P E T Í C I A proti zámeru prenajať mestský majetok - tepelné rozvody v meste Humenné, súkromnej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť s.r.o., ktorej 67 percent vlastní Chemes a.s.

Petícia je adresovaná Mestskému zastupiteľstvu v Humennom

P E T Í C I A

proti zámeru prenajať mestský majetok - tepelné rozvody v meste Humenné, súkromnej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť s.r.o. (Ďalej len HES), ktorej 67 percent vlastní Chemes a.s.

(úplne znenie petície)Požadujeme, aby mesto Humenné v budúcnosti kontrolovalo distribučnú spoločnosť tepla, ako jej väčšinový vlastník, a takto zabezpečilo ochranu nášho spoločného majetku a kontrolu nad cenami a bezpečnosťou distribúcie tepla.

 

Požadujeme, aby mestské zastupiteľstvo schválilo tím odborníkov, vrátane 5 nominantov petičného výboru, na prerokovanie a hľadanie najlepšieho riešenia na distribúciu tepla v meste Humenné.My, dolu podpísaní občania, nesúhlasime s deklarovaným zámerom mestského zastupiteľstva v Humennom, prenajať rozvody tepla v meste Humenné spoločnosti HES, ktorej majoritným vlastníkom je spoločnosť Chemes a.s. Nesúhlasime, aby bol majetok mesta opäť prenajatý súkromnej spoločnosti, v ktorej mesto Humenné nebude mať väčšinový podiel a rozhodovacie právomoci na jej plnú kontrolou.Podpisom tejto nájomnej zmluvy, môže byť ohrozená možnosť disponovať značným majetkom mesta Humenné, rozvodmi tepla a teplej úžitkovej vody. Argument o čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov a tým aj rýchlym podpisom novej nájomnej zmluvy, považujeme za účelový, nakoľko čerpanie eurofondov bude naďalej pokračovať aj v rokoch 2021 - 2027. Európska komisia zdôrazňuje vo svojich dokumentoch 5 hlavných priorít, do ktorých sa bude v tomto období investovať. Ako najvyššia priorita pre Európu sa uvádza:

Ekologickejšia a bezuhlíková Európa.

Očakáva sa, že práve na takéto aktivity bude pripravených niekoľko miliárd eur. Tvrdenie o tom, že výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-50 je posledná, sú nepravdivé, ba práve naopak, je len začiatkom masívnych investícii do ochrany životného prostredia z prostriedkov EU ktoré bude môcť mesto Humenné v budúcnosti čerpať.Nesúhlasíme, aby bolo teplo pre obyvateľov Humenného  produkované z uhlia, ktorého spaľovaním ničíme naše životné prostredie a produkuje sa obrovské množstvo CO2 a iných skleníkových plynov. Tak isto, deklarované postavenie nového kotla na drevoštiepku, podľa nás neprinesie zlepšenie životného prostredia. Kamióny prepravujúce drevoštiepku, ešte viac zahltia naše mesto a budú ničiť výfukovými plynmi zdravie jeho obyvateľov. Zvýšený pohyb ťažkých kamiónov, ktorých počet sa odhaduje na niekoľko desiatok denne, bude ničiť miestne komunikácie a zhoršovať našu kvalitu životaNesúhlasime, aby výrobu tepla a jeho distribúciu ovládala súčasne jedna súkromná firma. Hoci mesto vlastní rozvody tepla, v distribučnej  spoločnosti HES má Humenné iba 33 percentný podiel. Zostávajúcich 67 percent kontroluje spoločnosť Chemes. a.s. , ktorá je tak isto aj prevádzkovateľom CZT.Požadujeme, aby mestské zastupiteľstvo venovalo tejto problematike náležitú pozornosť a zriadilo expertnú skupinu, pozostávajúcu z nezávislých odborníkov na tepelné hospodárstvo, ekonómov, audítorov, právnikov, ekológov a expertov na ochranu životného prostredia, kde 5 odborníkov nominuje aj petičný výbor, ktorý zastupuje občanov, ktorí podpísali túto petíciu. Tento tím nech predloží všetky možné varianty riešenia distribúcie a výroby tepla v meste Humenné, na verejnú diskusiu a následne na schválenie v mestskom zastupiteľstve.Požadujeme, aby mesto Humenné kontrolovalo distribučnú spoločnosť , ako jej väčšinový vlastník, a takto zabezpečilo ochranu nášho spoločného majetku a kontrolu nad cenami a bezpečnosťou distribúcie tepla. Uplynulých 10 rokov ukázalo, že nevýhodná zmluva, stála každú domácnosť stovky eur, nesmie sa preto v tomto spôsobe distribúcie tepla pokračovať.Požadujeme, aby mestské zastupiteľstvo neschválilo zámer a následne zmluvu na distribúciu tepla so žiadnou spoločnosťou, kde nebude mať mesto Humenné väčšinový podiel, nakoľko všetky rozvody tepla sú vo vlastníctve mesta. Takto môžu poslanci MsZ deklarovať vôľu po znížení nákladov na vykurovanie pre občanov mesta Humenné a povýšiť verejný záujem, nad zištný záujem úzkeho kruhu podnikateľov a politikov.Táto petícia v žiadnom prípade nie je zameraná proti výrobcovi tepla Chemes a.s., ale je v záujme občanov, aby títo a hlavne ich volení zástupcovia, mali hodnoverné údaje k rozhodovaniu, ak sa značný majetok mesta, má na 15 rokov prenajať cez spoločnosť HES, v podstate výrobcovi tepla. K tak dlhému prenájmu je nepochybne nutné mať vedomosti o tom, aká bude výroba tepla v spoločnosti Chemes a.s., počas celého obdobia trvania zmluvy.

 


Mgr. Miroslav Porochnavý, Michal Paraska, Miroslav Hriseňko    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Miroslav Porochnavý, Michal Paraska, Miroslav Hriseňko na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook