Petícia proti realizácii stavby „Rezidenčné bývanie Nová Dedinka” na pozemku parcely č. 642/3, 118/30 katastrálne územie a za zachovanie kvality života dotknutých obyvateľov.

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s realizáciou stavby „Rezidenčné bývanie Nová Dedinka” v zmysle projektovej dokumentácie ( 3 dvojposchodové dvojdomy - 6 bytových jednotiek ) na pozemku parcely č. 642/3, 118/30 katastrálne územie Nová Dedinka, nakoľko stavba napĺňa skôr účel výstavby bytového domu ako samostatných rodinných domov tak, ako určuje v danej lokalite územný plán obce, o čom svedčia viaceré charakteristiky projektu. Týmto sa naruší aktuálny estetický ráz okolitej zástavby, budú negatívne ovplyvnené životné podmienky a kvalita bývania obyvateľov susedných pozemkov a to najmä výškou stavby, blízkosťou k hraničiacim pozemkom a z toho vyplývajúce zníženie presvetlenia, narušením súkromia obyvateľov okolitých rodinných domov, zvýšeným dopravným ruchom, hlukom a prašnosťou, zvýšenou záťažou príjazdovej cesty (Agátová), ktorá je už aj tak v nevyhovujúcom stave, zvýšenou hustotou osídlenia a tým aj zhoršením dodávky vody a elektrickej energie. Zníži sa hodnota okolitých jednopodlažných rodinných domov. 

Cieľom petície je aj poukázať na: a) dôležitosť súhlasu dotknutých občanov pri realizácii developerskej stavby v takomto rozsahu, pretože na rozdiel od developera občania obce majú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce a majú právo požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,b) dostatočnú informovanosť o realizácii takejto stavby všetkých obyvateľov obce,c) právo starostky obce brať do úvahy verejný záujem pri rozhodovaní v tomto územnom konaní.Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody žiadame pani starostku obce Nová Dedinka a oddelenie stavebného poriadku, aby bola obmedzená podlažnosť stavby na 1 nadzemné podlažie, čím by došlo k zachovaniu súkromia, zachovaniu presvetlenia najbližšich existujúcich stavieb rodinných domov a rovnako aj k zníženiu počtu bytových jednotiek a teda zníženiu dopravného ruchu, hluku na príjazdovej ceste, zachovaniu hodnoty okolitých rodinných domov. Žiadame tiež prehodnotiť regulatívy územného plánu a hlavne špecifikovať využitie územia a zastavovací plán aby sa zachoval estetický ráz a funkčnosť danej lokality. 


Radka Greschnerová, Oliver Greschner, Iveta Komendová, Lukáš Komenda , Eva Lipovská, Peter Lipovský, Mária Grešová, Tomáš Greš, Barbora Takácsová Tamás Takács,    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Radka Greschnerová, Oliver Greschner, Iveta Komendová, Lukáš Komenda , Eva Lipovská, Peter Lipovský, Mária Grešová, Tomáš Greš, Barbora Takácsová Tamás Takács, na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...