Pesticídy- tichá smrť !!

Pesticídy- tichá smrť !! Pesticídy sú zdraviu škodlivé látky, ktoré sa dnes používajú veľmi často a je nimi znečistené naše životné prostredie. Mali by sme sa vyhnúť nakupovaniu komerčne dopestovaných potravín, vo veľkej miere zaradených ako druhotriedne a sústrediť sa na vyriešenie problému potravinovej sebestačnosti z vlastných zdrojov, formou ekologického poľnohospodárstva.  Každý rok uniká do životného prostredia Európy viac ako 200 000 kg pesticídov. Tieto chemikálie ohrozujú nie len „škodcov“ ale aj užitočné organizmy a zdravie nás ľudí, dospelých a predovšetkým detí. Je to spôsobené faktom, že pesticídy, najmä insekticídy (na hmyz) likvidujú „škodcov“ tak, že ničia napr. ich nervový alebo reprodukčný systém. Tie fungujú na bunkovej úrovni na podobných princípoch ako u ľudí. Znepokojujúce je aj to, že za posledných 10 rokov sa zvýšilo používanie insekticídov v Európe viac ako dvojnásobne. Všetkých 10 najpoužívanejších pesticídov v EÚ je podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) klasifikovaných ako nebezpečné.   Dôkazy o škodlivosti pesticídov na zdravie človeka pribúdajú stále rýchlejšie. Posledné výsledky prezentované na výročnej konferencii Európskeho fóra pre respiračné ochorenia (European Respiratory Society, 2007) ukázali, že kontakt s pesticídmi zvyšuje riziko respiračných ochorení. Európska štúdia zameraná na Parkinsonovu chorobu dokazuje, že i malé dávky pesticídov môžu zvyšovať riziko ochorenia. Kanadskí vedci preukázali prepojenosť pesticídov s rakovinou, vrátane leukémie a malígneho lymfómu neklasifikovaného ako Hodginova choroba. Hoci EÚ má limity pre rezíduá pesticídov v potravinách a vode, pri ich definovaní sa doteraz nezohľadňujú dôležité skutočnosti: dlhodobý vplyv a kombinačný efekt viacerých chemikálií a stresových faktorov, ktoré sú bežné v súčasných potravinách a každodennom živote.

Top 10 insekticídov* v EÚ klasifikácia WHO

Chlorpyriphos stredne nebezpečný

Parathion methyl extrémne nebezpečný

Dimethoate stredne nebezpečný

Imidacloprid stredne nebezpečný

Methomyl silne nebezpečný

Fenthion stredne nebezpečný

Methiocarb silne nebezpečný

Methidathion silne nebezpečný

Chlorpyriphos–methyl stredne nebezpečný

Endosulfan stredne nebezpečný

Týchto 10 účinných látok pesticídov tvorí 60% spotreby insekticídov v EÚ. * medzinárodný názov aktívnej látky použitej v insekticídoch

Ako OZ Obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky, sme za:

- ľudské zdravie

- zachovanie zdravého životného prostredia

- stop emulgátorom

Touto petíciou žiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:

schváliť zákaz používania najtoxickejších pesticídov bežne aplikovaných aj v našich lesoch a na našich poliach.


OZ Obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.    Kontaktujte autora petície
Facebook