Otvorený list poslancom OZ a starostovi obce Častkovce

My, dolu podpísaní občania obce Častkovce, prosíme starostu obce Mgr. Dušana Bublavého a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva o prehodnotenie zámeru predať budovu bývalej škôlky súpisné číslo 351, postavenej v k.ú. Častkovce na parcele 10 registra C, zapísanej na LV 1. Máme za to, že investičný zámer vybudovania ubytovne žiadateľa o odpredaj nie je v súlade s potrebami nás občanov. Chceme, aby naša obec po obrovských investíciách do oblasti športu a výstavby investovala do veľmi potrebnej sociálnej infraštruktúry. Naši starší ľudia prežívajú jeseň života kilometre od svojho rodiska a deti musia denno-denne cestovať za vzdelaním. Žiadame preto o zastavenie konania o odpredaji budovy a o začatí rokovania o projekte prebudovania budovy na zariadenie sociálnych služieb.


Občania obce Častkovce    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Občania obce Častkovce na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook