ľudí bez domova. Podpisom tak vyjadrujeme nesúhlas s výstavbou Charitného domu na Jarmočnej ulici.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov popdisom petičného hárku vyjadrujem svoj súhlas so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov petičnému výboru za účelom podania tejto petície.

Petičný výbor :


Ing. Stanislav Tkáč - predseda, Rastislavova 38, 040 01 Košice-Juh
Ing. Erich Blanár -člen, Oštepová 7, 040 01 Košice-Juh,
PhDr.Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH- člen, Južná trieda 15, 040 01 Košice-Juh,
Ing. Ladislav Breicha - člen, Palárikova 11, 040 01 Košice-Juh
Ing. Juraj Tobák - člen, Rastislavova 26, 040 01 Košice-Juh
Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: Ing. Juraj Tobák, Rastislavova 26, 040 01 Košice-Juh, +421 907460489, juraj.tobak at gmail.com,


Ing. Stanislav Tkáč - predseda, Rastislavova 38, 040 01 Košice-Juh, PhDr.Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA    Kontaktujte autora petície

Facebook