PETÍCIA proti Zmene 64 - návrhu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Nitra: Vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra - Zobor

„My, dolupodpísaní občania mesta Nitra, žiadame Mesto Nitra o zastavenie konania o zmene územného plánu mesta Nitra v súvislosti so zámerom vybudovať na Pyramídu - predvrchol Zobora lanovú dráhu v novej trase, vrátane novej dolnej nástupnej stanice. Sme proti jej realizácii z dôvodu zhoršenia kvality prírodného prostredia
Zobora a životného prostredia obyvateľov priľahlého územia a súhlasíme a podporujeme postoj a argumenty Štátnej ochrany prírody SR. Svojím podpisom protestujeme voči tomuto projektu a žiadame primátora mesta Nitra a mestské zastupiteľstvo mesta Nitra, aby v zárodku zastavili tento projekt, ako aj iné plánované aktivity na sprístupnenie a komerčné využitie priestoru Pyramída - Zobor.“


Občianske združenie Nitrianske fórum. Osoba zodpovedná a konajúca v mene NF: MUDr. Jozef Matta.    Kontaktujte autora petície

Facebook