Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2013 Celkovo Názov petícieVytvorené
237 583 AKO VYŽIŤ Z 300EUR
Som za to, aby mi pán minister Kažimír názorne ukázal, ako mám vyžiť z 300Eur, keďže ako deklaroval, on by dokázal vyžiť aj z menej. Následne chcem, aby to naučil svojich politických kolegov, ich poradcov a ostatný manažment parlamentu. Nechám na osobnom zvážení pána Kažimíra, či to naučí i prokurátorov, sudcov atď....
2012-10-13
227 251 Výzva proti registrácii potratových tabletiek v SR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaregistroval v roku 2012 dva preparáty, ktoré spôsobujú umelé ukončenie tehotenstva chemickým/antihormonálnym spôsobom. Ide o preparáty s účinnou látkou mifepriston: Medabon a Mifegyne. My, farmaceuti podpísaní pod touto výzvou, nesúhlasíme s registráciou preparátov Medabon a Mifegyn v SR, pretože nechránia pred chorobami, nie sú určené na diagnostiku chorôb a na...
2013-02-06
226 240 Peticia za nulovú daň za psa pre dôchodcov a ZŤP v Prešove
Mesto Prešov odsúhlasilo pre rok 2013 že každý občan musí zaplatiť za psa daň.Doposiaľ od tejto dane boli oslobodení dôchodcovia a ZŤP občania.Od roku 2013 majú zľavu len dôchodcovia nad 70 rokov ktorí nie sú v domácnosti s mladším spolubývajúcim.Nesúhlasíme s touto daňou už aj tak je privysoká 66 eur a mesto Prešov to nijak psíkom nevracia.Je tu len jeden zdemolovaný výbeh a zopár košov na sídlis...
2013-04-28
224 260 Zmena zákona o voľbách
Označenie podania: P E T Í C I A Adresa orgánu verejnej správy: Národná rada Slovenskej republiky,  Do rúk jej predseda Mgr. Pavla Pašku Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Predmet verejného záujmu: Zvrchovaný, demokratický a právny štát a ľudské práva a slobody občanov Kto ju podáva: Ing. Štefan Štefanides, nar.: 23.11.1952 bytom Cintorínska 240/13, 991 06 Želovce Ja, dole pod...
2013-02-13
224 550 Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov.
Nesúhlasím so zavedením registrovaných partnerstiev homosexuálov na Slovensku....
2012-09-28
209 267 Justin Bieber - Chceme koncert na Slovensku!!!
Chceme koncert Justina Biebera na Slovensku!!! Kto súhlasí prosím podpis ....
2013-05-27
208 254 Odstráňme herňu od Centra pre liečbu závislostí v Ružinove
V Bratislave, 26. októbra 2013 Adresované: doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy   Vážený pán primátor,   obraciame sa na Vás ako občania Ružinova, Bratislavy a Slovenskej republiky s nádejou, že z moci Vám zverenej dokážete zmeniť abnormálnu situáciu, ktorá nastala v našom hlavnom meste. V týchto dňoch sa v Ružinove na hranici ulíc Gagarinova a Prievozská otvára...
2013-10-26
206 206 MEMORANDUM RÓMSKEHO NÁRODA (Uzavrená)
Rómky a Rómovia, v roku 1991 bol nám, Rómom, priznaný štatút národnostnej menšiny. Bolo to gesto vládnucej moci, ktoré dalo nášmu národu šancu zaradiť sa medzi ostatné národnosti žijúce na Slovensku ako rovnocenný partner. Bola to šanca po rokoch asimilácie pozdvihnúť svoju kultúru na také miesto v spoločnosti, ktoré jej právom patrí. Po viac ako dvoch desaťročiach od tohto momentu si však musíme...
2013-11-11
189 192 Petícia za zachovanie areálu Action Park Čunovo
Petícia za zachovanie športových a voľnočasových aktivít v obci Čunovo a za zmenu územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.   „My, dolupodpísaní občania, žiadame o zachovanie Lanového centra a obslužného zázemia (šatní, toaliet, bufetu, parkoviska a iné) nachádzajúceho sa na Schengenskej ulici v mestskej časti Bratislava – Čunovo na parc. č.: 1286, 1291, 1292. V tejto súvislosti žiadame o zme...
