Petícia za schválenie uznesenia k správe Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019“.

Petičný výbor predkladá v zmysle článku 27 ods. I Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v platnom znení túto petíciu:

My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš, adresujeme poslancom
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši petíciu, ktorou žiadame, aby poslanci na
najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019 v celkovom objeme 2 097 663,87 eur spôsobom ročného splácania po dobu 10 rokov, formou verejného obstarávania zhotoviteľa. Konečná cena diela bude výsledkom verejného obstarávania.

Zoznam ulíc na opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na rok 2019
financované formou ročného splácania po dobu 10 rokov:

1.Rekonštrukcia a modernizácia odstavné plochy ul. Jilemnického pri BD 870 a 871
2. Rekonštrukcia a modernizácia — ul. P.P. Zgútha Vrbického
3. Chodník križovatka Jánošík privádzač (chodník 11/584 pozdĺž cyklochodníka)
4. Obnova parkoviska a chodníkov Vrbická 1894
5. Chodník pri ceste III. Triedy ( III/2335) Podbreziny
6. Chodník 1118 II. Etapa + VO
7. Chodníky — Pod dielom, Liptovská Ondrašová
8. Regenerácia (výstavba nových parkovacích miest) sídliska Podbreziny — ul. Hradišská
9. Rekonštrukcia a modernizácia odstavné plochy Borbisova
10. Rekonštrukcia a modernizácia — Park pred KD Iľanovo
11. Odstavné plochy ul. Vrlíkova BDI 884/68
12. Rekonštrukcia a modernizácia — ul. Majerská II. etapa

Petičný výbor:
1. Ing. Ján Blcháč, PhD., Borbisova 654/37, Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, prcdseda
2. Ing. Matej Géci, Kuzmányho 1255/35, Liptovský Mikuláš - Staré mesto, čten
3. MUDr. Andrea Žideková, Vrlíkova 1884/68, Liptovský Mikuláš -Vrbica - Nábrežie, člen
4. MUDr. Marta Voštináková, Vrlíkova 1884/68, Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, člen
5. Mgr. Miroslav Neset, Vrlíkova 1884/69, Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, člen
6. Michal Paška, Jefremovská 614/4, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, člen
7. Ing. Rudolf Urbanovič, Pod slivkou 520/11, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, člen
8. MUDr. Miroslav Bod‘a, Nábrežie J. Kráľa 1293/6, Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, člen
9. Soňa Cupková, Hlavná 112/27, Liptovský Mikuláš - Ploštín, člen
10. Marta Jančušová, Cez vody 160/7, Liptovský Mikuláš - Bodice, člen
11. Bc. Marek Nemec, Kokavcova 522/4, Liptovský Mikuláš - Palúdzka, člen
12. Ľuboš Trizna, Dušana Kováča 320/5, Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, člen

Členovia petičného výboru v súlade s ust. 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

v platnom znení určili na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci z á s t u p c u:
Ing. Rudolf Urbanovič, Pod slivkou 520/11, Liptovský Mikuláš - Podbreziny


Ing. Rudolf Urbanovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Rudolf Urbanovič na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook