Nesuhlas s VZN o rozdeleni skolskeho obvodu MC Rusovce

Pripomienka k Návrhu VZN MČ Bratislava - Rusovce o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce ZV 07062016 a voči Návrhu VZN MČ Bratislava - Rusovce o určení školského obvodu Základnej školy Turnianska 10, 851 07 Bratislava - Petržalka

My, dolu podpísaní, nesúhlasíme s návrhom MČ Rusovce, o vytvorení dvoch školských obvodov v Mestskej časti Rusovce.

1. Navrhujeme zaradiť nasledovné ulice, so všetkými súpisnými a orientačnými číslami na území MČ Bratislava-Rusovce, do spoločného školského obvodu ZŠ a MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce:
• Jána Dekana
• Ľudmily Kraskovskej
• Radoslava Hošeka
• Vojtecha Ondroucha
• Aladára Radnótiho
• Ágosta Sőtéra
• Auréliova
• Valentiniánova
• Domiciánova
• Severovcov
• Attidova
• Dolichénska
• Kananefatská
• Firmova.
Odporúčame preto úpravu textu Návrhu VZN MČ Bratislava - Rusovce o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce ZV 07062016 a to, doplnenie v znení prílohy č. 1 k tejto pripomienke. 2. Navrhujeme nevydať všeobecne záväzné nariadenia obce, ktorým by sa zriaďoval spoločný školský obvod ulíc podľa bodu 1. so ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava.

3. Žiadame o predloženie štúdie, ktorá potvrdzuje a vysvetľuje rozhodnutie, ktoré viedlo k vzniku uvedených návrhov na obdobie minimálne 3 nadchádzajúce roky.

4. Požadujeme osobné stretnutie s pánom starostom kvôli prehodnoteniu riešenia a hľadania alternatív, ktoré nebudú narúšať celistvosť Rusoviec, vytvárať priestor na korupčné správanie a spôsobovať rodičom a deťom stres, finančné a časové straty.

Odôvodnenie:
Návrh o nezaradení hore uvedených ulíc do spoločného školského obvodu ZŠ a MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce negatívne ovplyvní sociálne väzby v Rusovciach, výrazne zhorší kvalitu bývania obyvateľov nezaradených ulíc, pretrhne už vybudované sociálne väzby, zvýši finančné a časové náklady obyvateľov nezaradených ulíc, zníži hodnotu investícií do nehnuteľností, vytvára kategórie občanov: starí versus noví a diskriminuje skupinu obyvateľov MČ Rusovce. Obyvatelia z ulíc podľa bodu č. 1 k tejto pripomienke platia riadne dane mestskej časti Bratislava - Rusovce a preto majú títo občania a ich deti právo na rovnaký prístup a podmienky služieb a vzdelania ako ostatní obyvatelia Rusoviec.


Miroslava Vacekova    Kontaktujte autora petície

Facebook