2013-10-05
189 189 Výzva politikom: Nesiahajte na vklady v bankách (Uzavrená)
Podpora otvoreného listu predsedom politických strán na Slovensku My, podpísaní občania Slovenskej republiky, sme hlboko znepokojení skutočnosťou, že politici presadili mimoriadne zdanenie vkladov súkromných osôb a firiem v cyperských bankách. Vklady sú súkromným majetkom vkladateľa a bolo by nespravodlivé, aby komukoľvek z už zdanených vkladov hrozila ďalšia štátna konfiškácia čo i len časti maje...
2013-03-23
179 181 Zachovanie Základnej školy s materskou školou Jastrabá č. 188
My, dolu podpísaní obyvatelia obce Jastrabá a blízkeho okolia, priatelia ZŠ s MŠ Jastrabá č. 188, svojím podpisom vyjadrujeme podporu tejto škole. Žiadame, aby bola zachovaná jej existencia nielen v školskom roku 2013/2014, ale aj v nasledujúcich rokoch....
2013-11-12
179 179 Rómska problematika (Uzavrená)
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby sa čo najskôr začali zaoberať :   1. Rómskou problematikou   2. Úpravou systému prideľovania prídavkov dlhodobo nezamestnaným a neprisôsobivým občanom   , a oboznámili verejnosť o ďalších krokoch.       Nespokojní občania Slovenskej republiky....
2013-07-18
172 174 Petícia za riešenie alarmujúcej situácie Krajinského mosta
My, obyvatelia mesta Piešťany a okolitých obcí žiadame poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja o riešenie alarmujúcej situácie v súvislosti s Krajinským mostom v Piešťanoch. Žiadame, aby zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja našlo financie na riešenie rekonštrukcie Krajinského mosta alebo iné možnosti nového premostenia Váhu v okolí Piešťan....
2013-09-10
167 169 petícia na získanie partnerstva pre flygunCZ
dovolme dať flygunovy dalšiu šancu na partnerstvo. FlyGunCZ je česky let's pleyer. ktory prišiel o parterstvo. Jeho kanál na YOUTUBE http://www.youtube.com/user/FlyGunCZ...
2013-07-20
167 167 Petícia za výstavbu Základnej školy v Chorvátskom Grobe (Uzavrená)
PETÍCIA ZA POSTAVENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V CHORVÁTSKOM GROBE na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve   Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Národná rada Slovenskej republiky Námestie Alexandra Dubčeka 1 812 80 Bratislava V Chorvátskom Grobe, dňa 22.10.2012   Vážený výbor, týmto si Vás my, obyvatelia obce Chorvátsky Grob, dovoľujeme osloviť primárne ako orgán zriadený n...
2013-01-15
163 172 Petícia bratislavčanov za sprejazdnenie Nám.SNP v Bratislave
Na základe dlhoročnej empirickej skúsenosti, že okrem vybudovania bratislavského obchvatu, každá zmena organizácie verejnej dopravy v hlavnom meste Slovenska Bratislavy už desaťročia len zhoršuje jej stav, my dole podpisaní obyvatelia Bratislavy týmto žiadame Magistrát Hlavného mesta Bratislavy, aby bolo opať pre verejnú dopravu sprejazdnené Námestie Slovenského narodného povstania. Nezmysené...
2013-03-23
150 150 Petícia za zrušenie zmeny MHD do obce Branč od 15.12.2013 (Uzavrená)
Dolupodpísaní obyvatelia obce Branč nesúhlasíme s nasledovnými zmenami, ktoré majú byť platné od 15.12.2013 na linke č. 12 a zároveň odmietame akékoľvek zrušenie linky č. 12. Z uvedeného dôvodu obyvatelia obce Branč, využijúc svoje petičné právo podľa zákona č. 85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vyslovujeme svoje požiadavky, čo potvrdzujeme svojim podpisom. V súlade...
2013-12-06
142 145 Koncert Vocaloidov v ČR a SR
Chceme koncert vocaloidov v SR a ČR!!!Podpíšte prosím petíciu aby sa na Slovensku a v Česku usporiadali koncerty Vocaloidov....
2013-08-18
138 145 Petícia proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto
PETÍCIA v zmysle článku 27 ods. 1 platnej Ústavy Slovenskej republiky proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto - Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 o výmere 2 880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších...
2013-08-13
136 147 apel na KBS
Svojím podpisom vyjadrujem hlboký zármutok a poľutovanie, nad prístupom predstaviteľov Konferencie biskupov Slovenska k osobe arcibiskupa Róberta Bezáka,ktoré považujem za nezlučiteľné s elementárnymi zásadami kresťanskej etiky. Zároveń sa chcem touto cestou pánovi arcibiskupovi Bezákovi za správanie predstaviteľov Konferencie biskupov Slovenska verejne ospravedlniť....
2012-12-31
135 139 Novela zákona o sociálnych službách má zabezpečiť dôstojný život
§78a odsek 1 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu: Navrhujeme do textu doplniť aj: Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu. Odôvodnenie: Ak štát presadzuje myšlienku čo najdlhšieho zotrvania občana v jeho domácom prirodzenom prostredí, je potrebné, aby poskytol tomuto občanovi príspevok v odkázanosti. Rodina nedo...
2013-08-26
129 143 Petícia za záchranu chráneného areálu Bôrik
My, dolupodpísaní, protestujeme proti zrušeniu ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto a žiadame zastavenie konania so zámerom zrušiť ochranu chráneného areálu Bôrik, pozemok parcely č. 2187/1 v k.ú. Staré Mesto s výmerou 14 284 m2 z dôvodu neodôvodneného predmetu ochrany na základe konštatovania, že na území chránených areálov sa nenachádzajú biotopy národného významu a na základe nepod...
2013-12-11
129 132 Petícia proti vybudovaniu čerpacej stanice na Lamačskej ceste – z
„Občania, touto petíciou vás vyzývame k občianskej uvedomelosti voči krajine v oblasti Lamačská cesta – za Cromwelom v smere do Lamača. Občania, uvedomte si svoju zodpovednosť voči krajine a svojim deťom. Denne prejde cez Lamačskú cestu nespočetne veľa osobných a nákladných automobilov, čím narúšajú prirodzené prírodné prostredie. Vypúšťané exhaláty a hluk, znečisťujú životné prostredie...
2013-10-22
129 294 Verejná výzva Univerzite na odblokovanie dostavby cyklotrasy
Súčasne s dostavbou protipovodňového múra pod botanickou záhradou a lodenicami mala byť zrealizovaná aj dostavba cyklotrasy popri Dunaji. Stavba sa však napriek pripraveným prostriedkom a plánom zastavila. Hlavným dôvodom je požiadavka Univerzity Komenského, ktorá žiada náhradu za zabraté pozemky. Už 4 roky sú tak cyklisti ale aj obyčajní občania a návštevníci rukojemníkmi štátno-štátnych "záuj...
2012-11-24
125 363 Za zrušenie parkovania na chodníkoch
Divoko parkujúce autá na chodníkoch tvoria závažnú bariéru chodcom. Niektorým často úplne znemožňujú pohyb: ide o mamičky s kočíkmi, starších ľudí alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, vozíčkárov, nevidiacich a slabozrakých. I pri dodržaní 1,5 m odstupu sa stáva. že chodník je autami úplne obsadený, nedá sa po ňom bezpečne pohybovať alebo naň dostať, docháza na ňom k obmedzovaniu a najmä ohrozo...
2013-09-15
125 129 Peticia_za_nerozsirenie_CUNOVA
Petícia, za nerozšírovanie územia na výstavbu v k.ú. Čunovo nad rámec schváleného ÚP hl. mesta SR Bratislavy r. 2007,, v znení zmien a doplnkov. V nasom okoli Cunova sa chystaju postavit novych cca 1300 bytovych jednotiek...To nemozeme dopustit. Petičnú akciu podpisuje : slovenský štátny občan, starší ako 18 rokov.Dúfam, že sa nám podarí vypisat co najviac....
2013-05-30
125 125 Petícia za ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR (Uzavrená)
My, dolupodpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame o referendum o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR. Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne: Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 2.1.2013 odoprel riadne zvolenému kandidátovi na post GP Ivanovi Čentéšovi jeho ústavné právo ujať sa funkcie. Týmto poprel princípy ústavy SR a my občania, žiadame...
2013-01-03
119 127 STOP ropovodu v Petržalke
Podporte aj Vy petíciu proti trasovaniu ropovodu cez tzv. mestský koridor, ktorý by prechádzal cez katastrálne územie nášho mesta. V obývanej oblasti s vysokou hladinou spodnej vody by ropovod nepochybne predstavoval závažné ekologické riziko. Viac info TU. Počas celého leta môžete stretnúť v uliciach Petržalky žlté vozidlo s našimi aktivistami a podpísať petičný hárok. Dovtedy nás môžete podp...
2013-07-20
115 501 Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál (Uzavrená)
Ing. Peter Žiga, PhD. Minister životného prostredia     SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Senci, 24.10.2013   Vec:                                                                           P E T Í C I A ZA  BEZODKLADNÉ  VYHLÁSENIE  ÚZEMIA  EURÓPSKEHO  VÝZNAMU MARTINSKÝ  LES ZA   CHRÁNENÝ   AREÁL My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, priľahlých obcí a občania Slovenskej republiky s...
2013-11-17
113 120 Petícia proti zrušeniu odbočky z Račianskej.
My vodiči, ktorí sme túto odbočku používali a považovali za relatívne bezpečnú protestujeme proti jej zrušeniu, nakoľko ďalšia možná odbočka pri Figare je omnoho nebezpečnejšia a neprehľadnejšia a toto riešenie nám komplikuje život, prispieva k zaťažovaniu životného prostredia a zbytočne vytvára dopravný kolaps a žiadame o obnovenie pôvodného stavu....
2013-11-28
112 117 Petícia proti petícii : Iron Maiden, nie ste tu vítaní!
  Táto petícia je spísaná proti ľudom petície : Iron Maiden, nie ste tu vítaní! Je to všetko blbosť a ak im to vadí nech zalezú a nevychádzajú z bytu ináč ich diabol nenechá napokoji.... Iron Maiden je symbol nás starých aj mladých... Dajte to na Fb,pokec,skype kdekoľvek aj ked hentý nevyhrajú toto stojí za to :)...
2013-06-05
107 219 Petícia Trenčanov proti výťahu na hradné nádvorie cez studňu
Petícia Trenčanov proti výťahu na hradné nádvorie cez studńu lásky. Podporovaná skupinou Trenčania na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/trencania/...
2013-12-25
102 124 Petícia za odvolanie Richtera, Čaploviča, Kaliňáka a Počiatka
Som za odvolanie ministra Richtera, za to, že chce znížiť minimálnu mzdu na 0€. Som za odvolanie ministra Čaploviča, za to, že chce zrušiť urobenie si náhradu za maturitu. Som za odvolanie ministra Kaliňáka, za zásahy polície na demonštrantov a jeho výmysel s ohlásením svojej polohy. Som za odvolanie ministra Počiatka, že napriek tomu, že sa na stavbe diaľnice stali už dve vážne nehody, kde zomrel...
2013-08-13
99 105 Petícia na povolenia zriadenia priechodov cez zeleznicnú trat (Uzavrená)
PETÍCIA občanov vo veci povolenia zriadenia priechodov cez železničnú traťmedzi Kukučínovou ulicou a Račianskou ulicou v Bratislave My, občania Slovenskej republiky, podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o povolenie zriadenia priechodov cez železničnú trať medzi Kukučínovou ulic...
2013-02-07
97 325 Petícia za zrušenie odvodov z dohôd
Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby novelizovala zákon  číslo 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov tak, aby príjem fyzických osôb v právnom vzťahu na základe  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nezakladal povinnosť odvodov na nemocenské poistenie, dôchodkové poisten...
2012-11-21
92 376 Petícia proti "kriváctvu" verejných činiteľov
Občania Slovenskej republiky, ktorí sa prihlásili k tejto petícii, podávajú Národnej rade Slovenskej republiky túto petíciu proti "kriváctvu" (nečestnosti) verejných činiteľov a ich chránencov - sponzorov a prisluhovačov. Na Slovensku došlo k zníženiu životnej úrovne občanov. Došlo tiež k zníženiu kvality ich života. Pokles životnej úrovne a pokles kvality života na Slovensku spôsobili doterajší v...
2012-10-25
91 1 006 Za odluku cirkvi od statu
Ziadame NRSR, aby schvalila zakon, ktorym sa cirkevne spolocenstva a nabozenske hnutia prestanu financovat zo statneho rozpoctu....
2013-01-13
90 100 PETÍCIA ZA ZAPOJENIE MESTA LEVICE DO PROJEKTU ODKAZ PRE STAROSTU
Týmto žiadame primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Leviciach, aby v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vzali pri rozhodovaní ohľadne projektu „Odkaz pre starostu“ túto petíciu do úvahy. Petíciu zostavila a podáva: Petra Števková, Kvetná 1540/56, 93401 Levice Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy: Petra Števková, Kvetná 1540/56, 93401 Levice Podporovatelia petíc...
2013-09-17
88 90 Správa ciest a verejných komunikacií "SLANEC"
My, podpísaní obyvatelia , mestskej časťi Bratislava-Nové Mesto na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Magistrát Hlavného Mesta SR a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto aby v lokalite “Slanec”: prebral pod správu cesty, chodníky a verejné p...
2013-02-21
77 77 Petícia za podanie návrhu na odvolanie Ľ. Chripka člena VV SŠZ
Týmto žiadame VV SŠZ, aby sa dištancoval od vyjadrení člena Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu Ľ. Chripka a aby VV SŠZ bezodkladne podal návrh na jeho odvolanie Rade SŠZ za zneužitie svojich právomocí. Veľmajster Mrva si dovolil natočiť na kameru člena Výkonného výboru Ľubomíra Chripka, ktorý sa v právnických bulletinoch sám chvastá, že je najúspešnejší korešpondenčný šachista Slovenska...
2013-09-07
76 79 MHD-SLANEC
My, podpísaní obyvatelia , mestskej časťi Bratislava-Nové Mesto na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Magistrát Hlavného Mesta SR a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto aby lokalita “Slanec”: Bola zahrnutá do systému verejnej hromadnej doprav...
2013-02-21
74 85 Petícia za prepustenie Milana Juhásza na slobodu!
Žiadame o okamžité a bezodkladné prepustenie pána Milana Juhásza na slobodu, nakoľko sa nedopustil žiadneho trestného činu a vykonal len to, čo by vykonal každý svedomitý občan, ktorý sa nemôže domôcť spravodlivosti....
2013-03-27
73 77 Petícia za vybudovanie Detského parku - Rozkvet 2
My dolepodpísaní obyvatelia sídliska Rozkvet podporujeme Žiadosť na vybudovanie detského ihriska na sídlisku Rozkvet ( bloky H ) a stotožňujeme sa s navrhovateľkou žiadosti, a budeme bojovať za pestrý život našich detí....
2013-10-21
70 75 Petícia proti poliakom na LOL EAST
Serú vás neustále poliaci? tak sa podpíš a nerozprávaj o tom....
2013-11-14
66 68 Využitie pozemkov obce Turček pre výstavbu rodinných domov
My, dolupodpísaní občania obce Turček a Slovenskej republiky sa obraciame na vedenie obce Turček o schválenie vytvorenia podmienok pre výstavbu v obci Turček pre jej občanov. Pozemky pri budove bývalej ZŠ sú doposiaľ nevyužité, rokmi chátrajú a v časti obce Horný Turček nie sú žiadne podmienky pre výstavbu rodinných domov. Po odpredaji dielu parcely v tejto časti obce by bol pre budovu bývalej zák...
2013-10-28
63 65 Náhradný termín cvičení z fyziky za pôvodný termín 12.04.2013
Na základe oficiálneho oznamu na stránkach MTF: "V súvislosti s konaním Dňa MTF vyhlasuje dekan fakulty na 12.apríl 2013 (piatok) dekanské voľno pre študentov MTF." Nižšie uvedený študenti dennej kombinovanej formy, ročník 1. semester 2. žiadajú o náhradný termín cvičení z fyziky, ktoré sa mali konať práve v dotknutý dátum....
2013-04-08
62 65 Petícia za rovnoprávne postavenie škôl a školských zariadení
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   Pán minister Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. Stromová 1 813 30 Bratislava V Banskej Bystrici 07.02.2013   Petícia v zmysle Zákona č. 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve. Petícia za rovnoprávne postavenie škôl a školských zariadení   Vážený pán minister ,   v roku 2012 vydalo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu...
2013-02-07
60 115 Stíšiť reklamu v televíznom vysielaní
Žiadame prevádzkovateľov televízneho vysielania zaistiť, aby reklamy, teleshopping a označenie sponzora neboli vysielané hlasnejšie ako bežné vysielanie....
2012-11-01
59 61 Iron Maiden, ste tu vítaní!
Petícia proti petícii "Iron Maiden, nie ste tu vítaní!" - http://www.peticie.com/signatures/iron_maiden_nie_ste_tu_vitani/ Chceme Iron Maiden na Slovensku! Ak sa vám to nepáči, tak na koncert nechoďte, neposudzujte niečo o čom nemáte poňatia! http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden#Claims_of_Satanic_references    ...
2013-06-05
58 61 Pohostinstvo Strelniky bez dymu
Svojim podpisom potvrdzujem ze som za to, aby vnutorne priestory pohostinstva Strelniky boli opat nefajciarske ako pri otvoreni....
2013-10-06
Facebook